Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI


sayfa1/23
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, yemlerin resmi kontrolünde pestisit kalıntıları ve mikroorganizmalar hariç yemin bileşiminin, katkı maddelerinin ve istenmeyen maddelerin tespit edilmesi için numune alma, numune hazırlama ve analiz metotlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, 13/6/2010 Tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Numune alınan kısım: Aynı özellikleri taşıyan ve bir birim oluşturan yem miktarını,

b) Çoklu numune: Numune alınan kısımdaki bir noktadan alınan numune miktarını,

c) Birleştirilmiş numune: Aynı kısımdan alınan çoklu numunelerin birleştirilmesi ve homojen olarak karıştırılması ile oluşan numuneyi,

ç) Azaltılmış numune: Birleştirilmiş numuneden azaltma işlemi ile elde edilen ve birleştirilmiş numuneyi temsil eden bir parçayı,

d) Son numune: Homojenize edilen birleştirilmiş numunenin veya azaltılmış numunenin bir parçasını oluşturan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma metodu

MADDE 5 – (1) Yemlerin resmi kontrolünde yemin bileşiminin, katkı maddelerinin ve istenmeyen maddelerin tespit edilmesi için numune alma usul ve esasları EK-1’de belirtilen metotlara uygun olarak yapılmalıdır

Numune hazırlama metodu

MADDE 6 – (1) Numunelerin analiz için hazırlanması ve sonuçların açıklanması Ek-2’ de oluşturulmuş olan metotlara uygun olarak yapılmalıdır.

Analiz metotları

MADDE 7 – (1) Yemlerin bileşiminin resmi kontrolü için analiz metotları Ek-3’de, izin verilen yem katkı maddeleri düzeyinin kontrolünde kullanılacak olan analiz metotları Ek-4’de, yemdeki istenmeyen maddelerin kontrolünde kullanılacak olan analiz metotları Ek-5’de ve yemlerin resmi kontrolünde hayvansal kökenli bileşenlerin tespiti için analiz metotları Ek-6’da belirtilen metotlara uygun olarak yapılmalıdır.

MADDE 8 – (1) Kanatlı karma yemlerinin enerji değeri Ek-7’de belirtilen metoda uygun olarak hesaplanmalıdır.

MADDE 9 – (1) Kullanımı yasaklanan yem katkı maddelerinin yasal olmayan bir şekilde bulunmasının kontrolü Ek-8’ de belirtilen metotlara uygun olarak yapılmalıdır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuatlar

MADDE 10– (1) 14/02/1975 tarihli ve 24 sayılı “Yem Numunesi Alma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK−1

NUMUNE ALMA METODU

1. Amaç ve kapsam

Yemlerin resmi kontrolü amacıyla numuneler, aşağıda açıklanan metotlara göre alınmalıdır. Alınan numuneler, numune alınan kısımları temsil etmelidir.

2. Numune alan personel

Bakanlıkça numune almak amacıyla yetkilendirilen kişilerdir.

3. Numune alma aletleri

3.1. Numune alma aletleri, numune alınan yemde bulaşmaya sebep olmayacak materyallerden yapılmış olmalıdır.

3.2. Katı yemlerden numune alınmasında kullanılan aletler

3.2.1. El aletleri ile numune alma

3.2.1.1. Düztabanlı kenarları dik kürekler

3.2.1.2. Uzun ayıracı ya da bölmeleri olan numune alma sondaları. Numune alma sondalarının boyutları numune alınan kısmın özelliklerine (kap derinliği, çuvalın boyutları gibi) ve yemin partikül büyüklüğüne uygun olmalıdır.

3.2.2. Mekanik aletler ile numune alma

Hareket halindeki yemden numune alınmasında mekanik aletler kullanılabilir.

3.2.3. Ayırıcı

Numuneyi yaklaşık olarak eşit parçalara ayırmak için kullanılan alet olup çoklu numune, azaltılmış numune ve son numuneleri hazırlamada kullanılabilir.

4. Nicel şartlar


4.A.

Yemin her yerine muntazam olarak dağılmış olan maddelerin veya ürünlerin kontrolü ile ilgilidir


4.A.1.

Numune alınan kısım

Numune alınan kısmın büyüklüğü, her bölümünden numune alabilmeye imkân vermelidir.


4.A.2.

Çoklu Numuneler

4.A.2.1

Dökme yem

Dökme yemlerden alınacak en az çoklu numune sayısı

4.A.2.1.1.

