Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG


sayfa1/70
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

www.isgdosya.com


BASINÇLI KAPLARLA ÇALIŞMALARDA İSG

SORU 1:Aşağıdakilerden hangisi basınç ayarlama görevini yapan cihazdır?

A) Regülatör B) Presostat C) Diferansiyel D) Manometre

SORU 2:Aşağıdakilerden hangisi "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene

Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik"ine göre, muayeneden sorumlu

teknik personelin sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A) Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı

B) Mesleki İngilizcesi yeterli düzeyde olmalı

C) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmalı

D) İmalatçı firmanın montaj sorumlusu olmalı

SORU 3: Basınçlı kaplarda infilak tehlikesinden korunmak için aşağıdakilerden

hangisinin yapılması İSG açısından doğru değildir?

A) Basınçlı kabın hacmi küçültülmelidir.

B) Basınçlı kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır.

C) Periyodik bakım ve deneyleri yapılmalıdır.

D) Tasarım ve imalat yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır

SORU 4: Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Basınçlı kaplar İSG yönünden tehlike ve risk oluşturmazlar.

B) Basınçlı kap tasarım ve imalatından kaynakçı elemanlar sorumludur.

C) Basınçlı kapların şekilleri küresel, silindirik ya da bunların bileşimlerinden

oluşur.

D) Basınçlı kaplar yer altına özel yerlere yerleştirilmelidir

SORU 5: Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin

kontrol ve deneyleri için verilen sürelerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik olarak 6 ayda bir

B) Kompresörün montajından sonra ve çalıştırılmasından önce

C) Kompresör üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra

D) Periyodik olarak 12 ayda bir

SORU 6: Buhar ve sıcak su kazanlarının kontrolleri ve deneyleri için aşağıda verilen

sürelerden hangisi yanlıştır?

A) İmalinin bitiminde

B) Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce

C) Kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra

D) En az 6 (altı) ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce

SORU 7: Kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının en çok

kaç katı ile yapılacaktır?

A) 1,5

B) 1

C) 2

D) 2,5

SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi "Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene

Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğine göre, muayeneden sorumlu

teknik personelin sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A) Uygulanan testlerin gerekleri hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

B) Mesleki İngilizcesi yeterli düzeyde olmalı

C) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmalı

D) İmalatçı firmanın montaj sorumlusu olmalı

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir?

A) Kalın dış duvarlar

B) Havalandırma

C) Aydınlık ortam

D) Kuru ortam

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

A) LPG tankı

B) Kompresör

C) Benzin tankı

D) Otoklavlar

SORU 11: Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalıdır?

A) 1,5 B)2 C)3 D)5

SORU 12: Kompresörlerde alınacak güvenlik önlemlerinden aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

A) Kompresör periyodik kontrolleri yılda 1 kez olmalıdır.

B) Sabit Kompresör deposu patlamaya karşı dayanıklı bir bölmeye alınmalıdır.

C) Seyyar kompresörler çalışan işçiden en az 5 m uzaklıkta bulunmalıdır.

D) Kompresör deposu üzerinde manometre bulunmalıdır

SORU 13: Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili

olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İşletme basıncının 1.5 katına eşit hidrostatik test uygulanır.

B) Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test yada pnömatik

test uygulanır.

C) Tasarım basıncının 1.25 katı ile tahribatsız muayene metodları uygulanır.

D) İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek yoktur.

SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi hava tankları için emniyet cihazı değildir?

A) Manometre

B) Presostat

C) Termometre

D) Emniyet valfi.

SORU 15: Basınçlı kaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanıcı ve yakıcı özellikteki tüpler bir arada depolanamaz.

B) Tüplerin depolandığı alanın zemini toprak olmalıdır.

C) Oksijen tüplerinin renkleri mavidir.

D) Asetilen tüplerinin renkleri sarıdır.

SORU 16: Seyyar kompresörler çalışan işçilerden en az kaç metre uzakta olmalıdır?

A)1 m B)3 m C)5 m D)10 m

SORU 17: İç basıncı kaç bardan büyük olan kaplara ve ekipmanlara basınçlı kap

denir?

A)0,5 B)1 C)1,5 D)2

SORU 18: Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır?

A) 2 adet

B) 3 adet

C) 4 adet

D) 1 adet

SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su

kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?

A) Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde

ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyip boru tesisatına bağlanacaktır.

B) Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C'yi geçmeyecektir.

C) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın

120 C'nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

D) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir

ağız bulunacaktır.

SORU 20: Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test

parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir?

A) 35 J/cm2'den az olmamalıdır

B) 25 J/cm2'den fazla olmamalıdır

C) 25 J/cm2'den az olmamalıdır

D) 35 J/cm2'den fazla olmalıdır

SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri

değildir?

A) Tahliye vanası

B) Patlama diski

C) Bel verme çubukları

D) Emniyet valfleri

SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz

önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir?

A) Rüzgar

B) Eğim-Sehim

C) Ağırlık (ölü yükler)

D) Statik ve Dinamik yükleme

SORU 23: İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre basınçlı kapların görünür

yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden

hangisi bulunmayabilir?

A) Kontrol tarihi

B) Kap hacmi (litre)

C) En düşük çalışma basıncı

D) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)

SORU 24: Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su

şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım

şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ......

denir. Boşluğa ne gelmelidir?

A) Kriyojenik Tanklar

B) Otoklav Kazanı

C) Boyler Kazanı

D) Hidrofor Sistemi

SORU 25: Hukuki dayanak: Kazan dairelerinin özellikleri konusunda

İ.S.İ.G.Tz.Md:213’te: “İşyerinde kullanılan bütün. . . . . . ., yangına ve patlamaya karşı

dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve . . . . . . dairesinin üstündeki katta,

işçi çalışmayacaktır.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi

gelir?

A) Feci / kazan B)Kazanlar / kazan

C)Tüplü / kalorifer D)Malzemeler / kalorifer

SORU 26: Kazan operatörü : “Kazanlar ehliyeti . . . . veya. . . . . . tarafından kabul

edilen kişiler tarafından işletilecektir. ( İ.S.İ.G. Tz. Md:210) Cümlesindeki boşluklara

aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Mühendisler / yetkili servisler

B) operatör / mühendisler

C) hükümet / mahalli idareler

D) Uzmanlar / halk

SORU 27: Aşağıdakilerden hangisi Kazanın işletmesi ile görevlendirilecek

personelin iyi bilmesi ve tecrübe sahibi olması gereken konulardan değildir?

A) Bütün donanımın görevlerini

B) Bütün kontrol devreleri ve ölçü aletlerinin takibi

C) Sistemin; çalışma basınç ve sıcaklığı ile akış miktarlarını

D) Kazanlarla ilgili çalışan kişilerin ekonomik ve ruhsal durumlarını

SORU 28: Aşağıdakilerden hangisi buhar kazanlarının teknik periyodik kontrol

raporunda yer almaz?

A) Periyodik kontrolün yapıldığı tarih

B) Raporun düzenlendiği tarih

C) İmalatçı firma bilgileri

D) Kontrolün yapılmasını isteyen kuruluşun unvanı

SORU 29: Aşağıdakilerden hangisi İşyerinde, kazanlar ile ilgili düzenlenerek hazır

bulundurulması gereken, belge ve kayıtlardan değildir ?

A) Kazan İşletme Defteri

B) Kazan İşletme Talimatları

C) Operatör Ehliyeti ve Meslek içi eğitim belgeleri

D) Kazanı dairesi ortamının huzur ve temizliği

SORU 30: Kazan dairelerinin özelliklerinin sıralandığı aşağıdaki cümlenin;

(İ.S.İ.G.Tz.Md:213) “İşyerinde kullanılan bütün kazanlar . . . . . . . , karşı dayanıklı

ayrı bir bölmede veya binada olacak ve . . . . . . dairesinin üstündeki katta, işçi

çalışmayacaktır.” İSG yönünden anlamlı olması için bırakılan boşluklara aşağıdaki

seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) sıcağa / kazan

B) yangına ve patlamaya / kazan

C) kimyasallara / kalorifer

D) malzemelere / kalorifer

SORU 31: Aşağıdakilerden hangisi kazan dairelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Patlamalara ve yangına dayanıklı olması

B) Kapı ve pencereleri dışarı açılmalı

C) Patlayıcı maddelerin depolanması

D) Uygun drenaj sistemi olması

SORU 32: Aşağıdakilerden hangisi, buhar kazanları içinde çalışmalarda dikkat

edilmesi gereken hususlardan biridir?

