T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa2/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

CEVAP B

FADİME GÖTÜRLER

2014234008

SOSYAL BİL. ÖĞRT. B ŞUBESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE FİLMLER


İLKNUR SUBAŞI

2014234036

Filmler Sosyal Bilgiler öğretiminde; öğretimi verimli ve ilginç yapmaya yarayan görsel ve işitsel eğitim araçlarından biridir.Filmler görme ve işitme duyularına hitap etmeleri açısından öğrenmede çok etkilidir.Biliyorsunuz ki bireyler öğrendiklerinin %75 ini görerek, %13 ünü işiterek, %6 sını dokunarak, %3 ünü koklayarak, %3 ünüde tat alarak öğrenirler.Görüldüğü gibi görme ve işitme toplam %88 oranında eğitim ve öğretim üzerinde etkilidir.Bu nedenle filmler hem görme hemde işitme duyusuna hitap ettiği için eğitimde daha etkili ve kalıcıdır.Bu yüzden filmlerin eğitim ve öğretimde bilinçli bir şekilde kullanılması önemlidir.

Gardner’in çoklu zeka kuramına göre insanlar farklı zeka türlerine sahiptirler.Gardner zeka türlerini 8 e ayırmıştır.Bunlar:

 • Sözel-Dilsel Zeka

 • Mantıksal-Matematiksel Zeka

 • Görsem-Uzamsal Zeka

 • Müziksel-Ritmik Zeka

 • Bedensel-Kinestetik Zeka

 • Doğa Zekası

 • Kişilerarası Zeka

 • İçsel Zeka


Gardner’in çoklu zeka türlerinden görsel zekaya bakacak olursak filmler Sosyal Bilgiler öğretiminde çok önemli bir yere sahiptir.Görsel zekaya sahip öğrenciler film gibi görselliğe hitap eden şeylerden hoşlanır ve dikkatini çeker.Bu nedenlede filmler öğrencilerin görsel zekalarının gelişmesini sağlar.

Günümüz çağı teknoloji çağı olduğu için öğrenciler daha çok televizyon, bilgisayar, video gibi görsel araçlara daha yatkın olmaktadır ama diğer taraftan okula bakıldığında öğrenciler daha çok işitsel araçlarla karşılaşmaktadır.Durum böyle oluncada öğrenciler benzer uyarıcılar bekliyor ama beklediği uyarıcıları alamıyor.Böyle oluncada problem davranışlar ortaya çıkmaktadır.

Öğrenciler ilköğretim 4.5. sınıftan başlayarak 6.7. sınıflara doğru somut işlem döneminden soyut işlem dönemine geçmektedir.Bu dönemde ise öğrencilere soyut kavramların öğretiminde somutlaştırmaya özen gösterilmelidir.Sosyal Bilgiler derside çoğu zaman sınıfa getirilip gözlenilebilecek ya da öğrencileri alıp göstermeye götürülecek şeylerden oluşmadığı için video ve filmler önemli bir rol oynamaktadır.Öğrenciler video ve filmler yardımıyla gözlemlenmesi tehlikeli olabilecek olayları gözlemleme fırsatına sahip olurlar ve böylelikle düz anlatımla anlatılanlardan daha etkili olacaktır ve öğrencilerin öğrenmeleri kolaylaşacaktır.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek bir çok film bulunmaktadır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinin ‘Eğitim Medyası’ bölümünde Sosyal Bilgiler dersi konularıyla ilgili birçok film şeridi, video kasedi, ses kasetleri ve daha birçok şey bulunmaktadır.

İlköğretim yaşındaki çocukların dikkatini daha çok çizgifilmler çekmektedir.Bu yüzden Sosyal Bilgiler derslerinde çizgi filmleri kullanmak etkilidir.Yapılan bir araştırmada izlenen çizgi filmlerin nitelikleri, içerikler ve algılanması yaş gruplarına göre değişmesine rağmen genelde çizgi filmlerin her yaşta seyredildiğine ulaşılmıştır.Çizgi filmler bilgilendirme işlevine sahiptir.Çizgi filmlerde soyut olan kavramlar çocukların öğrenebilmesi için somut bir şekilde verilmektedir.Çizgi filmlerin eğitim ve öğretimi dahada kolaylaştırdığı yapılan araştırmalarda görülmüştür.
FİLMLERİ TEMİN ETME:

Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek filmlerin nereden ve nasıl temin edileceği daha çok öğretmenin gayretine bağlı bir durumdur.Filmleri temin edebileceğimiz kurum ve kuruluşlara baktığımızda;

 • Film satan mağazalardan satın alarak

 • Film kiralayan mağazalardan kiralayarak

 • Film ödünç alabilme imkanı olan kütüphanelerden ödünç alarak

 • Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü satış bürosundan satın alarak

 • TRT satış bürolarından satın alarak

 • Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğünün hhtp://internettv.meb.gov.tr sitesinden ulaşabiliriz.