Numune alınan kısım 2,5 tonu aşmıyor ise

Yedi

4.A.2.1.2.

Numune alınan kısım 2,5 tonu aşıyor ise

Numune alınan kısmın miktarın ton sayısının 20 katının karekökü (*), en fazla 40 çoklu numune alınır.


4.A.2.2.

Paketlenmiş yem

Paketlenmiş yemlerden alınacak en az numune sayısı (**)

4.A.2.2.1.

1 kg’dan fazla olan paketler

4.A.2.2.1.1.

Numune alınan kısım 1- 4 paket ise

Her paketten alınır

4.A.2.2.1.2.

Numune alınan kısım 5-16 paket ise

Dört

4.A.2.2.1.3.

Numune alınan kısım 16 paketten fazla ise

Numune alınan kısımdaki paketlerin sayısının karekökü (*), en fazla 20 paketten alınır.

4.A.2.2.2.

1 kg’dan az olan paketler

Dört

4.A.2.3.

Sıvı veya yarı sıvı yem

Numune alınacak en az kap sayısı (**)

4.A.2.3.1.

Bir litreden fazla olan kaplar

4.A.2.3.1.1.

Numune alınan kısım 1-4 kap ise

Bütün kaplar

4.A.2.3.1.2.

Numune alınan kısım 5-16 kap ise

Dört

4.A.2.3.1.3.

Numune alınan kısım16 kaptan fazla ise

Numune alınan kısmı oluşturan kapların sayısının karekökü (*), en fazla 20 kaptan alınır.

4.A.2.3.2.

Bir litreyi aşmayan kaplar

Dört

4.A.2.4.

Yem blokları ve mineral yalama taşları


Numune alınacak olan en az blok veya yalama taşları sayısı(**)

Her 25 ünite için bir blok veya yalama taşı, en çok dört blok veya yalama taşı numune olarak alınır.

4.A.3.

Birleştirilmiş numune

Her numune alınan kısım için tek bir birleştirilmiş numune gereklidir. Birleştirilmiş numuneyi oluşturan çoklu numunelerin toplam miktarı aşağıda belirtilen miktarlardan az olmamalıdır:

4.A.3.1.

Dökme yem

4 kg

4.A.3.2.

Paketlenmiş yem
4.A.3.2.1.

1 kg’dan fazla paketler

4 kg

4.A.3.2.2.

1 kg’dan az paketler

Dört orijinal paketin içeriklerinin ağırlığı

4.A.3.3.

Sıvı veya yarı sıvı yem
4.A.3.3.1.

1 litreden fazla olan kaplar

Dört litre

4.A.3.3.2.

1 litreden az olan kaplar

Dört orijinal kabın içeriklerinin hacmi

4.A.3.4.

Yem blokları veya yalama taşları

4.A.3.4.1.

Ağırlığı 1 kg’dan fazla olanlar

4 kg

4.A.3.4.2.

Ağırlığı 1 kg’dan az olanlar

Dört orijinal blok veya yalama taşının ağırlığı

4.A.4

Son numuneler

Son numuneler gerektiğinde birleştirilmiş numune azaltılarak alınır. Alınan son numunelerden en az birinin analiz edilmesi gereklidir. Analiz edilecek son numunenin miktarı aşağıda belirtilenlerden az olmamalıdır:
Katı yem

500 g
Sıvı veya yarı sıvı yem

500 ml

4.B.

Yemde aflatoksinler, çavdar mahmuzu, hintyağı bitkisi ve bir baklagil cinsi olan crotalaria gibi yem içerisinde muntazam bir şekilde bulunmayan istenmeyen maddelerin veya ürünlerin kontrolü ile ilgilidir (***)

4.B.1.

Numune alınan kısım: 4.A.1.’deki gibi

4.B.2.

Çoklu Numuneler

4.B.2.1.

Dökme yem: 4.A.2.1.’deki gibi
4.B.2.2.

Paketlenmiş yem

En az numune alınacak paket sayısı

4.B.2.2.1.

Numune alınan kısım 1- 4 paket ise

Her paketten alınır

4.B.2.2.2.

Numune alınan kısım 5-16 paket ise

Dört

4.B.2.2.3.

Numune alınan kısım 16 paketten fazla ise

Numune alınan kısmı oluşturan paketlerin sayısının karekökü (*), en fazla 40 pakete kadar

4.B.3.

