Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri


k.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
Ek IV İlave 1
1- Ölçme ve numune alma işlemleri

Deney için sunulan motordan yayılan gaz halindeki bileşenler, Ek VI’da belirtilen yöntemlerle ölçülmelidir. Ek VI’da belirtilen yöntemler, gaz halindeki emisyonların tavsiye edilen analitik sistemlerini açıklar (Madde 1.1).

1.1- Dinamometre özelliği

Ek IV Madde 3.5.1’de belirtilen deney çevrimlerini yapmak için yeterli karakteristiklere sahip bir motor dinamometresi kullanılmalıdır. Tork ve devir ölçme aletleri, verilen sınırlar içinde mil gücünün ölçülmesine imkan vermelidir. İlave hesaplamalar gerekli olabilir.
Ölçme teçhizatının doğruluğu, Madde 1.3’te verilen rakamların azamî toleranslarını aşmayacak şekilde olmalıdır.
1.2- Yakıt akışı ve toplam seyreltilmiş akış

Emisyonları hesaplamak (İlave 3) üzere kullanılacak olan yakıt akışını ölçmek için Madde 1.3’te tarif edilen doğruluğa sahip yakıt akış ölçerler kullanılmalıdır. Tam akış seyreltme sistemi kullanıldığında, seyreltme egzozunun toplam akışı (GTOTW) PDP veya CFV ile ölçülmelidir (Ek VI, Madde 1.2.1.2). Doğruluğu, Ek III, İlave 2, Madde 2.2’nin hükümlerine uygun olmalıdır.
1.3- Doğruluk

Bütün ölçme aletlerinin kalibrasyonu, ulusal (uluslar arası) standardlara göre izlenebilir ve Çizelge 2 ile Çizelge 3’te verilen özelliklere uygun olmalıdır:
Çizelge 2- Motorla ilgili parametreler için aletlerin izin verilebilir sapmaları

Sıra

Konu

İzin verilebilir sapma

1

Motor devri

Okumanın ± % 2’si veya

Motorun azamî değerinin ± % 1’i (hangisi daha büyükse)

2

Tork

Okumanın ± % 2’si veya

Motorun azamî değerinin ± % 1’i (hangisi daha büyükse)

3

Yakıt tüketimi a)

Motorun azamî değerinin ± % 2’si

4

Hava tüketimi a)

Okumanın ± % 2’si veya

Motorun azamî değerinin ± % 1’i (hangisi daha büyükse)

a) Bazı durumlarda, bu yönetmelikte belirtildiği şekilde egzoz emisyonlarının hesaplamaları farklı ölçmeye ve/veya hesaplama yöntemlerine dayanır. Egzoz emisyon hesaplanması için toplam toleransların sınırlı olmasından dolayı, uygun eşitliklerde kullanılan bazı konular için müsaade edilebilir değerler, ISO 3046-3’te verilen müsaade edilen toleranslardan daha küçük olmalıdır.


Çizelge 3- Diğer esas parametreler için aletlerin izin verilebilir sapmaları

Sıra

Konu

İzin verilebilir sapma

1

Sıcaklıklar ≤ 600 K

± 2 K mutlak

2

Sıcaklıklar ≥ 600 K

Okumanın ± % 1’i

3

Egzoz gazı basıncı

± 0,2 kPa mutlak

4

Giriş manifoldu basınçları

± 0,05 kPa mutlak

5

Atmosferik basınç

± 0,1 kPa mutlak

6

Diğer basınçlar

± 0,1 kPa mutlak

7

Bağıl nem

± % 3 mutlak

8

Mutlak nem

Okumanın ± % 5’i

9

Seyreltme havası akışı

Okumanın ± % 2’si

10

Seyreltilmiş egzoz gaz akışı

Okumanın ± % 2’si


1.4 Gaz halindeki bileşenlerin tespit edilmesi
1.4.1 Genel analizör özellikleri

Analizörler, egzoz gazı bileşenlerinin derişimlerini ölçmek üzere istenilen doğruluk için uygun ölçme aralığına sahip olmalıdır (Madde 1.4.1.1). Analizörlerin, ölçülen derişim tam ölçeğin % 15 ile % 100 arasına düşecek şekilde çalıştırılması tavsiye edilir.