FİLMLERİN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Sosyal Bilgiler dersinde her film kullanılamaz.Çünkü öğrenciye bazı şeyleri vermeye çalışırken öğrencinin almaması gereken şeyleri yani zararlı unsurlarıda içerebilirler.Böyle bir durumla karşılaşmamak içinde öğretmenlerin bir film kontrol listesi hazırlaması gerekmektedir.

Film kontrol listesi:Filmle ilgili sorulardan oluşan bir listedir.Böylelikle öğretmen film seçerken bu listeden yararlanır.
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE FİLMLERİN KULLANIMI:

Derste kullanılacak filmlerin süresi uzun tutulmamalıdır ve öğretmen öğrencilere izlettireceği filmi daha önceden tamamını izlemelidir ve öğrencilere hangi kısmı izlettireceğine karar vermelidir.Fimleri sınıf ortamında yararlı bir şekilde kullanabilmek için planlı bir çalışma yapmak gerekir.Planlı bir film izleme etkinliği 3 bölümden oluşur.Bunlar;

 • Gösterim Öncesi

 • Gösterim Sırası

 • Gösterim Sonrası

Gösterim Öncesi:Seçilen film öğretmen tarafından daha önceden izlenilmelidir.Tamamının mı yoksa bir kısmının mı izletileceğine karar verilmelidir.Film sırasında ve sonrasında yapılacak etkinlikler planlanmalıdır.Ders öncesi gösterim araçları kontrol edilmelidir.Öğrenciler film ile ilgili bilgilendirilmelidir.Bazı filmlerin tarihi gerçeklikle kurgunun birleştiği bir ürün olduğu hatırlatılmalı ve filmde karşılaşılan her durumun doğru olmama ihtimali söylenmelidir.İzlettirilecek filmle ilgili öğrencilere okuma parçası ödev verilmeli ve film izlettirmeden önce öğrencilerin edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenmelidir.Film gösterim süresi ve etkinlikler önceden belirlenmeli ve öğrencilere önemli gördükleri yerleri not tutmaları söylenmelidir.

Gösterim Sırası:Film CD lerden oluşuyorsa CD yi değitirirken hızlı olunmalıdır.Öğrencilerin dikkatinin çekilmek istenilen sahnelerde lazer kullanılmalıdır veya o sahne tekrarlanmalıdır.Öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve ders süresini aşmamak için film uzun tutulmamalıdır.Filmin herhangi bir bölümünde ses kapatılarak öğrencilerden diyalogları tahmin etmeleri istenilebilir.

Gösterim Sonrası:Filmlerin sadece seyredilmesi etkili olmayabilir.Bu yüzden filmden sonra etkinlikler yapılabilir ve filmde görülenlerle ilgili konuşulup yorum yapılmalıdır.Etkinlikler yapılırken öğrencilere eşit düzeyde konuşma süresi verilmelidir ve öğrencilerin birbirlerinin cevaplarını saygıyla dinlemeleri sağlanmalıdır.Bu etkinliklerle ilgili önceden hazırlanmış çalışma kağıdı dağıtılmalı ve doldurmaları söylenmelidir.Daha sonra bu çalışma kağıtları değerlendirilmelidir.Sınıfta filmle ilgili tartışma yaptırılabilir.Öğrencilere film metinleri dağıtılarak filmde yer alan propaganda örnekleri, objektif olmayan bölümleri tespit etmeleri istenebilir.Anlaşılmayan konular hakkında açıklama yapılmalıdır.Filmdeki kişilerle ilgili karakter tahlili yaptırılabilir.

FİLMLERİN YARARLILIKLARI:

 • Öğretilecek konuya güdülemesini sağlar.

 • İlgi çekicidir.

 • Heyecan vericidir.

 • Sürükleyicidir.

 • Öğreticidir.

 • Öğrencilerin kelime hazinesinin gelişmesini sağlar.

 • Kalıcı ve uzun süreli öğrenme sağlar.

 • Tarihi olayları somutlaştırır.