Birleştirilmiş numuneler

Numune alınan kısmın büyüklüğüne göre birleştirilmiş numunelerin sayısı değişkenlik gösterir. Her bir numune alınan kısım için alınması gereken en az birleştirilmiş numune sayısı aşağıda verilmiştir. Her bir birleştirilmiş numuneyi oluşturan çoklu numunelerin toplam ağırlığı 4 kg’dan az olmamalıdır.


4.B.3.1.

Dökme yemNumune alınan kısmın ağırlığı (ton)

Her numune alınan kısım için alınması gereken en az birleştirilmiş numune sayısı:
1 ton’a kadar

1
1’den 10 ton’a kadar

2
10’dan 40 ton’a kadar

3
40 ton’dan fazla

4

4.B.3.2.

Paketlenmiş yemNumune alınan kısmın büyüklüğü (paket sayısı olarak)

Her numune alınan kısım için alınması gereken en az birleştirilmiş numune sayısı
1-16

1
17- 200

2
201-800

3
800’den fazla

4

4.B.4.

Son numuneler

Her bir birleştirilmiş numune azaltılarak son numuneler elde edilir. Her bir birleştirilmiş numune için en az bir son numunenin analiz edilmesi gereklidir. Analiz edilecek olan son numunenin ağırlığı 500 g’dan az olmamalıdır.

(*) Elde edilen sayı kesirlidir, bir sonraki tam sayıya tamamlanır.

(**) Çoklu numune, 1 kg’ı veya 1 litreyi aşmayan paketler veya kaplar için orijinal bir paketin veya kabın içeriği, ağırlığı 1 kg’ı aşmayan bloklar veya yalama taşları için bir blok veya bir yalama taşı olmalıdır.

(***) Tam ve tamamlayıcı yemde aflatoksinlerin, çavdar mahmuzu, hint yağı bitkisi ve bir baklagil cinsi olan crotalaria’nın kontrolü için 4.A.’da verilen metotlar kullanılır.5. Numunelerin alınması, hazırlanması ve paketlenmesi

5.1. Genel

Numuneler, yemin özelliğinin değişmemesi ve bulaşma olmamasını sağlamak için gerekli tedbirler göz önüne alınarak, mümkün olan en kısa zamanda alınmalı ve hazırlanmalıdır. Numune alma aletleri, numune hazırlanacak yüzeyler ve numune kapları temiz ve kuru olmalıdır.

5.2. Çoklu numunelerin hazırlanması

5.2.A. Yemi oluşturan bileşenlerin veya ürünlerin muntazam olarak dağılmasının kontrolü ile ilişkilidir.

Çoklu numuneler, numune alınan kısımdan rastgele ve yaklaşık olarak eşit miktarlarda alınmalıdır.

5.2.A.1. Dökme yem

Numene alınan kısım göz kararı olarak yaklaşık eşit parçalara ayrılır. Her bir parçadan en az bir numune alınacak şekilde 4.A.2.’ye göre gerekli çoklu numune sayısı kadar rastgele numune alınır.

Uygun olması durumunda, numune alma işlemi yükleme veya boşaltma esnasında da yapılabilir.

5.2.A.2. Paketlenmiş yem

4.A.2.’de belirtildiği gibi numune almak için gerekli olan sayıda paketler seçildikten sonra, her bir paketin içeriği kargı veya kürek kullanılarak alınmalıdır. Gerektiğinde, numuneler paketler ayrı olarak boşaltıldıktan sonra alınmalıdır. Her birleştirilmiş numunede topaklar gerekirse ayrılarak kırılır ve numunenin içine tekrar konulur.

5.2.A.3. Homojenize veya homojenize edilebilir sıvı veya yarı sıvı yemler

4.A.2.’de belirtildiği gibi numune alma için gerekli kap sayısı seçildikten sonra, içerikler, gerekli ise homojenize edilmelidir ve her bir kaptan bir miktar numune alınmalıdır. Çoklu numuneler, içerik boşaltılırken de alınabilir.

5.2.A.4. Homojenize edilemeyen sıvı veya yarı sıvı yemler

4.A.2.’de belirtildiği gibi numune alınacak kap sayısının belirlenmesinden sonra, numuneler farklı seviyelerden alınmalıdır. Numuneler içerik boşaltılırken de alınabilir fakat birinci bölümler atılmalıdır. Her durumda alınan toplam numune hacmi 10 litreden az olmamalıdır.

5.2.A.5 Yem blokları ve mineral yalama taşları

4.A.2.’de belirtildiği gibi numune alınması gereken bloklar veya yalama taşları sayısı seçildikten sonra her bir blok ya da yalama taşının bir kısmı alınmalıdır.

