T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa14/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Heath ve diğerleri (2008) vatandaşlık eğitimi okullarının özelliklerini şu şekilde sıralamışlardır:

 • Vatandaşlık eğitimi , müfredat, zaman çizelgesi , değerlendirme,okul iyileştirme ve geliştirme planlarında açık ve net bir şekilde tanımlanır.

 • Beceri temelli ve öğrenci merkezli

 • Vatandaşlık eğitimi , belirli zaman ve mekanın içine sıkıştırılamaz , öğrenciler okul dışı etkinlikler gerçekleştirmesine fırsat verir.

 • Öğrencilerin , aktif katılımını teşvik eder.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk Milli Eğitiminin genel amaçları şunlardır: Türk okul sisteminin temel amacının iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu , özellikle ilköğretim kademesinde ailesine, ulusuna ve tüm insanlığına yararlı bireylerin yetiştirilmesi ana görev olarak kabul edilmiştir. 1926 , 1930 , 1934 , 1948 , 1962 , 1968 , 1998 ve 2005 ilköğretim eğitim programlarında vatandaşlık her zaman öncelikli olarak yer almıştır. Türkiye’de 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren yapılandırmacı eğitim değişikliğine gidilmiştir. Malumat-i Vataniye dersi ile başlayan vatandaşlık eğitimde 2005 programına kadar ders olarak okutulmuş ancak 2005 programında vatandaşlık eğitimi disiplinler arası bir yaklaşım olarak verilmiştir. Bu programda başta Sosyal Bilgiler dersi olmak üzere tüm derslerde verilmiştir. Vatandaşlık eğitiminde Sosyal Bilgiler dersinin önemli bir yeri vardır. Hem vatandaşlık bilgisini aktarmak hem de iyi ve etkin vatandaşın karakteristik özelliklerini kazandırmak etkili bir Sosyal Bilgiler dersi eğitimi ile mümkündür.

 • Sosyal Bilgiler dersinin vizyonunda nasıl bir vatandaş yetiştirileceği şu şekilde ifade edilmiştir: 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen , sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.Vatandaşlık eğitimi çok boyutlu bir şekilde ele alınmalıdır. Çünkü dünya inanılmaz bir değişim geçirmektedir.(teknoloji,göçler,savaşlar,değişen sınırlar,küresel organizasyonlar)

Vatandaşlık eğitiminin içeriğini Faulk (2000) güçlü ve zayıf vatandaşlık eğitimi olarak tanımlamıştır. Zayıf vatandaşlık eğitiminde geleneksel, resmi Aristo vatandaşlık anlayışının yansıması görülürken güçlü vatandaşlık eğitiminde ulusal ve evrensel değerleri bünyesinde eritmiş , aktif ,etkin bir yaklaşım görülmektedir.

Vatandaşlık Eğitimi Modelleri

 • ZAMAN(2006) bu modelleri iki başlık altında toplamaktadır.

 • 1-Sosyal paradigma merkezli boyut

 • 2-Ulusal - küresel boyut

1-SOSYAL PARADİGMA BOYUTLU

 • a-Politik sosyalizasyon modeli: Okulların, iyi vatandaşın yetiştirmesi için temel bilgi , beceri ,inanç ve değerlerin kurulması ile öğrencileri telkin ederek geleceğin vatandaşının hazırlanmasındaki temel sorumluluğu olduğu kabul edilir.

 • b-Yansıtıcı sorgulayıcı model: Bu modelde öğrencilerin bazı politik beceri ve pratikleri kazanmasına ağırlık verilir. Tartışma ve inceleme yoluyla karar verme ve değer analizi tekniği becerilerini geliştirmek temel yaklaşımıdır. Amacı aktif sorgulayıcı vatandaş yetiştirmektir.

 • c- Eleştirel vatandaşlık eğitimi: Öğrencilerin hırslarını hayallerini teşvik ederek onların yaşamlarındaki ağırlıklı olan sosyal, politik ve ekonomik güçlüklere karşı çözüm araması için harekete geçmesini sağlamaktır.

2-Ulusal-Global Boyut

 • Coğrafi odaklanmayla ilgilidir.

 • a-Milliyetçi vatandaşlık eğitimi:Ulus-devletin politik bağımsızlığı , meşruluk , vatandaşın hak ve sorumluluğu yer alır.

