Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir


sayfa1/75
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75


Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi

İzahname

Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu’nca ….../….../….... tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 23.746.900 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 32.746.900 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.1

İzahname’nin onaylanması, İzahname’de yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, İzahname’ye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları İzahname’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu İzahname, ortaklığımızın www.globalports.com.tr adresli internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantiyatirim.com.tr ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 10’uncu maddesi uyarınca, İzahname’de ve İzahname’nin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, İzahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi İzahname’yi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

İÇİNDEKİLER

Bölüm No.

Bölüm Adı

Sayfa No

1.

İzahname’nin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler

7

2.

Özet

10

3.

Bağımsız Denetçiler

20

4.

Seçilmiş Finansal Bilgiler

20

5.

Risk Faktörleri

23

6.

İhraççı Hakkında Bilgiler

49

7.

Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler

52

8.

Grup Hakkında Bilgiler

136

9.

Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler

138

10.

Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler

143

11.

İhraççının Fon Kaynakları

172

12.

Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar

174

13.

Eğilim Bilgileri

174

14.

Kâr Tahminleri ve Beklentileri

177

15.

İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler

177

16.

Ücret ve Benzeri Menfaatler

197

17.

Yönetim Kurulu Uygulamaları

197

18.

Personel Hakkında Bilgiler

200

19.

Ana Pay Sahipleri

205

20.

İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflara Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler

208

21.

Diğer Bilgiler

210

22.

Önemli Sözleşmeler

215

23.

İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları

216

24.

İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

240

25.

Halka Arza İlişkin Hususlar

246

26.

Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler

276

27.

Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahhütler

277

28.

Halka Arz Geliri ve Maliyetleri

278

29.

Sulanma Etkisi

279

30.

Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler

280

31.

İştirakler Hakkında Bilgiler

281

32.

İncelemeye Açık Belgeler

281

33.

Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları

282

34.

Ekler

286

KISALTMA VE TANIMLAR

İzahname’de kullanılan aşağıdaki kısaltmalar, yine aşağıda verilen anlamlara sahiptir.

Teknik Tanımlar

 • GRT” gros tonilatoyu (brüt tonajı) ifade etmektedir.

Genel Tanımlar

 • AB” Avrupa Birliği'ni ifade etmektedir.

 • ABD” Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade etmektedir.

 • Adonia” Adonia Deniz ve Liman Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Adria-Bar Limanı” JSC Bar'ın 30 yıllık işletme imtiyazına sahip olduğu Bar'da bulunan ticari limanı ifade etmektedir.

 • Ak Yatırım Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi ifade etmektedir.

 • Barselona Yolcu Limanı” Creuers'in iki adet 27 yıllık liman işletme imtiyazının %100’üne ve Barselona Yolcu Limanı’ndaki yolcu gemisi terminallerinin her yıl yenilenen işletme ruhsatına sahip olan, Barselona'da bulunan yolcu limanını ifade etmektedir.

 • BDDK” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ifade etmektedir.

 • BİAŞ” ve “Borsa” Borsa İstanbul A.Ş.’yi ifade etmektedir.

 • BLİ” Barselona Liman İdaresi`ni ifade etmektedir.

 • Bodrum Liman İşletmeleri” Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir.

 • Bodrum Yolcu Limanı” Bodrum Liman İşletmeleri'nin YİD sözleşmesi uyarınca bir yıl dört aylık bir yatırım ve inşaat döneminden ve 12 yıllık bir işletme döneminden oluşan işletme imtiyazına sahip olduğu Bodrum'da bulunan yolcu limanını ifade etmektedir.

 • BPI” Barcelona Port Investments SL'yi ifade etmektedir.

 • BT” Bilgi teknolojilerini ifade etmektedir.

 • CLIA” Uluslararası Deniz Yolculuğu Şirketleri Birliği'ni ifade etmektedir.

 • Creuers” Creuers del Port de Barcelona S.A.`yı ifade etmektedir.

 • Creuers (Barselona)” Barselona Yolcu Limanı'ndaki altı yolcu terminalinin Creuers'in işletmekte olduğu beş tanesini ve yedi iskelenin Creuers'in işletmekte olduğu altı tanesini ifade etmektedir.

 • Creuers (Málaga)” Creuers'in %80 oranında payına sahip olduğu Cruceros Málaga'nın imtiyaz hakkına sahip olduğu Malaga yolcu limanında bulunan üç adet yolcu terminalini ifade etmektedir.

 • Cruceros Málaga” Cruceros Málaga S.A.'yı ifade etmektedir.

 • ÇED Yönetmeliği” 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ni ifade etmektedir.

 • Ege Liman İşletmeleri” Ege Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir.

 • Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı” Ege Liman İşletmeleri'nin 30 yıllık işletme hakkına sahip olduğu Kuşadası'nda bulunan yolcu limanını ifade etmektedir.