A) Kazan içi seyyar aydınlatmada küçük gerilim (24-42 Volt) kullanılması,

B) Baca kanallarının olması

C) İkaz levhalarının renkleri göze hoş gelmesi

D) Kazan içinde elektrikli el aletlerinin yeterli olması

SORU 33: Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?

A) Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.

B) 4 adet

C) 2 adet

D) 1 adet

SORU 34: Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden

hangisi yanlıştır?

A) Kazanın en yüksek çalışma basıncını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi

olacaktır.

B) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça

okunabilecek büyüklükte olacaktır.

C) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

D) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.

SORU 35: Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan

konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır?

A) 4,5

B) 3,5

C) 2

D) 1,5

SORU 36:Basınçlı kapların basınç testinde hangi malzeme kullanılır?

A) Hava

B) Su

C) Gaz

D) Hepsi

SORU 37: Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi

tehlikeye karşı önlem olarak amaçlanmıştır?

A) Parçalanma Tehlikesi

B) Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi

C) İnfilak Tehlikesi

D) Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi

SORU 38: Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere, kontrol ve

deneylerin periyodik olarak ne kadar sürede yapılır?

A) 6 ay

B) 1 yıl

C) 2 yıl

D) 3 yıl

SORU 39: Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır?

A) Havanın kullanıldığı en yakın yerde

B) Dayanıklı bir bölümde, çalışanlardan uzakta bir yerde

C) Akaryakıt istasyonu yanında

D) Ambarın içinde

SORU 40: İmalatçı firmalar kompresör üzerinde aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak

zorunda değildirler?

A) İmalatçı firmanın adı,

B) Yapıldığı yıl

C) Kompresörün ağırlığı,

D) En yüksek çalışma basıncı

SORU 41: Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi o kademede izin verilen

en yüksek basıncının kaç katı ile yapılır?

A) 1,5

B) 2,5

C) 3,5

D) 4,5

SORU 42: Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen

durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur?

A) İnsanların üzerinin temizlenmesinde,

B) Doğrudan nefes almak amacıyla,

C) Dalış tüpü doldurulmasında,

D) Basınç regülatöründen geçirdikten sonra,

SORU 43: Kazananlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz

hangisidir?

A) Sirkülasyon pompası

B) Brülör

C) Duman boruları

D) Manometre

SORU 44: Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır?

A) 1 adet

B) 2 adet

C) 3 adet

D) 5 adet

SORU 45: Soğutma tanklarında en az kaç tane basınç ayar vanası vardır?

A) 4 adet

B) 3 adet

C) 2 adet

D) 1 adet

SORU 46: Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?

A) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

B) Çalışma yapılan katların en üst katında

C) Çalışma yapılan katın bodrumunda

D) Çalışma yapılan katta

SORU 47: Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve

donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden

yapılmış olmalıdır?

A) Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından

B) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen

alüminyumdan

C) Alaşımlı çelik malzemelerden

D) Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden

SORU 48: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı

için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A )Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır

B)Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz

C)Asgari çalışma sıcaklığı - 40 0C'den aşağı olamaz

D)Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz

SORU 49: Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı

kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır?

A) 100 0C'den fazla olamaz

B) 185 0C'den fazla olama

C) 85 0C'den fazla olamaz

D) 150 0C'den fazla olamaz

SORU 50: Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun

gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır?

A) 2mm.'den az olmamalıdır.

B) En az 3mm. Olmalıdır.

C) En az 5mm.den olmalıdır.

D) 3mm.den fazla olmalıdır

SORU 51: Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı

kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır?

A) 100 ºC' den fazla olamaz

B) 85 ºC' den fazla olamaz

C) 185 ºC' den fazla olamaz

D) 150 ºC' den fazla olamaz
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconBasit basinçli kaplar yönetmeliĞİ

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG icon67 tes iSİn basinçli havaci

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconPozitif basınçlı solunum desteği tansiyon pnömotoraksı basit pnömotoraksa çevirebilir

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconLastik, içinde basınçlı hava tutabilecek flekilde tasarlanmış, janta...

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKİmyasal maddelerle çalişmalarda sağlik ve

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKİmyasal maddelerle çalişmalarda sağlik ve

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconKİmyasal maddelerle çalişmalarda sağlik ve

Basinçli kaplarla çalişmalarda iSG iconBalikçi gemilerinde yapilan çalişmalarda sağlik ve güvenliK


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com