 • b-Ulus ötesi vatandaşlık eğitimi:Küresel gelişmelerin neticesinde küresel alandaki gelişmeler konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir.

 • Her iki boyut birbirinden keskin hatlarla ayrılamaz.

 • Mclouglin(2000) iki vatandaşlık eğitim modeli tanımlamıştır.

 • 1-Minamalist; bireyin yaşadığı toplumda sosyalleşmesi ve toplumla ilgili bilgi sahibi üzerine kurgulanmıştır.

 • 2-Maksimalist; bireyi yetkili kılma ile ilgilidir. Yani öğrencilerin yeteneklerini kontrol etmesi ve sorumluluklarını üzerine alabilmesi amaçlanır.

 • En çok konuşulan kavramlardan biride aktif vatandaşlıktır. Özellikle Avrupa Birliği aktif vatandaşlık anlayışını benimsemiştir ve 2005 yılı Avrupa’nın Vatandaşlık Eğitimi Yılı olarak nitelendirilmiştir. AB üyesi devletler aktif vatandaşlık yaklaşımını benimsemişler.(Hollanda,Yunanistan)

 • SORULAR

 • 1-Demokratik değerleri benimseyerek yaşama geçirme , yerel düzeyde düşünmenin ve hareket etmenin yanında evrensel konulara duyarlı , karar veren ve problem çözme becerisi gelişmiş ve toplumsal yaşama etkin katılmayı kapsayan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A- Küresel vatandaşlık

 • B- Dünya vatandaşlığı

 • C- Etkin vatandaşlık

 • D- Ulus vatandaşlığı

 • E- Katılımcı vatandaşlık

2-Heath’ e göre vatandaşlık eğitimi okullarının özellikleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Öğrenci merkezlidir.

B- Beceri temellidir.

C- Doğrudan bilgi aktarır.

D- Okul dışı etkinlik gerçekleştirilir.

E- Aktif katılımı teşvik eder.

3-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin vizyonunda yer alan vatandaşlık özelliklerinden değildir?

A- Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş

B- İnsan haklarına saygılı

C- Yaşadığı çevreye duyarlı

D- Sosyal katılım becerileri gelişmiş

E- Ülke ihtiyaçlarına göre bilgi birikimi sağlar

4- I- Vatandaşlık eğitimine yönelik ciddi çalışmalar yapan ülke Fransa olmuştur.

II- Hazırlanan eğitim programında ders kitapları , istenilen vatandaşın temel özelliğini yansıtan en önemli araçtır.

III- İlköğretim, vatandaşlık eğitiminin gerçekleştirildiği en önemli kurumdur

Yukarıdaki vatandaşlık eğitimi özelliklerinden hangileri doğrudur?

A-Yalnız I B-I ve II C-I ve III

D-II ve III E-I,II ve III

5-Amacı öğrencilerin hırslarını hayallerini teşvik ederek onların yaşamlarındaki ağırlıklı olan sosyal, politik ve ekonomik güçlüklere karşı çözüm araması için harekete geçmesini sağlamaktır.

Yukarıda özelliği verilen modelin tanımı oluşturan kişi ve modelin türü hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I II

A-Kerr Milliyetçi

B-Healt Ulus ötesi

C-Faulk Yansıtıcı

D-Zaman Eleştirel

E-Mclouglin Politik sosyalizasyon 1-C 2-C 3-E 4-E 5-D GİZEM AKBAŞ

ADI: EBRU

SOYADI: AKSU

NUMARA: 2014234058

KONU: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI

SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE PROJE YAKLAŞIMI

2003 yılında yenilenen İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı o zamana kadar Sosyal Bilgiler için yabancı olan proje yaklaşımını uygulamaya taşımıştır. Fakat uygulamalar incelendiğinde proje çalışmalarının , performans ödevleriyle karıştırıldığı ve sorunlar yaşandığı gözlenmiştir. Projeler, performans görevleriyle karşılaştırıldığında içeriğin daha uzun ve geniş öğrenci çalışmalarıdır.
PROJE NEDIR?

 • Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

 • Projeler, öğrencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevde bulunmalarına fırsat sunar.

 • Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir.

 • Öğrenci merkezlidir. Bu yöntemde öğretmen etkin değildir sadece rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenir.

 • En önemli özelliği ise bütün öğrencilerin aktif ve öğrenmeye güdülenmiş olmasıdır.