Tam ölçek değeri, 155 ppm (veya ppm C) veya daha az ise veya tam ölçeğin % 15 altındaki yeterli doğruluğu ve sonucu sağlayan okuyucu sistemler (bilgisayarlar, bilgi yükleyicileri) kullanılırsa, tam ölçeğin %15 altındaki derişimler da kabul edilebilir. Bu durumda, bu Ek’in İlave 2, Madde 1.5.5.2’sinde belirtilen kalibrasyon eğrisinin doğruluğunu sağlamak üzere ilave kalibrasyonlar yapılmalıdır.
Teçhizatın elektromanyetik uyumluluğu (EMC), ilave hataları en aza indirecek bir seviyede olmalıdır.
1.4.1.1 Doğruluk

Analizör, kalibrasyon anma noktasında sıfır hariç, toplam ölçme aralığı boyunca okumadan ± %2’den ve sıfırda tam ölçekten ±% 0,3’ten fazla sapmamalıdır. Doğruluk, Madde 1.3’te belirtilen kalibrasyon kurallarına uygun olarak tespit edilmelidir.
1.4.1.2 Tekrarlanabilirlik

Verilen kalibrasyon veya deney gaza birbirini takip eden 10 tepkisinin standard sapmasının 2,5 katı şeklinde tarif edilen tekrarlanabilirlik, 100 ppm (veya ppm C)’nin üzerinde kullanılan her bir aralık için tam ölçek derişiminin ± % 1’inden veya 100 ppm (veya ppm C)’nin altında kullanılan her bir aralık için ise ± %2’sinden daha büyük olmamalıdır.
1.4.1.3 Gürültü

Sıfıra ve kalibrasyon veya deney gazlarına her 10 saniye süresince analizörün tepeden tepeye tepkisi kullanılan bütün aralıklarda tam skalının %2’sini geçmemelidir.
1.4.1.4 Sıfır gazı sürüklenmesi (zero drift)

Sıfır gazı sürüklenmesi, gürültü dahil, 30 saniyelik süre aralığı boyunca sıfır gazına göre ortalama tepki olarak tanımlanır Bir saatlik süre boyunca sıfır sürüklenmesi, kullanılan en düşük aralıkta tam ölçeğin % 2’sinden az olmalıdır.
1.4.1.5 Span gazı (deney gazı) sürüklenmesi (span drift)

Deney gazı sürüklenmesi, gürültü dahil, 30 saniyelik süre aralığı boyunca deney gazına göre ortalama tepki olarak tanımlanır. Bir saatlik süre boyunca deney gazı sürüklenmesi, kullanılan en düşük aralıkta tam ölçeğin %2’sinden az olmalıdır.
1.4.2 Gaz kurutması

Egzoz gazları yaş veya kuru ölçülebilir. Kullanılırsa, herhangi bir gaz kurutma tertibatı, ölçülen gazın derişimi üzerinde en az etkiye sahip olmalıdır. Kimyasal kurutucular, numuneden suyun uzaklaştırılması ile ilgili kabul edilebilir bir yöntem değildir.
1.4.3 Analizör

Madde 1.4.3.1’den madde 1.4.3.5’e kadar olan maddeler, kullanılacak olan ölçme prensiplerini açıklar. Ölçme sisteminin ayrıntılı açıklaması Ek VI’da verilmiştir.
Ölçülecek gazlar, aşağıdaki cihazlarla analiz edilmelidir. Doğrusal olmayan analizörler için doğrusallaştırma devrelerinin kullanımına müsaade edilir.
1.4.3.1 Karbon monoksit (CO) analizi

Karbon monoksit analizörü, dağılmayan kızıl ötesi (infrared ) emici tipten (NDIR) olmalıdır.
1.4.3.2 Karbon dioksit (CO2) analizi

Karbon dioksit analizörü, dağılmayan kızıl ötesi emici tipten (NDIR) olmalıdır.
1.4.3.3 Oksijen (O2) analizi