FİLMLERİN SINIRLILIKLARI:

 • İlgili filmlerin elde edilmesi bazen zordur.

 • Öğretmenin ders dışında zaman ayırması gereken bir etkinliktir.

 • Öğretmenin önceden filmi izlemesi ve planlama yapması gerekir.

 • Film sırasında ortam karanlık olduğu için öğrencilerin not tutması bazen zordur.

 • İyi planlamaması zaman problemi doğurmaktadır.


SORULAR

1)Görsel zekaya sahip insanlar derste filmlerin yardımıyla daha etkili bir şekilde öğrenmektedirler.Aşağıdakilerden hangisi zeka türlerini sekize ayırarak, görsel zekayıda içinde barındırmaktadır?

A)Skinner

B)Gardner

C)Platon

D)Galileo

E)Aristoteles
2)Aşağıdakilerden hangisi filmleri temin etme yollarından biri değildir?

A) Film ödünç alabilme imkanı olan kütüphanelerden ödünç alarak

B) Filme sahip olan herhangi birinden

C) TRT satış bürolarından satın alarak

D) Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğünün hhtp://internettv.meb.gov.tr sitesinden

E) Film kiralayan mağazalardan kiralayarak
3)Aşağıdakilerden hangisi planlı bir film izleme etkinliğinin bölümlerinden birisidir?

A)Film Öncesi

B)Film Sırası

C)Gösterim Sırası

D)Gösterim Filmi

E)Film Sonrası
4)Aşağıdakilerden hangisi filmlerin yararlarından biridir?

A)İlgi çekicidir.

B) İlgili filmlerin elde edilmesi bazen zordur.

C) Öğretmenin ders dışında zaman ayırması gereken bir etkinliktir.

D) Film sırasında ortam karanlık olduğu için öğrencilerin not tutması bazen zordur.

E) İyi planlamaması zaman problemi doğurmaktadır.

5)………………. tarafından hazırlanmış ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek bir çok film bulunmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)AA

B)AGİT

C)TRT

D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

E)UNESCO

CEVAPLAR

1)B

2)B

3)C

4)A

5)DSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ALİ TOLUNAY ULUHAN

2014234068
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE VATANDAŞLIK

VE

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

Devletler/toplumlar bugünü veya yarını garanti altına almak için vatandaşlarını eğitmek durumundadır.

İlköğretim eğitim sisteminin en önemli basamağıdır. Bütün vatandaşlara ulaşma imkanı bulunan planlı eğitim kurumu ilköğretimdir. Bunun yanında lisenin de zorunlu hale gelmesiyle kısmen ortaöğretimi de katmak mümkündür.

Vatandaşlık eğitimi her bir birey için doğumdan ölene kadar süren vatandaş olarak ait olduğu toplumda anayasal bir hak ve yükümlülüktür. Nihai hedef bireyin kendini dünyanın ve vatanının şerefli bir yurttaşı olarak kabul etmesi ve yurdunu muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaya azmetmesidir.

VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE AMACIMIZ:21.YY çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik düşüncelerle donanmış ve insan haklarına saygılı , çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlama yeteneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını yetiştirmektir.(Sosyal Bilgiler 2005 ,s.123)

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

İnsan hakları Evrensel Bildirisi 1.maddesi, bütün insanların doğuştan eşit haklara sahip olduğunu ifade etmektedir.

İnsan hakları eğitimi her insanın doğuştan hak öznesi ve özünde onur taşıyan bir varlık olduğunu yürekten anlaşılması, kabul edilip onaylanması, saygı, dostluk gibi değerlere uygun davranış kazandırılmasıdır.
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE METOD

İnsan hakları yalnızca hukuksal boyutu olan bir alan değildir. Aynı zamanda disiplinler arası bir alandır

İnsan hakları eğitiminde, bilgi boyutu önemli olmakla birlikte, tutum ve davranış boyutu daha önceliklidir. Çünkü bilmenin yaşantıya aktarılmadığı sürece çok fazla anlamı yoktur.

İnsan hakları eğitiminde izlenmesi gereken en iyi yöntem budur denilemez ancak yöntemin etkinlik merkezli, öğrenciyi edilgenlikten kurtarıp etkin kılan yöntemler olması gerektiği söylenebilir.