PROJE YAKLAŞIMININ TARIHSEL GELIŞIMI

Proje yöntemi Amerika’da toplu öğretimin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.

 • Bu yöntem asıl gelişimini John Dewey’in eğitimsel fikirleriyle başlamıştır.

 • John Dewey’den sonra H.W.Killpatrick ve E.Collings adlı bilim adamlarıda proje yönteminde daha sistemli şekilde çalışmalar yapmıştır.

 • Eğitimde proje çalışmaları 1920’li yıllarda İngiltere’de çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 • 1960’lı ve 70’li yıllarda birçok Amerikalı bu yöntemi ‘açık eğitim’ başlığı altında ele aldı.

 • Proje yaklaşımının ülkemiz eğitimiyle tanışması da Killpatrict tarafından yayımlanan ‘Project method’ adlı makalenin İhsan Sungu tarafından ‘proje usulü’ adıyla 1918 yılında Türkçe ye çevrilmesiyle gerçekleşmiştir.


PROJE YAKLAŞIMININ AMAÇLARI

 • Genel amaç çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir.

Katz ve Chard’a göre proje çalışmalarında beş özel amaç bulunmaktadır.Bunlar;

 • Zihinsel gelişimi desteklemek

 • Etkinlikler içinde denge oluşturmak

 • Okul ile yaşamı birleştirmek

 • Sınıfta topluluk ruhunu geliştirmek

 • Eğitimde zorluklarla mücadele edebilmek


PROJE TÜRLERI
Kısa Süreli Projeler: Birkaç saatlik ya da bir iki haftalık projelerdir.

Uzun Süreli Projeler:Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir.

Eylem Projeleri:Toplumdaki sorunların çözümüne yönelik projelerdir.

Araştırma-İnceleme:Belli bir konuda bilgi toplamayı ve toplanan bilgileri çözümleyerek sunmaya yönelik projelerdir.

Açık Uçlu Projeler:Bu proje türünde öğrencinin keşfetmesi ve araştırması istendiği için öğrencilerin yaratıcılık becerileri daha çok ön plana çıkar ve öğrenci veya öğrencilerin seçeceği konunun temel kısımlarına fazla bakılmaz.

Konu İlişkili Projeler:Tipik okul projelerinden farksızdır. Öğretmenlerin daha önceki programlarda ‘yıllık ödev’ adı altında öğrencilere verdikleri ve öğrencilerin kendi seçtiği konular hakkında araştırma yaparak hazırladığı projelerdir.

Kalıplaşmış(şablon) Projeler:Öğretmenin, yapılacak çalışmanın ölçütlerini önceden öğrencilere verdiği ve sınırlarını çizdiği projelerdir.
PROJE YAKLAŞIMINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCININ ROLÜ

Öğretmenin bazı sorumlulukları vardır bunlar;

 • Öğrencilerin çalışmalarını, iş bölümüne uyup uymadıklarını denetlemek

 • Öğrencilere karşılaştıkları zorluklarda yardım etmek

 • Varsa öğrenciler arasındaki anlaşmazlığı gidermek

 • Öğrencileri kendi başlarına çalışabilir hale getirmek

 • Öğrencilere başarı duygusunu aşılamak ve kendilerine olan güveni artırmak


Öğrencilerin bazı görev ve sorumlulukları vardır bunlar;

 • Proje konusunu kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmek ve öğretmeni bilgilendirmek

 • Projenin çözümü için bir plan hazırlamak ve bu planı uygulamak

 • Yapılaması gerekenleri zamanında ve kuralına göre yapmak


PROJE ÇALIŞMASININ AŞAMALARI

1.Amacının Belirlenmesi: İncelenecek konular ve cevaplanması gereken sorular belirlenir.

Projeye başlarken öğrencilere verilecek bir tasarı formu faydalı olabilir.


SORULAR

CEVAPLAR

Neyi bulmak istiyoruz?

-Araştırmamızın/projemizin başlığı-

……………………………………………….

………………………………………...

Ne olacağını düşünüyoruz?

-Tahmininiz,yorumumuz-

……………………………………………..

…………………………………………..

Bunun niçin olacağını düşünüyoruz?

………………………………………….

Araştırmada hangi maddeleri veya özellikleri aynen koruyacağız?

…………………………………………………….

Ne kadar örnek/madde vb. alacağız?

…………………………………………

Bu araştırmada nelere ulaşabiliriz/ulaşamayabiliriz?

