1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)


sayfa2/4
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

Not - Kararlı durum işlemi için filtre sıcaklığı, 42 °C ila 52 oC’luk sıcaklık aralığına uyulması yerine azami 325 K’de (52 oC) veya altında muhafaza edilebilir.
Kısmi akış seyreltme sistemlerinde, parçacık numune alma sondası Madde 4.4’te belirtildiği gibi gaz sondasına yakın ve ters akış yönünde takılmalı ve Ek VI, Madde 1.2.1.1, Şekil 4 ila Şekil 12 EP ve SP’ye uygun olmalıdır.
Kısmi akış seyreltme sistemi, daha küçüğü hava ile seyreltilen ve ardışık olarak parçacık ölçmesi için kullanılan, egzoz buharını iki kısma ayıracak şekilde tasarımlanmalıdır. Bundan, dolayı seyreltme oranının doğru olarak tespit edilmesi esastır. Farklı ayırma yöntemleri uygulanabilir, bundan dolayı, kullanılan ayırma tipi, numune alma donanımının önem derecesini ve kullanılacak işlemleri belirtir (Ek VI, Madde 1.2.1.1).
Parçacıkların kütlesini tespit etmek için, bir parçacık numune alma sistemi, parçacık numune alma filtreleri, bir mikrogram terazi ve bir sıcaklık ve nem kontrollü tartım odası gereklidir.
Parçacık numune alınmasında iki yöntem uygulanabilir:

- Tekli filtre yönteminde deney çevriminin bütün modları için bir filtre çifti (bu İlave, Madde 1.5.1.3) kullanılır. Deneyin numune alma safhasında numune alma sürelerine ve akışlara gerekli dikkat gösterilmelidir. Bununla birlikte, deney çevrimi için sadece bir filtre çifti gerekli olacaktır.
- Çoklu filtre yöntemi, deney çevriminin her münferit modu için bir filtre çiftinin (bu İlave, Madde 1.5.1.3) kullanılmasını gerekli kılar. Bu yöntem, daha yumuşak numune alma işlemlerine izin verir, ancak daha fazla filtre kullanılır.
1.5.1 Parçacık numune alma filtreleri
1.5.1.1 Filtre özelliği

Belgelendirme deneyleri için florokarbon kaplı cam elyaflı filtreler veya florokarbon esasına dayanan membran filtreler gereklidir. Özel uygulamalar için farklı filtre malzemeleri kullanılabilir. Bütün filtre tipleri, 35 cm/s ile 100 cm/s arasındaki gaz yüzey hızlarında en az % 99’luk verimlilikle 0,3 μm DOP’u (di-oktilftalat) biriktirmeye sahip olmalıdır. Laboratuvarlar arasında veya imalatçı ile onay kuruluşu arasında ilişkilendirme deneyleri yapılırken özdeş kalitede filtreler kullanılmalıdır.
1.5.1.2 Filtre ebadı

Parçacık filtreleri asgari 47 mm’lik çapa (37 mm süzme çapı) sahip olmalıdır. Daha geniş çaplı filtreler kabul edilebilir (Madde 1.5.1.5).
1.5.1.3 Esas ve yedek filtreler

Seyreltilmiş egzoz numunesi, deney sırası boyunca serilerde bulunan filtre çiftleri (bir esas ve bir yedek filtre) ile alınmalıdır. Yedek filtre, esas filtreden akış yününde 100 mm’den fazla uzaklıkta olmayacak şekilde yerleştirilmeli ve esas filtreye temas etmemelidir. Filtreler, ayrı olarak tartılabilir veya filtre çiftleri olarak süzme yüzü süzme yüzüne gelecek şekilde yerleştirilebilir.
1.5.1.4 Filtre yüzey hızı

35 cm/s’den 100 cm/s’ye kadar filtreden geçen bir gaz yüzey hızı elde edilmelidir. Deneyin başlangıcı ile sonu arasındaki basınç düşüşündeki artış 25 kPa’dan fazla olmamalıdır.

1.5.1.5 Filtre yüklemesi

En yaygın filtre ebadı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Daha büyük filtre ebadı için asgari filtre yüklemesi 0,065 mg/1000 mm2 lik filtre alanı olmalıdır.