METODLAR

1-Beyin fırtınası 2-Tartışma 3-Soru-yanıt

4-Sorun çözme 5-Araştırma yapma 6-Yaşantı inceleme

7-Drama 8-Konuşma grupları oluşturma 9-Dinleme

TARTIŞMA: Etik gibi normatif disiplinlerin öğretilmesinde çok yararlı ve gerekli bir yöntemdir. Öğrenciler tartışma yoluyla değerler ve inançların arkasındaki ilkeleri kavrayabilir, onları içselleştirebilir ve değerlendirme, örgütleme gibi amaçları gerçekleştirebilirler.

ÖĞRETMEN DAVRANIŞI

Öğretmen, öğretimin hareket ettiricisi ve düzenleyicisidir. Bu anlamda öğretmen gerekli öğrenme ortamı hazırlamakta, öğrenciyi öğrenme yollarına yöneltmekte, onun aktif olarak öğrenmesine rehberli etmektedir.

Sınıftaki otoriter veya demokratik davranan bir öğretmenin ne tür sonuçlar doğuracağı konusunda net bir uzlaşma yoktur. Ancak araştırmalar öğrencilerin demokratik öğretmeni daha çok sevdikleri ve davranışlarından etkilendiklerini ortaya çıkarmıştır.

Sınıfta adalet ve eşitliği sağlamak, fırsat eşitliğini sağlamak görevlerinden birkaçıdır.

İDEAL ÖĞRETMEN MODELİ

1-Öğretmen,önyargıdan uzak ,eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere saygılıdır. 2-Öğretmen, kendisi, toplumu ve dünya ile barışık insandır. 3-İnsanı, doğayı ve yaşamı sever 4-Duygusal ve düşünsel açıdan tutarlıdır. 5-Düşünce ve gözlemlerinde nesneldir. Yargılarında yanılabileceğini kabul ederek esnek ve akılcı davranır. 6-Siyasal örgütler ve baskı guruplarının etkilerinden uzaktır 7-Demokratik yaşamın ilkelerine ve insan haklarına saygılıdır

SORULAR
1) Etik gibi normatif disiplinlerin öğretilmesinde çok yararlı ve gerekli bir yöntemdir. Öğrenciler bu metod yoluyla değerler ve inançların arkasındaki ilkeleri kavrayabilir, onları içselleştirebilir ve değerlendirme, örgütleme gibi amaçları gerçekleştirebilirler.

Yukarıdaki metinde bahsedilen metod aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tartışma B)Beyin fırtınası C)Sorun çözme D)Drama E)Soru-yanıt

2) Aşağıdakilerden hangisi ideal bir öğretmen modeli değildir?

A)Öğretmen, önyargıdan uzak ,eleştiriye açık ve karşıt düşüncelere saygılıdır. B)Öğretmen, kendisi, toplumu ve dünya ile barışık insandır. C)İnsanı, doğayı ve yaşamı sever D)Duygusal ve düşünsel açıdan tutarlıdır. E)Düşünce ve gözlemlerinde özneldir. Yargılarında yanılabileceğini kabul ederek esnek ve akılcı davranır.

3) Aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminin en önemli basamağıdır?

A)Aile B)Anaokulu C)İlköğretim D)Lise E)Üniversite

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 2005 yılı Sosyal Bilgiler Programında yetiştirmeyi amaçladığımız vatandaş modelinin özelliklerinden biri değildir?

A)Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseme B)Türk tarihini ve kültürünü kavrama C)Temel demokratik düşüncelerle donanma D)İnsan haklarını benimseme E)Çevreye duyarlı

5) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitiminde kullanılan metotlardan biri değildir?

A)Soru-yanıt B)Sorun Çözme C)Beyin fırtınası D)Drama E)Araştırma İnceleme
1-A 2-E 3-C 4-D 5-E

AYŞE YAYLI-2014234074
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KİMLİK ALGISI

İnsanoğlu var oluşu ile birlikte kendini ve kim olduğunu keşfetmeye çalışmıştır.Bu keşfi çevresinde yer alan varlıkların benzerlik ve farklılıklarını ele alarak gerçekleştirmiş.böylece kendi kimliklerini ortaya koymuş.bu bağlamda kimlik kavramının insanın kendini tanıma arzusu ile ve hayatta kalabilme mücadelesi ile ortaya çıktığı söylenebilir.

Kimlik toplumsal yapının bir parçası olmuştur ve hayatta faklı biçimlerde yer almış.kimi zaman çocuk,anne yada baba; kimi zaman öğretmen doktor mühendis;kimi zaman kadın yada erkek ;kimi zaman türk yada İngiliz kimi zaman Müslüman yada hristiyan olunması kimlik kavramının toplumsal alanın her yerinde olduğunu kanıtlıyor.