 • Esas Sözleşme” Şirket’in esas sözleşmesini ifade etmektedir.

 • EURIBOR” Avro Bankalararası Faiz Oranı’nı ifade etmektedir.

 • FVAÖK” Mali gelirlerden net mali gider, kâr payı, vergi ve amortisman öncesi kârı ifade etmektedir.

 • FVÖK” Mali gelirlerden net mali gider, kâr payı ve vergi öncesi kârı ifade etmektedir.

 • Garanti Bankası” Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Garanti Finansal” Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Garanti Yatırım” Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi ifade etmektedir.

 • Genel Kurul” Şirket’in genel kurulunu ifade etmektedir.

 • Global Yatırım Holding” Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Grup”, Şirket ile konsolidasyona tabi iştirakleri Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri, Ege Liman İşletmeleri, Bodrum Liman İşletmeleri, JSC Bar ve BPI’yi ifade etmektedir.

 • GSYH” gayrisafi yurtiçi hasılayı ifade etmektedir.

 • GVK” 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nu ifade etmektedir.

 • İHDS” İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

 • İş Yatırım” İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi ifade etmektedir.

 • İzahname” Global Liman'ın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 23.746.900 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 32.746.900 TL nominal değerli paylarının ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 4.912.035 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15’ine tekabül eden payların halka arzına işbu İzahname’yi ifade etmektedir.

 • JSC Bar” Container Terminal and General Cargo JSC-Bar'ı ifade etmektedir.

 • KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu ifade etmektedir.

 • Konsorsiyum Liderleri” Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi ifade etmektedir.

 • Kurul” T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade etmektedir.

 • Kurumsal Yönetim Tebliği” Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni ifade etmektedir.

 • KVK” 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu ifade etmektedir.

 • LIBOR” Londra Borsalar Arası Satış Kuru’nu ifade etmektedir.

 • Lizbon Yolcu Limanı” Lisbon Cruise Terminals Lda'nın 15 yıllık münhasır işletme hakkına sahip olduğu Lizbon'da bulunan üç yolcu terminalini ve YİD sözleşmesine taraf olduğu yeni bir yolcu terminalini ifade etmektedir.

 • MKK” Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri” Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir.

 • Ortaklık”, “Şirket” ve “Global Liman” Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.

 • Öİ” T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı ifade etmektedir.

 • Port Akdeniz-Antalya Limanı” Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin 30 yıllık işletme hakkına sahip olduğu Antalya'da bulunan ticari ve yolcu limanını ifade etmektedir.

 • RCCL” Royal Caribbean Cruises Limited'i ifade etmektedir.

 • Setur” Setur Servis Turistik Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir.

 • Singapur Yolcu Limanı” Creuers'in %40 oranında payına sahip olduğu SATS-Creuers Cruise Services Pte. Ltd.'nin işletme haklarına sahip olduğu Singapur'da bulunan Marina Bay Yolcu Limanı'nı ifade etmektedir.

 • SPKn” 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ifade etmektedir.

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 31 Aralık 2014 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ni ifade etmektedir.

 • T.C. Türkiye Cumhuriyeti’ni ifade etmektedir.

 • TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nı ifade etmektedir.

 • TDİ” Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'yi ifade etmektedir.

 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 14 Mart 2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ni ifade etmektedir.

 • TL” Türk Lirası’nı ifade etmektedir.

 • TMS ve TFRS” Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesine göre KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ifade etmektedir.

 • TMSF” Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu ifade etmektedir.

 • TPE” Türk Patent Enstitüsü’nü ifade etmektedir.

 • TTK” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu ifade etmektedir.

 • TÜİK” Türkiye İstatistik Kurumu'nu ifade etmektedir.

 • TÜRKLİM” Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'ni ifade etmektedir.

 • UNCTAD” Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nı ifade etmektedir.

 • UNWTO” Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu'nu ifade etmektedir.

 • YBBO” yıllık bileşik büyüme oranını ifade etmektedir.

 • YİD” yap işlet devreti ifade etmektedir.

 • Yönetim Kurulu” Şirket’in yönetim kurulunu ifade etmektedir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconSermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconDöner Sermaye Komisyonlarının Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları Madde...

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconElektrik piyasasi lisans yönetmeliĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconPetrol piyasasi mevzuati böLÜM-1

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconDoğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconSivilaştirilmiş petrol gazlari (lpg) Pİyasasi sorumlu müDÜr yönetmeliĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir icon58- (Uluslar Arası Finans: Risk Altında Sermaye Bütçelemesi )

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconSivilaştirilmiş petrol gazlari (lpg) Pİyasasi eğİTİm ve sorumlu müDÜr yönetmeliĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir iconSivilaştirilmiş petrol gazlari (lpg) Pİyasasi eğİTİm ve sorumlu müDÜr yönetmeliĞİ


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com