Filtre çapı (mm)

Tavsiye edilen süzme çapı (mm)

Tavsiye edilen asgari yükleme (mg)

47

37

0,11

70

60

0,25

90

80

0,41

110

100

0,62


Çoklu filtre yönteminde, bütün filtrelerin toplamı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi, yukarıdaki uygun değerde bir ürün olmalı ve toplam mod sayısının kare kökü olmalıdır.
1.5.2 Tartım odası ve analitik terazi özellikleri
1.5.2.1 Tartım odası şartları

Bütün filtre şartlandırması ve tartılması esnasında, parçacık filtrelerinin yerleştirildiği ve tartıldığı odanın sıcaklığı, 295 K (22 oC) ± 3 K’de tutulmalıdır. Nem, 282,5 K (9,5 oC) ± 3 K çiğlenme noktasına ve % 45 ± % 8’lik bağıl neme göre muhafaza edilmelidir.
1.5.2.2 Referans filtre tartımı

Odanın ortamı, parçacık filtrelerinin kararlı hale getirilmesi esnasında filtreler üzerinde toplanabilecek herhangi bir ortam kirleticisinden (toz gibi) arındırılmış olmalıdır.
Bozulmaya neden olan hususların süresi 30 dakikayı geçmez ise, Madde 1.5.2.1’de ana hatları ile belirtildiği şekilde tartım odası özelliklerine ait bozulmalara izin verilecektir. Tartım odası, tartım odasına personel girişinden önceki gerekli özellikleri sağlamalıdır. En az iki adet kullanılmamış referans filtre veya referans filtre çifti, dört saat içinde, ancak, tercihen numune filtresi (çifti) tartılırken aynı zamanda tartılmalıdır. Filtreler, aynı ebatta olmalı ve numune filtreleri gibi aynı malzemeden yapılmalıdır.
Referans filtrelerin (referans filtre çifti) ortalama ağırlığı, numune filtre ağırlıkları arasında 10 μg’dan daha fazla değişirse, bütün numune filtreleri hurdaya çıkarılmalı ve emisyon deneyi tekrarlanmalıdır.
Madde 1.5.2.1’de özetlenen tartım odası kararlılık kriterleri sağlanmazsa, ancak referans filtre (çifti) ağırlığı yukarıdaki kriterleri sağlarsa, motor imalatçısı, numune filtre ağırlıklarını kabul etmek veya deneyleri bırakmak, tartım odası kontrol sistemini sabitlemek ve deneyi tekrar etmek seçeneklerine sahiptir.
1.5.2.3 Analitik terazi

Bütün filtrelerin ağırlıklarını tespit etmek için kullanılan analitik terazi, terazi imalatçısı tarafından belirtilen 2 μg’lık kesinliğe (standard sapma) ve 1 μg’lık (1 dijit = 1 μg) çözünürlüğe sahip olmalıdır.
1.5.2.4 Statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması

Filtreler, statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması için, örneğin bir polonyum nötrleştirici veya benzer etkiyi gösteren bir cihazla tartımdan önce nötralize edilmelidir.
1.5.3 Parçacık ölçmesi için ilave özellikler

Çiğ ve seyreltilmiş egzoz gazı ile temas halinde bulunan seyreltme sisteminin bütün parçaları ve egzoz borusundan filtre tutucusuna kadar numune alma sistemi, parçacıkların birikmesini veya değişimini en aza indirecek şekilde tasarımlanmalıdır. Bütün parçalar, egzoz gazı bileşenleri ile reaksiyona girmeyen elektrik iletici malzemelerden yapılmalı ve elektrostatik etkileri önlemek için elektrik topraklanması olmalıdır.
2 Ölçme ve numune alma işlemleri (NRTC deneyi)
2.1 Giriş

Deney için sunulan motordan yayılan gaz halindeki ve parçacık bieşenleri, Ek VI’da belirtilen yöntemle ölçülmelidir. Ek VI’nın yöntemleri, gaz halindeki emisyonlar (Madde 1.1) için tavsiye edilen analitik sistemleri ve tavsiye edilen parçacık seyreltmesi ile numune alma sistemlerini açıklamaktadır (Madde 1.2).
2.2 Dinamometre ve deney hücresi donanımı