Kimlik algısı bireylerde ortak bir kimliği oluşturması yönüyle sosyal bilgiler dersiyle ilişkilidir.bu durum kimlik algısı ile sosyal bilgiler ilişkinin ele alınmasını gerekli kılar.

KİMLİK NEDİR?

Kimlik kavramı Latince (idendity) kavramından gelir.Özdeşlik ve kimlik anlamını içerir.kimlik kavramı 20. Yüzyıllarda çokça konuşulmuş ve tartışılmış.psikanalistler,sosyologlar,sosyal psikologlar ,edebiyatçılar tarafından çeşitli açıklamalar yapılmış.dolayısıyla kimlik kavramı yüklenen anlam bu bakış açılarına göre şekillenmiş.

Kimlik kavramına yönelik yapılan en genel tanım ‘ben kimim’ sorusuna verilen yanıttır.her birey yaşamının bir döneminde kendisine ‘ben kimim’ sorusunu sormaktadır.bu kavramda kimlik algısı kişin kendisini nasıl gördüğüyle ilgilidir.bir başkası kimlik kavramının kendilik kavramı olduğunu ve insanın kendini diğerlerine karşı algılayışı olarak belirtmiş. Bir diğeri insanın yaşam mücadelesi için gerekli olan ilgi ve enerjiyi bulması için kendisine başkalarına olandan daha fazla önem vermesi olarak açıklamış.diğeri kimliği sizi başkalarından ayıran aidiyetler olarak tanımlamış.

Bireyin kimlik kazanma süreci sadece kendisi ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir.yukarıda değindiğimiz gibi kimlik kendini tanımanın ötesinde başkalarıyla karşılaştırma sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.birey bu süreçte toplumsal sembolleri görerek içselleştirir.dolayısıyla kimlik bireysel ve toplumsal yapının ortak etkileşimleri sonucu oluştuğu görülmektedir’.Bakıroğlu’ kimliğin toplumsal,ekonomik,politik baskılara göre şekillenen akışkan bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir.bir başka tanımda kimliğin kimlerden olduğumuz tanındığımız durumu ile ilişkilendirir.

KİMLİĞİN OLUŞUMU

Kimlik insanlık tarihi kadar eskiye dayanır.ilk insandan başlayarak bireylerde oluşan toplumsal grup için kimlik kavramının varlığının tartışılmaz bir gerçek olduğu bilinir.kimlik kavramının sosyal bilimler alanının nesnesi haline gelmesi coğrafi keşifle farklı kültürlerin farkına varılmasıyla başlar.

Birey doğumundan itibaren içinde bulunduğu sosyalleşme sürecinde diğer sosyal gruplarla etkileşimde bulunmaktadır.her gün evde işte çeşitli ortamlarda toplumsal ilişkiler kurmak zorunda kalırız.sosyal bir varlık olan birey içinde yaşadığı sosyal ortamlarla birlikte şekillenmektedir.

İnsanoğlu aidiyet duygusunu taşıyan bir varlık olduğu için kendisini bir topluma ait hissetmektedir.cüceloğlu*diğer insanlarla ilişkisi olmayan bireyin düşünülemeyeceğini söyler.bir diğeri kimliğin sadece bireysel olarak değil aynı zamanda güçlü bir sosyal çevreyle şekillendiğini söyler

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar kendilerine ait birtakım özellikler geliştirmiş.bu insanların yaşadıkları bölgenin özelliklerine göre yaşam tarzları,iletişim şekilleri ve dilleri ortaya çıkmış.aynı yerde ve aynı zaman diliminde yaşayanlar ortak hatıralar oluşturarak ortak bir geçmiş ve ortak bir yaşam tarzı meydana getirmişlerdir.bir toplumun bireylerinin aynı kanun,eğitim,dil,aile,akrabalık düzeni gibi aynı kurumların ve aynı ekolojik çevrenin etkisi altında olduklarından birbirlerine benzer özellik gösterdiklerini söylemiş.

