8 1 sivi mallardan numune alma


sayfa1/4
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4

GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/3)GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/3)

Gübre İthalatı Tebliği:2017/1 (Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm)

 

İÇİNDEKİLER

 

1 BAŞVURU ..............................................................................................................................................................................

4

2 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME .........................................................................................................................................

5

3 TESPİT VE NUMUNE ALMA ................................................................................................................................................

7

3.1 NUMUNE ALMA ......................................................................................... .......................................................................

8

3.1.1 SIVI MALLARDAN NUMUNE ALMA ............................................................................................................................

9

4 ÜCRETLER ...............................................................................................................................................................................

10

5 EKLER ......................................................................................................................................................................................

10

 

İLGİ: a) 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?nın (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 06.02.2003 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 08.04.2005 tarih ve 5220 sayılı yazısı.

d) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)14.03.2006 tarih ve 3544 sayılı yazısı.

e) Laboratuarlar Dairesi Başkanlığı?nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı)26.04.2006 tarih ve 32897 sayılı yazısı.

f) Yönetim Kurulunun 22.11.2012 tarih ve XVIlI/62-468 no'lu kararı

g) Yönetim Kurulunun 29.07.2011 tarih veXVIII/7-81 ile XVIII/7-82 no'lu kararları

h) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği

i) 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete „de yayınlanan İthalat Tebliği:2017/1 (Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm Gübre İthalatı)

j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 22/04/2011 tarih ve 9920 sayılı yazısı.

k) Ekonomi Bakanlığının 05.01.2012 tarihli ve 620000027 sayılı yazısı

l) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?nın 27.01.2012 tarihli ve 1115 sayılı yazısı

m) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2012 tarihli ve 11526 sayılı yazısı

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 16.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olup, Genelge 2016/3 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelgenin yayımından önceki firma itirazlarının değerlendirmesi bu genelge hükümlerine göre yapılacaktır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan “Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin İthalatında Uygunluk Değerlendirmesi işlemlerine Enstitümüzce 2017 yılı içerisinde de devam edilecektir.

 

Anılan yönetmeliklerin 2017 yılında Uygulanmasına dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

1. Gümrük Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince birlikte gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde gerekli alt yapı düzenlemeleri tamamlanmış ve 12.05.2016 tarihi itibarı ile Gübrelerde İthalatta Uygunluk Denetimleri kapsamında on-line Uygunluk Değerlendirme Sonuç paylaşımı esası çerçevesinde Gümrüklerde Tek Pencere Sistemine (TPS) geçiş sağlanmıştır.

2. İlgili birim amirleri Belge-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

3. İthalat işlemi yapan birimlerimiz düzenledikleri belge, numune alma tutanağı, deney raporu, analiz sertifikaları, vb.ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıralı düzenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

4. Gümrük Mevzuatı kapsamında “Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı” statüsünde kabul edilen ithalatçılar tarafından yapılacak ithalatta uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncelik tanınacak, ithalatı yapılacak ürünler gümrük sahasında iken numune alınacak ve uygunluk değerlendirme işlemleri süratle gerçekleştirilecektir.

5. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye uzman ataması yapılan Dış İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

6. İthalat işlemi yapan birimlerimizce düzenlenen belgelerin Enstitümüzde kalan nüshalarında mutlaka dosyayı inceleyen teknik personelin parafı bulunacaktır.

1 Başvuru

Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

 

No 

Birim Adı 

Birim Kodu 

Hizmet AlanıAnkara İthalat Koordinasyon Müd. 

UMG 

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd. 

AVR 

(İstanbul Avrupa Yakası)İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd. 

AND 

(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)Mersin İthalat Müd. 

MRS 

(Mersin)İzmir İthalat Müd. 

İZM 

(İzmir, Manisa)Tekirdağ İthalat Müd. 

TKR 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)Adana Belgelendirme Müd. 

ADN 

(Adana, Osmaniye)Antalya Belgelendirme Müd. 

ANT 

(Antalya, Isparta, Burdur)Bursa Belgelendirme Müd. 

BRS 

(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)

10 

Çorum Belgelendirme Müd. 

ÇRM 

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

11 

Denizli Belgelendirme Müd. 

DNZ 

(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)

12 

Eskişehir Belgelendirme Müd. 

ESK 

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

13 

Gaziantep Belgelendirme Müd. 

GZT 

(Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)

14 

Iğdır Temsilciliği 

IGD 

(Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)

15 

Kayseri Belgelendirme Müd. 

KYS 

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

16 

Konya Belgelendirme Müd. 

KNY 

(Konya, Aksaray, Karaman)

17 

Malatya Belgelendirme Müd. 

MLT 

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)

18 

Sakarya Belgelendirme Müd. 

SKR 

(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)

19 

Samsun Belgelendirme Müd. 

SMS 

(Samsun, Sinop, Ordu)

20 

Trabzon Belgelendirme Müd. 

TRZ 

(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)

21 

Van Belgelendirme Müd. 

VAN 

(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)

22 

Hatay Temsilciliği 

HTY 

(Hatay)

1. İthalatçı firma veya yetkili temsilcisi Belge-Net Programı üzerinden elektronik ortamda online olarak başvuru yapacaktır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

8 1 sivi mallardan numune alma iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

8 1 sivi mallardan numune alma iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

8 1 sivi mallardan numune alma iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

8 1 sivi mallardan numune alma iconEk IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri

8 1 sivi mallardan numune alma icon1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)

8 1 sivi mallardan numune alma iconYemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI

8 1 sivi mallardan numune alma iconSıvı-Sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak

8 1 sivi mallardan numune alma iconNumune şartlari numune Kabul Şartları

8 1 sivi mallardan numune alma iconAnd olsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan...

8 1 sivi mallardan numune alma icon1 Biyolojik Oksijen İhtiyacı için Numune Saklama Koşulları


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com