Oksijen analizörleri, paramanyetik dedektör (PMD), zirkonyum dioksit (ZRDO) veya elektrokimyasal algılayıcı (ECS) tiplerinden olmalıdır.
Not- HC ve CO derişimleri, zayıf yanmalı (lean burn) kıvılcım ateşlemeli motorlarda olduğu gibi yüksek olduğunda, zirkonyum dioksit algılayıcıları tavsiye edilmez. Elektrokimyasal algılayıcıları CO2 ve NOx karışması (paraziti) için dengelenmelidir.
1.4.3.4 Hidrokarbon (HC ) analizi

Gaz numunesini doğrudan almak için hidrokarbon analizörü; detektör, subap, boru tesisatı ve benzeri tertibatları olan ısıtılmış alev iyonlaştırma detektörü (HFID) tipinden olmalı ve 463 K ± 10 K (190 oC ± 10 °C) gaz sıcaklığını muhafaza edecek şekilde ısıtılmalıdır.
Seyreltilmiş gaz numunesinin alınması için hidrokarbon analizörü, ısıtılmış alev iyonlaştırma detektörü (HFID) veya alev iyonlaştırma detektörü (FID) tipinden olmalıdır.
1.4.3.5 Azot oksit (Nox) analizi

Azot oksit analizörü, kuru esasa göre ölçülüyorsa, NO2/NO dönüştürücülü kimyasal ışık yayan (CLD) detektör veya ısıtılmış kimyasal ışık yayan (HCLD) detektör tipinden olmalıdır. Islak esasa göre ölçülürse, su verme kontrolünün (Ek III, İlave 2, madde 1.9.2.2) sağlanması kaydıyla, 328 K (55 oC) üzerinde tutulan dönüştürücülü HCLD kullanılmalıdır. Hem CLD, hem de HCLD için numune alma yolu, kuru ölçme için konvertöre kadar ve ıslak ölçme için analizöre kadar 328 K ila 473 K (55 °C ila 200 °C) arasında bir cidar sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
1.4.4 Gaz halindeki emisyonlar için numune alma

Egzoz gazının bileşimi, egzoz iyileştirme sisteminden etkileniyorsa, egzoz numunesi bu tertibatın çıkış akış yönünden alınmalıdır.
Egzoz numune alma sondası, susturucunun (muffler) yüksek basınç tarafında, ancak, egzoz çıkışından mümkün olduğu kadar uzak olmalıdır. Numuneyi çekmeden önce, motor egzozunun komple karışımını sağlamak için, karışım odası isteğe bağlı olarak susturucu çıkışı ile numune sondası arasına konabilir. Karışım odasının iç hacmi, deneydeki motorun silindir süpürme hacminin 10 katından az olmamalı ve bir kübe benzer şekilde olmalı, yüksekliği, genişliği ve derinliği yaklaşık eşit boyutlarda olmalıdır. Karışım odasının büyüklüğü, uygulanabildiği kadar küçük ve motora mümkün olduğu kadar yakın bağlanmalıdır. Susturucunun karışma odasından çıkan egzoz borusu, numune sondası yerinin en az 610 mm ötesine kadar uzatılmalı ve geri basıncı en aza indirmek için yeterli büyüklükte olmalıdır. Karışım odasının iç yüzeyinin sıcaklığı, egzoz gazlarının çiğlenme noktasının üzerinde tutulmalı ve asgarî 338 K (65 °C) sıcaklık tavsiye edilir.
Bütün bileşenler isteğe bağlı olarak doğrudan seyreltme tüneli içinde veya torbaya numune alınarak ve numune alma torbasındaki derişiminin sonradan yapılan ölçmesi ile ölçülmelidir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri icon1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri icon8 1 sivi mallardan numune alma

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconYemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconNumune şartlari numune Kabul Şartları

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik...

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconÖlçme, Analiz ve İyileştirme 27

Ek IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri iconSayfa 15 Topoğrafya ve Kayaçlar Ölçme-Değerlendirme


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com