5.2.B. Aflatoksinler, çavdar mahmuzu, hint yağı bitkisi ve bir baklagil cinsi olan crotalaria gibi yem içerisinde muntazam olmayan bir şekilde dağılmış olan istenmeyen maddeler veya ürünlerin kontrolüyle ile ilişkilidir.

4.B.3.’te belirtilen birleştirilmiş numunelerin sayısına uygun olarak numene alınacak kısım göz kararı olarak yaklaşık eşit bölümlere ayrılır. Bölüm sayısı 1’den büyük ise, 4.B.3.’te belirtilen çoklu numunelerin toplam sayısı farklı bölümlerde yaklaşık olarak eşit dağıtılır. Bölümlerdeki her bir toplam numune miktarı 4 kg’dan az olmayacak şekilde yaklaşık olarak eşit büyüklüklerde 1 birleştirilmiş numuneler alınır. Farklı bölümlerden alınan çoklu numuneler birleştirilmemelidir.

5.3. Birleştirilmiş numunelerin hazırlanması

4.3.A. Yemde muntazam olarak dağılmış maddeler veya ürünlerin kontrolü ile ilgili;

Çoklu numuneler tek bir birleştirilmiş numune oluşturmak için karıştırılmalıdır.

4.3.B. Aflatoksinler, çavdar mahmuzu, hintyağı bitkisi ve bir baklagil cinsi olan crotalaria genellikle yem içerisinde muntazam olmayan bir şekilde dağılmış olan istenmeyen maddeler veya ürünlerle ilgili

Numune alınan kısmın her bir bölümünden alınan çoklu numuneler karıştırılmalı ve her bir birleştirilmiş numunenin orijininin belirtilmesine dikkat edilerek 4.B.3. te belirtilen birleştirilmiş numunelerin sayısı oluşturulmalıdır.

5.4. Son numunelerin hazırlanması

Her bir birleştirilmiş numunedeki materyal homojen numune elde etmek için dikkatlice karıştırılmalıdır. 2 Gerekirse birleştirilmiş numune mekanik veya otomatik ayırıcı kullanılarak veya çeyrekleme metodu ile 2 kg veya 2 litreye azaltılmalıdır.

4.A.4. veya 4.B.4.’ün nicel şartları karşılayan yaklaşık olarak aynı miktarda en az 3 son numune hazırlanmalıdır. Her bir numune uygun kaplara konulmalıdır. Ulaşım veya depolama sırasında gelişebilecek ve numunenin kompozisyonunun değişmesine neden olabilecek bulaşma veya saflığının bozulması gibi olaylardan kaçınmak için gereken bütün önlemler alınmalıdır.

5.5. Son numunelerin paketlenmesi

Resmi kontroller için alınan her numune, alındığı yerde, açılmayacak şekilde mühürlenmeli ve etiketlenmelidir.

6. Numune alma kayıtları

Temsil ettiği numune alınan kısmı açıkça tanımlayacak şekilde her son numune için, kayıt tutulmalıdır.

7. Numunelerin laboratuvara gönderilmesi

Her bir birleştirilmiş numuneden alınan en az bir son numune mümkün olan en kısa sürede analizi yapacak olan kişi için gerekli bilgilerle birlikte yetkili laboratuvara gönderilmelidir.

EK-2

YEM ANALİZ METOTLARININ GENEL HÜKÜMLERİ

A. Numunelerin Analiz İçin Hazırlanması

1. Amaç

Aşağıdaki açıklanan prosedürler, EK-1’de belirlenmiş şartlara göre alındıktan sonra kontrol laboratuvarlarına gönderilen son numunelerin analiz için hazırlanmasıyla ilgilidir.

Bu numuneler analiz metotlarında belirtilen şekilde tartılmalı, homojen ve son numuneleri temsil eder nitelikte olmalıdır.

2. Alınacak önlemler

İzlenecek numune hazırlama prosedürü kullanılan analiz metotlarına bağlıdır. Bu nedenle en önemli konu izlenen numune hazırlama prosedürünün kullanılan analiz metoduna uygun olmasını sağlamaktır.

Gerekli tüm işlemler, numunenin olası kontaminasyonunu ve kompozisyonunun değişmesini olabildiğince önleyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

Öğütme, karıştırma ve eleme işlemleri numunenin hava ve ışığa en az düzeyde maruz kalması için olabildiğince çabuk gerçekleştirilmelidir. Numuneyi belirgin şekilde ısıtma olasılığı bulunan değirmenler ve öğütücüler kullanılmamalıdır.

