Ders Saati


k.ogren-sen.com > Doğru > DersKaradeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Kimya Öğretmenliği Programı

Topluma Hizmet Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Faik KARATAŞ

Ders Saati:

Salı: 10:00 – 12:00 DD-23

Cuma: 08:00 -12:00


Danışma saati: Cuma 10:00-12:00

Dersin Elmeki: ktufegitim@gmail.com

Twitter: KaratasF

Dersin Blog Adresi: http://counselingedu.blogspot.com

Dersin Tanımı
Bir öğretim elemanı rehberliğinde teorik ve pratik çalışmaların bir arada yer aldığı öğrencinin ön planda ve aktif görev üstlendiği; öğretim elemanının daha geri planda kalarak öğrenci çalışmalarını gözlemlediği, yönlendirdiği, yol göstericilik yaptığı bir ders çeşididir. Ders etkinlikleri fakültedeki sınıf ortamından ziyade bizzat toplumun içerisinde gerçekleştirilmektedir. Özellikle öğrencilerin ilgi duyduğu, yapmak ve öğrenmek istediği, verimli sonuçlar elde edilebileceğine inanılan çalışma konularının seçilmesine ve uygulanmasına oldukça elverişli bir derstir. Öğrencileri okulun dört duvarı arasına sokmaması sebebiyle de öğrencilerin bireysel inisiyatiflerini kullanmalarına zemin hazırlamaktadır.

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Amaç
Bu dersinin amacı; öğretmen adayına hizmet öncesi eğitimleri sırasında toplumsal sorumluluk ve toplumla bütünleşme genel amacı doğrultusunda başlıca aşağıdaki davranışları kazandırmaktır:

 1. Toplumun sorunlarını teşhis eder ve onlara çözüm yolları bulur,

 2. Sosyal ve kültürel yönden toplumsal kalkınmasına yardım eder,

 3. Gönüllülük esaslarına bağlı kalarak, hiçbir beklentisi olmadan, çevresindeki yardıma muhtaç birey veya gruplara el uzatır,

 4. Çeşitli resmi ve sivil kurum ve kuruluşları tanır,

 5. Bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve ortak projeler üretir,

Bu vesileyle öğretmen adayları;

 1. Proje belirleme, tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerileri geliştirir,

 2. Kendilerine olan güvenlerini arttırır,

 3. Grup içerisinde çalışma becerileri geliştirir,

 4. Aktif katılım sağlayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Ders işlenişi
Haftalık Program

Yapılacaklar

1

Tanışma ve izlence üzerinde tartışma – dersin amaçları, içerik ve beklenenleri belirginleştirme; grupları belirleme;

Sınıf projesi için Blog/facebook üzerinden öneriler ve tartışmalar yapılacak

2

Projeleri belirlemek için beyin fırtınası; projelerin uygulanabilirliğinin tartışılması; formatın hazırlanması

Her öğrenci derse bireysel ve grup projeleri için ayrı ayrı üçer (toplamda 6) proje önerisi getirecek.

3

Uygulamaların yürütülmesi ve raporlanması esasları

Proje uygulama planı ve takvimi sunulacak

4-12

Uygulama süreci ile ilgili deneyimlerin paylaşımı

Karşılaşılan sorunlar ders Blogunda/facebookta yayınlanacak

13

Proje sunumları
14

Proje sunumları

Proje dosyalarının teslimi


Derse katılım ve haftalık tartışmalar: Ders 1+2 olacak şekilde bir saat sınıfta projelerin yürütülmesi ile ilgili süreç ve sorunlar ders saati içinde tartışılacak kalan 2 saat ise projenin yürütülmesi için katılımcılar bireysel veya grup olarak çalışacaktır.
Projeler:

Her öğrenci en az 4 projeye dahil olacaktır. Dört projeden fazla proje yürüten öğrencilerin en iyi 4 projesi değerlendirmeye alınacaktır. Uygulamalardan biri bireysel, biri sınıf ve diğerleri grup projeleri olmalıdır. Projelerden en az biri uzun vadeli ve en çok bir tanesi kısa vadeli olmalıdır. Projelerden en az biri doğrudan alan eğitimiyle ilgili olmalıdır. Diğer bütün projelerde eğitim amaç veya araç olarak yer almalıdır. Mesela sokaktan çöp toplamak topluma bir hizmettir ancak eğitim boyutu yok denecek kadar azdır. Ancak sokaktan çöp toplamayı, çöp atanlar için bir alışkanlık haline getirmeye çalışmak ve bu süreçte sokaktan çöpleri toplamak ise eğitim hedefi güden bir topluma hizmet uygulamasıdır.

Toplumda herkesin gördüğü fakat çözüm üret(e)mediği, kimsenin dikkat etmediği sorunların ya da genel olarak işleyişinde sorunlar, organizasyon bozuklukları ve aksayan yönler bulunan sistemlerin bulunup projelendirilmesi gerekmektedir.

Blog ve facebook tartışma ortamı olarak kullanılabilir.

Her öğrencinin bireysel projeye ek olarak en az bir STK’ya veya öğrenci kulübüne üye olması ve orada gönüllü işlerde bulunması gerekmektedir (üye olmadan önce lütfen danışınız).
Değerlendirme:
Notlar aşağıdaki şekilde belirlenecek:

Bireysel proje + Üyelik : %20

Sınıf Projesi : %20

Grup projesi : %50

Projelerin kalitesi

  • Özgün/orijinal: Herkes ağaç dikip, huzur evi ziyaret edebilir ama orijinal değinilmemiş uygulamalar bonus alacaktır…

  • Sorunu ortadan kaldıran: Uygulama gerçekten bir sorunun ortadan kaldırılma potansiyeline sahip olmalı – yerel veya bölgesel uygulamalarda hedef kitle için sorunu çözmeli

  • Süreçte hem toplumu hem de öğrenciyi eğiten/pişiren

  • Uzun soluklu: Dönemin bitmesiyle sona ermeyen devamı gelen

  • İyi organize olmuş herkesin görev ve sorumlulukları belirli
Kaynak
Kitap: Ö. F. Sönmez, T. Çetin, B. Aksoy. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, PegemA: Ankara; ISBN: 9786054282159

Coşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık: Ankara; ISBN: 9944474603

Yönerge, örnek plan ve rapor: http://egitim.erciyes.edu.tr/formlar/thu.pdf

İletişim: Blog, elmek, twitter vasıtasıyla ya da danışman saati.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati icon6 ders saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com