……………………………………….

Sonuç olumlu /olumsuz / kararsız olabilir? Bu durumda yapabileceklerimiz nelerdir?

……………………………………..

………………………………….

2. Proje konusunun seçimi: Projeler mutlaka bir problem temelinden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.

Projenin seçiminde bölgesel problemlerin çözümüne yönelik olması, ekonomik olması, uygulanabilir olması ve öğrencilerin konuyu sevip benimsemesi gerekir.

En önemliside öğrencilerin ilgilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıkları herhangi bir problem, proje konusu olabilir.

Aşağıda Sosyal Bilgiler dersi için proje geliştirebilecek problemlere örnekler verilmiştir.

 • Okul dergisi çıkarma projesi

 • Okulda çalışacak yeni eğitsel kollar projesi.

 • Kuşak çatışmasının ortadan kaldırılması projesi

 • Su, hava, ses ve görüntü kirliliği nasıl giderilebilir?

 • Ekmek israfı nasıl önlenebilir?

3.Puanlama: Bir projenin planlanması gerekli malzemenin belirlenmesi, izlenecek yolun belirlenmesi ve zamanlama alt başlıklarıyla incelenebilir.

4.Araştırma ve Eylem: Bu aşamada iststistiksel veri toplanması, okuma, uzmanlarla görüşme, fotoğraf çekme elde edilen bilgilerin analizi bu aşamada gerçekleşecektir.

5. Projenin Sunumu ve Ürün

Bu aşamada proje çalışmasının farklı biçimlerde diğer öğrenciler, müdür, aileler ve diğer öğretmenlerle paylaşılması ve onlara sunulması şeklinde sonuca ulaşılmaktadır.Hazırlanan proje raporu dosya halinde öğretmene teslim edilmelidir. Ve sonucun şu aşamalardan oluşması beklenir.

a.Projenin adı

b.Projenin konusu

c.Proje çalışması içinde belirlenen sorunun, konunun ayrıntılı açıklaması

d.Geliştirme süreci

e.Sonuçlar ve öneriler

f. Kaynakça

6.Değerlendirme: Sadece öğretmenlerin öğrencileri değil, öğrencilerinde kendilerini ve birbirlerini değerlendirmellerini içerir. Bunlar; Öğrenci özdeğerlendirme formları, akran değerlendirme formlarıı ve öğretmen değerlendirme formlarıdır.

Öğretmenin kullanacaklarından biride proje değerlendirme ölçekleridir. Aşağıda verilmiştir.

c:\users\user\desktop\proje-degerlendirme-formu.jpg
2014234060 Hüseyin Özbek
Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri
(Müze ve Arazi Çalışmaları)


Sınıf Dışı Eğitim Nedir ?

Günümüz eğitim anlayışını etkileyen yaklaşımlar artık, öğrencileri sınıf dışına çıkmayı zorlamaktadır.Sosyal bilgiler 2005 yılından beri uygulanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temele almaktadır.Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenen kendi öğrenmelerini yapılandırması temel alınmaktadır.Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen öğretme-öğrenme sürecini etkili bir şekil de planlamalıdır.Etkili bir öğretim isteyen öğretmenler sınıf dışı etkinlikleri göz ardı etmemelidirler.Sınıf dışı eğitim, eğitim programını zenginleştiren kaynakların kullanılmasına yönelik bir metottur.Daha geniş ve anlamlı öğrenmeler için sınıf içinde teorik olarak öğrenilen konuların yaşantılar yoluyla öğrenilmesi zorunludur.Öğrenme sürecinde beş duyu organını kullanması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir, sınıf dışı eğitim öğrenmede tüm duyu organlarını kullanabilme konusunda olanaklar sunmaktadır.Sınıf dışı öğretim öğrencilerin kendi çevrelerini araştırmasını araştırmalarını keşfetmeleri ve anlamaları için birçok konu alanı ile bütnleştirilebilen bir araçtır.Sınıf dışı eğitim farklı tanımlarla anılabilmektedir (Çevre eğitimi,Deneysel eğitim,Macera eğitimi,Vahşi doğa eğitimi) gibi.Sınıf dışı eğitimin içinde disiplinler arası yaklaşımlar mevcuttur (güzel sanatlar,matematik,tarih,coğrafya) gibi disiplinleri içinde barındırdığı için öğrenmenin de kalıcılığı artar.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com