Isıya özelikle duyarlı olan yemlerin elle öğütülmesi önerilir. Ayrıca kullanılan aygıtın kendisinin de eser elementler açısından bir kontaminasyon kaynağı olmaması sağlanmalıdır.

Hazırlık, numunenin nem içeriğinde önemli değişiklikler olmadan yürütülemiyorsa, hazırlık öncesindeki ve sonrasındaki nem içeriğini EK-3, Bölüm A’da belirtilen metoda göre belirlenir.

3. Prosedür

Numune, karşılıklı küreme, sabit ya da döner dalgalanma gibi uygun bölme teknikleri kullanarak analiz ve referans için yeterli alt numunelere bölünür. Alt numunelerde yüksek bölme hatasına neden olabileceğinden konileme ve çeyrekleme metotları önerilmez. Referans için alınan numune uygun, temiz, kuru ve hava sızdırmaz bir kapta saklanır, analiz için aşağıda belirtildiği gibi en az 100 g’lık alt numuneler hazırlanır.

3.1. Yapısı öğütmeye uygun yemler

Analiz metotlarında aksi belirtilmedikçe, tüm numuneyi öğüttükten sonra gerekiyorsa 1 mm’lik kare gözlü elek ile (ISO R565 önerisine göre) elenir. Aşırı öğütmekten kaçınılır.

Elenen numune karıştırılır ve uygun, temiz, kuru ve hava sızdırmaz bir kaba alınır. Analiz miktarı, tartılmadan hemen önce yeniden karıştırılır.

3.2. Kuruttuktan sonra öğütülebilecek yemler

Analiz metotlarında aksi belirtilmedikçe, numune, EK-3 Bölüm A’da belirtilen nem tayini metodunun 4.3 maddesi altında açıklanan ön kurutma prosedürüne uygun olarak nem içeriği %8 ila %12’nin altına düşecek şekilde kurutulur. Ardından kısım 3.1’de belirtildiği gibi devam edilir.

3.3. Sıvı ya da yarı sıvı yem

Numune uygun, temiz, kuru ve hava sızdırmaz bir kaba alınır. Analiz miktarı tartılmadan hemen önce iyice karıştırılır.

3.4. Diğer yemler

Yukarıdaki prosedürlerden herhangi birine göre hazırlanamayan numuneler, analiz için tartılan miktarların homojen ve son numuneleri temsil edecek şekilde olmasını sağlayan herhangi bir prosedürle işlenmelidir.
4. Numunelerin saklanması

Numuneler, kompozisyonlarını değiştirmeyecek bir sıcaklıkta saklanmalıdır. Işığa özellikle duyarlı olan vitaminlerin ve maddelerin analizine yönelik numuneler kahverengi cam kaplarda saklanmalıdır.

B. Analiz Metotlarında Kullanılan Reaktiflere ve Cihazlara İlişkin Hükümler

1. Analiz metotlarında aksi belirtilmedikçe tüm analitik reaktifler analitik olarak saf olmalıdır. Eser madde analizi yürütüldüğünde, reaktiflerin saflığı bir kör test ile kontrol edilmelidir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak reaktiflerin daha da saflaştırılması gerekebilir.

2. Kullanılan çözücünün ya da seyrelticinin doğasına ilişkin indikatör olmadan analiz metotlarında bahsedilen her türlü çözelti hazırlama, seyreltme, durulama ya da yıkama işleminde su kullanılması gerekmektedir. Genel bir kural olarak su minerallerinden arındırılmalı ya da damıtılmalıdır. Analiz metotlarında belirtilen özel durumlarda, su, özel saflaştırma prosedürlerine tabi tutulmalıdır.

3. Kontrol laboratuvarlarında normalde bulunan ekipmanlar açısından bakıldığında, analiz metotlarında yalnızca özel olan ya da özel kullanım gerektiren gereçler ve cihazlardan bahsedilmektedir. Bunlar temiz olmalıdır (özellikle çok küçük madde miktarlarının tayininde)

C. Analiz Metotlarının Uygulanması ve Sonuçların İfade Edilmesi

1. Ekstraksiyon prosedürü

Özel bir ekstraksiyon prosedürünü birden çok metot tayin eder. Genel bir kural olarak, metot içinde belirtilen dışındaki diğer ekstraksiyon prosedürleri, metotda belirtilen ilgili prosedürdeki ile aynı analiz edilen matriks ekstraksiyon verimliliğine sahip olduğu kanıtlanmış ise uygulanabilir.

