Ders Kitabı, Akıllı Tahta


sayfa1/6
k.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders kitabı
  1   2   3   4   5   6

2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………………………….. ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR TARİH DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

AY

HAFTA

SAAAT
1.ÜNİTE: TARİH BİLİMİ Kazanım Sayısı: 9 Ders Saati:14 Oranı:% 20
EYLÜL

(15–19.09.2014)

III. HAFTA


1Bu ünite ile öğrenciler;

1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı

kaynakları ve yöntemleri kavrar.


Öğrencilerle tanışma, ders araç-gereçlerinin tanıtımı, Dersin müfredatı, amacı ve işlenişi hakkında öğrencileri bilgilendirme


Tarih Bulmacası: Tarih biliminin tanımı, konusu ve tarihçinin kullandığı yöntemlerle ilgili bir kavram

bulmacası hazırlanır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması


Ders Kitabı, Akıllı Tahta
Hüseyin Dağtekin; Genel

Tarih Atlası
E. Halat Carr; Tarih Nedir
İsmail Özçelik; Tarih Araştı-rmalarında Yöntem ve Teknikler[!] Olay, olgu, yer, zaman, sebep-

sonuç ilişkisi, kanıt, nesnellik kav ramlarına değinilerek, kaynak ara-ma, verileri sınıflandırma, verileri çözümleme, verileri eleştirme ve-rilerin sentezi yöntemleri üzerinde durulacaktır.


1

1.KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. İnsan ve Tarih

2. Tarih Biliminin Konusu

3.Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkileri
EYLÜL

( 22–26.09.2014 )

IV. HAFTA


1


1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar.


4.Tarih Biliminin Yöntemi

5.Tarihin Tasnifi

Tarih ve Tarihçi: Örnek olay ve nesnelerden ya-rarlanarak tarih biliminin konusu, tarihçinin kullandığı kaynaklar ve yöntemler tartışılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Akıllı Tahta

Mübahat Kütükoğlu; Tarih Araştırmalarında Usül
Zeki Velidi Togan; Tarihte Usül

[!] Tarihî olayların zamana, mekâ-na ve konuya göre nasılsınıflan-dırılacağı örneklerle belirtilecektir.
[!] Çağ, yüzyıl, takvim, milat, hic-ret, değişim, süreklilik, kavramları üzerinde durulacaktır.

1

2.Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramlarını doğru ve yerinde kullanır.


6.Zaman ve Takvim


Zaman Şeridi: Milat, çağ, yüzyıl vb. kavramlar kullanılarak tarih öncesi çağlar ve tarih çağlarıyla ilgili tarih şeridi hazırlanır.

EKİM

( 29.09–03.10.2014 )

I. HAFTA


1


2.Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramlarını doğru ve yerinde kullanır.7.Türklerin Kullandıkları Takvimler

Zaman ve Takvim: Görsel ve yazılı materyallerdenfaydalanılarak geçmişten günümüze kadar kullanılan takvimler örneklendirilip incelenir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Mübahat Kütükoğlu; Tarih Araştırmalarında Usül
Zeki Velidi Togan; Tarihte Usül
Faik Reşit Unat;Hicri Yılları Miladi Yıllara Çevirme Cetveli

[!] Tarih boyunca Türklerin kullan-dığı takvimlere değinilecektir.

1

3.Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

8.Tarih Öğreniminin Önemi

Toplumların Hafızası: Öğrencilerden hafızalarını kay-bettiklerini ve bu durumun hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmeleri istenir. Buradan hareketle tarihin, toplumsal hafızanın oluşumundaki önemiyle ilgili beyin fırtınası yap-tırılır. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarıyla ilgili kompo-zisyon yazdırılır.
EKİM

( 07.10–11.10.2013 )

II. HAFTA


13.Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.


9.Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Atatürk ve Tarih: Türk Tarih Kurumunun İnternet sitesiincelenerek Atatürk’ün tarih bilimiyle ilgili söz ve uygulamalarına örnekler verilir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Akıllı Tahta materyalleri

BahhaeddinYediyıldız; Tarih Tenkidinin Unsurları

[!] Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurması vedesteklemesi, tarih bilimi ve Türk tarihine verdiği önem vurgulanacaktır.


1

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

04-05-06-07Ekim 2014 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi – Salı )


EKİM

( 13.10–17.10.2014 )

III. HAFTA1

4.Tarihî bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar.

5.Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular.


10.Tarihi Olayların DeğerlendirilmesiSen Olsaydın: Türk ve dünya tarihinden seçilmiş olayların siyasi, sosyolojik, coğrafi şartları göz önüne alınarak olayın kahramanlarıyla empati yapılır.

Farklı Bakış Açıları: Türk tarihinden seçilmiş -Ankara Savaşı, kapitülasyonların verilmesi, Tanzimat Fermanı vb. - olaylarla ilgili farklı yorumları yansıtan tarih metinleri incelenerek bu görüşler tartışılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Akıllı Tahta materyalleri

BahhaeddinYediyıldız; Tarih Tenkidinin Unsurları[!] Tarihî olayları değerlendirirken dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları ile olayların geçtiği yerincoğrafi özelliklerinin dikkate alınması gerektiği vurgula- nacaktır.

[!]Atatürk’ün tarih yazıcılığıyla ilgili sözlerine değinilecektir.

1

6.Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar.


11. Tarihi Bilgilerin DeğişebilirliğiYeni Belgeler Yeni Bilgiler: Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni belgeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların nasıl değiştiği - Bilge Kağan Hazineleri, Osmanlı Devleti’nde ilk para, Meşrutiyet Dönemi kadın hareketleri gibi - sunulan örnekler üzerinden tartışılır.


EKİM

( 20.10–24.10.2014 )

IV. HAFTA


1


9. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini kavrar.


12.Tarihe Adanmış Bir Ömür; Halil İNALCIK


Tarihle Bir Ömür: Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Prof. Dr. Halil İnalcık gibi tarihçilerin hayatı ve bilimsel çalışmaları hakkında araştırma yapılarak bir biyografi hazırlanır.
Bir Tarihçi Gibi: Bir tarihçinin çalışma yöntemleri kullanılarak - kurum tarihi, yerel tarih, sözlü tarih, aile tarihi vb. konularda - çalışma yapılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Akıllı Tahta materyalleri
Emine Çaykara; Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık

[!] Geçmişten günümüze tarih yazıcılığının geçirdiğiaşamalar, tarih yazıcılığı örnekleri (şehnamecilik,vakanüvislik ve modern tarihçilik, aile tarihi, kadın tarihivb.) ve tarih ekolleri vurgulanacaktır.

1


7.Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar.

2.KONU: Tarih Yazıcılığı

1. Tarih Yazıcılığının Gelişimi

2. Türklerde Tarih Yazıcılığı

Hikâyeci Tarihten Bilimsel Tarihe: Seçilmiş örnek metinlerüzerinden tarih yazıcılığının aşamaları ve hikâyeci tarihanlayışıyla bilimsel tarih anlayışı arasındaki farklar üzerindedurulur.


İsmail Özçelik; Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler
Mübahat Kütükoğlu; Tarih Araştırmalarında Usül
Zeki Velidi Togan; Tarihte Usül
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders Kitabı, Akıllı Tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com