1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi


sayfa1/43
k.ogren-sen.com > Doğru > Yönetmelikler
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
YAPILANLAR sınav5.12.2015- son konrrol18.9.2015

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20.8.2015 de indirildi.

2-Özette madde numaraları bırakılmıştır.Çünkü özetsiz asılarında gerekirse daha çabuk

bulabilmek için.Buda İleriki zamanda bu özetleri düzenlemeyi çok kolaylaştıraçaktır.

yine B ,A sınavlar için de mutlaka elde yönt özeti olmalı.

Sürekli kolay güncellemesini yapabileceğimiz birkaynak

enson bazı eklemeler yapıldı.

3- ÖSYM konularının özetleride 2014tarihli güncel 3 kaynak tan alınmıştır.

tekrar kısımları olabilir.Okurken daha iyi düzenleme yapılabilir.

yine yönetmeliklerde olmayan konuları eklemeye çalıştım.

Uzman yönt- dikkat edin

işkazası-periyodik kontrol-işaretler-uzman kaçmamasıgereken sorular.

Bu dosya bundan öncekilerin tamamını kapsıyor.diğerlerini ind gerek yok.

eksik kısımlarını lütfen bildirin tekrar paylaşırım. Başarılar.

mustafa mermer mstf.mrmr@hotmail.com

18.9.2015 son paylaşımdır.

küçük bir kartopu zirveden yavaşça bırakılırsa....

KANUN VE YÖNETMELİKLERİN LİSTESİ

1- 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

2- 4857 İŞ KANUNU
1- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

3- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği+(EK)

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

5- İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Y.

6- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik+(EK)

7- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Y+(EK)

8- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

9- Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Y.

10- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11- Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

12- Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hy

13- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

14- Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

15- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

16- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik+(EK)

17- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

18- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

19- Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik+(EK)

20- Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

21- Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y.

22- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

23- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik+(EK)

24- Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

25- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler H Y

26- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Y+(EK)

27- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Y.

28- Tozla Mücadele Yönetmeliği +(EK)

29- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

30- Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

31- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

32- Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

33- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

34- İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

35- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

36- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Y.

37- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

38- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

39- İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

40- ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI H.Y.

41- ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

42- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y

43- Elektronik Tebligat Yön

44- ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

KANUN VE YÖNETMELİKLERİN ÖZETİ
1- 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kapsam ve istisnalar (SORULDU)

MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri +uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç

Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

Tanımlar

MADDE 3- b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

ç) Destek elemanı: (SORULDU)Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,

f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,

1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,

ifade eder.

(2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülüğü (SORULDU)

MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
+Risklerden korunma ilkeleri

MADDE 5 (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconMevzuat siRKÜleri SİRKÜler no: 047/2007 İstanbul, 30. 05. 2007 k...

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconYönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconYönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconİŞ GÜvenliGİ mevzuat! VİZe sorular!

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconYönetmelikler Kanunlar

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconB Yönetmelikler c Kanunlar

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconElde olunan tüm bilgiler ve mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconYönetmelikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconGibi (as well as) … den başka

1-yönetmelikler mevzuat gov tr den enson 20 2015 de indirildi iconYönetmelikler — Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com