2. Temizleme prosedürü

Özel bir temizleme prosedürünü birden çok metot tayin eder. Genel bir kural olarak metot içinde belirtilen dışındaki diğer temizleme prosedürleri, analiz edilen matriks için metotda bahsedilen prosedür ile eşdeğer analitik sonuçları verdiği kanıtlanmış ise kullanılabilir.

3. Kullanılan analiz metotlarının rapor edilmesi

Genelde yemdeki her bir maddenin tayini için tek bir analiz metodu oluşturulur. Birden fazla metot verildiğinde, kontrol laboratuvarı tarafından kullanılan özel metot analiz raporunda belirtilmelidir.

4. Tayin sayısı

Analiz raporunda verilen sonuç, numunenin ayrı kısımlarında yürütülen ve tatmin edici tekrarlanabilirliğe sahip en az iki tayinden elde edilen ortalama değer olmalıdır.

Ancak istenmeyen maddelerin analizinde, ilk tayinin sonucu kontrol edilecek spesifikasyondan önemli (> %50) oranda düşükse, uygun kalite prosedürlerinin uygulanması koşuluyla ek tayinler gerekli değildir.

Bir maddenin bildirilen içeriğinin kontrolünde, ilk tayinin sonucu bildirilen içeriği doğruluyorsa, yani analitik sonuçlar bildirilen içeriğin kabul edilebilir varyasyon aralığına düşüyorsa, uygun kalite prosedürlerinin uygulanması koşuluyla ek tayinler gerekli değildir.

5. Analitik sonucun rapor edilmesi

Analitik sonuç, uygun sayıdaki anlamlı rakamlarla analiz metodunda belirtilen şekilde ifade edilmelidir ve gerekiyorsa hazırlama öncesinde son numunenin nem içeriğine göre düzeltilmelidir.

6. İstenmeyen maddelerin analizinde ölçüm belirsizliği ve geri kazanım oranı

Dioksinler ve dioksin benzeri PCB’ler gibi istenmeyen maddelere ilişkin olarak, genişletilmiş ölçüm belirsizliği ve geri kazanım düzeltmesi hesaba katılarak analitik sonucun maksimum düzeyi aşacağı varsayılıyorsa, oluşturulan maksimum düzeye sahip hayvan yemine yönelik bir ürünün uygun olmadığı düşünülmelidir. Uygunluğu değerlendirmek amacıyla, analiz edilen konsantrasyon geri kazanım için düzeltildikten ve genişletişmiş ölçüm belirsizliği düşüldükten sonra kullanılır. Bu prosedür yalnızca analiz metodunun, ölçüm belirsizliği ve geri kazanım düzeltmesinin tahmin edilmesini sağladığı durumlarda geçerlidir (örneğin mikroskobik analizde mümkün değildir).

Analitik sonuç aşağıdaki gibi rapor edilmelidir (kullanılan analiz metodu ölçüm belirsizliğinin ve geri kazanım oranının tahmin edilmesini sağladığı sürece):

(a) geri kazanım için düzeltilen, geri kazanım seviyesi belirtilir. Geri kazanım düzeltmesi, geri kazanım oranının %90 ile %110 arasında olduğu durumlarda gerekli değildir;

(b) x’in analitik sonuç ve U’nun genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kullanıldığı ‘x +/- U’ eşitliğinde, genişletilmiş ölçüm belirsizliği faktörü olarak 2 kullanılması yaklaşık %95’lik güven aralığı vermelidir.

Ancak analizin sonucu kontrol edilen spesifikasyondan önemli (> %50) oranda düşükse, uygun kalite prosedürlerini uygulanması ve analizin yalnızca yasal şartlara uygunluğu denetlemek amacıyla kullanılması koşuluyla, analitik sonuç geri kazanım düzeltmesi olmadan rapor edilebilir ve geri kazanım oranı ile ölçüm belirsizliği bu durumlarda göz ardı edilebilir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconTehlikeli maddelerin denizyoluyla taşinmasi hakkinda yönetmelik taslağI

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconPatlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconÇalişanlarin iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ EĞİTİmleriNİn usul ve esaslari hakkinda yönetmelik taslağI

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconEk 13 analiz metotlari

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconAyakta teşHİs ve tedavi yapilan özel sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmelik taslağI

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconKİmyasallarin envanteri ve kontrolü hakkinda yönetmeliK

Yemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI iconKİmyasallarin envanteri ve kontrolü hakkinda yönetmeliK


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com