Motor dinamometreleri üzerindeki motorların emisyon deneyleri için aşağıdaki donanım kullanılmalıdır:
2.2.1 Motor dinamometresi

Bu Ek İlave 4’te belirtilen deney çevrimini yapacak yeterli özelliklere sahip bir motor dinamometresi kullanılmalıdır. Tork ve devir ölçmesi için kullanılan cihazlar, verilen sınırlar içinde gücün ölçülmesine imkan vermelidir. İlave hesaplamalar gerekli olabilir. Ölçme donanımının doğruluğu, Çizelge 3’te verilen sayılar azami toleransları aşmayacak şekilde olmalıdır.
2.2.2 Diğer cihazlar

Yakıt tüketimini, hava tüketimini soğutucu ve yağlama yağının sıcaklığını, egzoz gazı basıncı ve emme manifoldu basıncını, egzoz gazı sıcaklığını, hava giriş sıcaklığını, atmosfer basıncını, nem ve yakıt sıcaklığını ölçen cihazlar gerektiğinde kullanılmalıdır. Bu cihazlar, Çizelge 3’te verilen şartları sağlamalıdır.
Çizelge 3- Ölçme cihazlarının doğruluğu

No

Ölçme cihazı

Doğruluk

1

Motor devri

Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± % 1’i (hangi değer daha büyük ise)

2

Tork

Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami devrinin ± %1’i (hangi değer daha büyük ise)

3

Yakıt tüketimi

Motorun azami yakıt tüketim değerinin ± % 2’si


4

Hava tüketimi


Okunan değerin ± % 2’si veya motorun azami hava tüketim değerinin ± %1’i (hangisi daha büyükse)

5

Egzoz gazı akışı

Okunan değerin ± % 2,5’i veya motorun azami egzoz gazı akış değerinin ± %1,5’i (hangisi daha büyükse)

6

≤ 600 K sıcaklıklar

± 2 K mutlak

7

> 600 K sıcaklıklar

Okunan değerin ± % 1’i

8

Egzoz gazı basıncı

± 0,2 kPa mutlak


9

Giriş havası basıncı

± 0,05 kPa mutlak

10

Atmosfer basıncı

± 0,1 kPa mutlak


11

Diğer basınçlar

± 0,1 kPa mutlak


12

Mutlak nem

Okunan değerin ± % 5’i


13

Seyreltme hava akışı

Okunan değerin ± % 2’si

14

Seyreltilmiş egzoz gazı akışı

Okunan değerin ± % 2’si


2.2.3 Çiğ egzoz gazı akışı

Çiğ egzoz gazındaki emisyonların hesaplanması ve kısmi akış seyreltme sisteminin kontrolü için egzoz gazının kütle debisinin bilinmesi gereklidir. Egzoz gazı kütle debisinin tespit edilmesi için alttaki yöntemlerin birisi kullanılabilir.
Emisyonların hesaplanmasının amacı bakımından, aşağıda açıklanan her iki yöntemin tepki süresi, İlave 2 Madde 1.11.1’de tarif edildiği gibi, analizör tepki süresi şartına eşit veya bundan az olmalıdır.
Kısmi akış seyreltme sisteminin kontrol edilmesi amacıyla, daha hızlı tepki gereklidir. Çevrim içi kontrollü kısmi akış seyreltme sistemleri için ≤ 0,3 saniyelik tepki süresi gereklidir. Ön kayıtlı deney çalışmasına dayanan ileriye bakış (look ahead) kontrollü kısmi akış seyreltme sistemleri için, ≤ 1 saniye artış süreli ≤ 5 saniyelik egzoz akış ölçme sisteminin tepki süresi gereklidir.
Sistem tepki süresi cihaz imalatçısı tarafından belirtilmelidir. Egzoz gazı akışı ve kısmi akış seyreltme sistemi için birleşik tepki süresi şartları Madde 2.4’te gösterilmiştir.
Doğrudan ölçme yöntemi

Anlık egzoz akışının doğrudan ölçülmesi, aşağıdakiler gibi sistemlerle yapılabilir:

- Basınç farklılaştıran cihazlar, akış nozulu gibi (ayrıntılar için ISO 5167: 2000’e bakılmalıdır),

- Ultrasonik akış ölçer,

- Vorteks akış ölçer.

Emisyon değeri hatalarını etkileyecek olan ölçme hatalarından kaçınmak için tedbirler alınmalıdır. Bu tür tedbirler, cihaz imalatçılarının tavsiyelerine ve iyi mühendislik uygulamalarına uygun olarak motor egzoz sistemi içindeki tertibatın dikkatli yerleştirilmesini içermelidir. Özellikle motor performansı ve emisyonlar, tertibatın yerleştirilmesinden etkilenmemelidir.
Akış ölçerler, Çizelge 3’ün doğruluk özelliklerini sağlamalıdır.
Hava ve yakıt ölçme yöntemi

Bu yöntem, hava akışının ve yakıt akışının uygun akış ölçerlerle ölçülmesini kapsar. Anlık egzoz gazı akışının hesaplanması aşağıdaki gibidir:
GEXHW = GAIRW + GFUEL (ıslak egzoz kütlesi için)
Akış ölçerler, Çizelge 3’ün doğruluk özelliklerini sağlamalı, ancak egzoz gazı akışı için doğruluk özelliklerini de sağlayacak şekilde yeterince doğru olmalıdır.
İzleyici gaz ölçme yöntemi

Bu yöntem, egzoz içindeki izleyici gazın derişiminin ölçülmesini kapsar.
İnert (soy) gazın (örneğin, saf helyum) bilinen miktarı izleyici olarak egzoz gazı akışı içine püskürtülür. Bu gaz egzoz gazı ile karıştırılır ve seyreltilir, ancak egzoz borusunda reaksiyona girmemelidir. Sonra gazın derişimi egzoz gazı numunesi içinde ölçülmelidir.
İzleyici gazın tam karışımını elde etmek için egzoz gazı numune alma sondası, izleyici gazın püskürtme noktasının akış yönünde en az 1 m mesafeye veya egzoz borusu çapının 30 kat uzaklığa (hangisi daha büyükse) yerleştirilmelidir. İzleyici gaz motordan gaz çıkış yönünde püskürtüldüğünde, tam karıştırma izleyici gaz derişimini referans derişim ile karşılaştırmak suretiyle doğrulanıyorsa, numune alma sondası püskürtme noktasına daha yakın yerleştirilebilir.
İzleyici gaz debisi, karıştırmadan sonra motor rölanti devrinde izleyici gaz derişimi izleyici gaz analizörünün tam ölçeğinden daha düşük olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Egzoz gaz akışının hesaplanması aşağıdaki gibidir:


Burada;

GEXHW i : Anlık egzoz kütle akışı (kg/s),

GT : İzleyici gaz akışı (cm3/min),

concmix : Karıştırmadan sonra izleyici gazın anlık derişimi (ppm),

ρEXH : Egzoz gazının yoğunluğu (kg/m3),

conca : Giriş havasındaki izleyici gazın ortam derişimidir (ppm).
İzleyici gazın ortam derişimi (conca), deney çalışmasından önce ve sonra hemen ölçülen ortam derişiminin ortalaması alınarak tespit edilebilir.
Ortam derişimi, azami egzoz akışında karıştırmadan sonra izleyici gazın derişiminin % 1’inden az olduğunda, ortam derişimi ihmal edilebilir.
Toplam sistem, egzoz gazı akışı için doğruluk özelliklerini karşılamalı ve İlave 2, Madde 1.11.2’ye göre kalibre edilmelidir.
Hava akışı ve hava/yakıt oranı ölçme yöntemi

Bu yöntem, hava akışından ve hava/yakıt oranından egzoz kütlesinin hesaplanmasını kapsar. Anlık egzoz gazı kütle akışının hesaplanması aşağıdaki gibidir:A/Fst = 14,5
ile


Burada;

A/Fst : Stokiyometrik hava/yakıt oranı (kg/kg),

λ : Bağıl hava/yakıt oranı,

concCO2 : Kuru CO2 derişimi (%),

concCO : Kuru CO derişimi (ppm),

concHC : HC derişimidir (ppm)
1   2   3   4

Benzer:

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconEk IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) icon8 1 sivi mallardan numune alma

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconYemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconNumune şartlari numune Kabul Şartları

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconEk III tip I deneyi

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconFaradayın elektroliz deneyi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com