KİMLİK ÇEŞİTLERİ

MİLLİ KİMLİK

Milli kimlikte farklı bakış açıları görülmektedir.milli kimlik, toplumdaki tüm kimliklerin üzerinde bir kimlik olarak açıklanabilir.bir ulusun aidiyet duygusu olarak,milli kimlik devlet,toprak,vatandaş olgularını bir arada tutan iskelet olarak da tanımlanabilir.günümüzde vatandaşların birbirine psikolojik olarak bağları ile ilişkilendirilebilir.milli kimliğin oluşumu ulus devletlerin milliyetçilik ideolojisi olarak tanımlanır.hukuk,askerlik,eğitim alanında uluslaştırma çalışmaları olarak görülmektedir.ortak duygular,kolektif ilişkiler,dayanışma,aidiyet duygusu ulusal kimliğin önemli kavramlarıdır.milli kimlikler birbirinden farklılık gösterir(İngiliz,Fransız,İspanyol,TÜRK)

KÜLTÜREL KİMLİK

Ortak değerler,ahlaki anlayış,dil,örf-adet,semboller,din ve tarih unsurlarının oluşturduğu kimlik türü,kültürel kimliktir.kültür insanoğlunun dini,sanatları,bilimleri,yaşayışı,yetenekleri gibi değişik alanlardaki birikimlerini içine alan geniş kapsamlı bir anlamı ifade eder.kültürel kimlik toplumsal birliğin oluşumu ve devamı için vazgeçilmezdir.kültürel kimlikler milletlere ait kimliklerdir.

BİREYSEL KİMLİK

Bireyi diğerlerinden ayırmak için kullanılan kimliktir.insanın yalnız kendine ait özellikleri bireysel kimliği oluşturur.bireyin ilgi ve ihtiyaçları buna örnek olarak gösterilebilir.bir kimsenin kim olduğuna dair toplumsal-duygusal algılara tekabül eder.

EVRENSEL KİMLİK

Evrensel kimlik,bütün insanların paylaştığı ve onları insan olmayan varlıklardan ayıran özelliklerdir.insanlık evrensel bir kimliktir.evrensel kimlik tüm insanlar için doğru olanı ifade eder.bu nedenle kültürden kültüre faklılıklar taşımamaktadır.globalleşen dünyada evrensel kimlikten kaçmak imkansızdır.gelişmiş ülkelerin kendi ülkelerinin kültürünü gelişmekte olan ülkelere medya yoluyla benimsetmeye çalışması evrensel bir kimlik oluşturmaya çalıştığının göstergesi olarak kabul edilebilir.

KİMLİĞİN ÖNEMİ

Birey toplumsal hayatta kimliği olmadan varlığını devam ettiremez.devletin ekonomisinin,teknolojisinin,refah düzeyinin ve sosyal hayatının iyi olması kimlik bilincinin varlığıyla ilgilidir.farklı bireylerin bir arada yaşayabilmeleri için buna ihtiyaç vardır.toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olan güvenliğin sağlanmasında kimlik kavramının varlığının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için bireylerin ortak hareket etmeleri gereği düşünüldüğünde güvenlik ihtiyacının ilk ve önemli ihtiyaçlardan birisi olduğu anlaşılmaktadır.ortak hareket edebilmek için ortak bir kültürel yapıya ihtiyaç vardır.
*toplumsal aidiyet bilincini oluşturur.

*toplumların devamlılığı ve sürekliliğini sağlar.

*toplumların gelişmesi için güvencedir.

*toplumların güvenliğinin sağlanmasında önemlidir

*diğer toplumları tanımayı ve değerlendirmeyi sağlar.

DÜNYADA SOSYAL BİLGİLERÖĞRETİMİNDE KİMLİK

Sosyal bilgiler eğitiminin iyi bir vatandaş yetiştirmek üzerine odaklanan bir eğitim olduğu düşünüldüğünde kimlik oluşumunda bu ders için önemli olduğu anlaşılır.sosyal bilgiler eğitiminin insanlığın var oluşuyla başladığı söylenebilir.eski çağ eğitim sistemlerinde okutulan tarih(çin,İsrail,roma) derslerinin doğrudan sosyal bilgilerle ilgili olduğu söylenebilir.ortaçağ da dinin etkisiyle dini bir nitelik kazanmıştır.rönesans ve reform dönemlerinde ise bu durumdan kurtulmaya çalışılmış.ilk kez sosyal bilgiler dersinin ilk ve orta dereceli okullarda okutulma fikrini Fransız condercet ortaya atmıştır.

Sosyal bilgiler kavramına bir eğitim programı olarak ilk ABD de rastlanır.amerikanın çok kültürlü yapısı olduğunu biliyoruz bunun için Amerikan toplum liderleri kültürü homojenleştirmek ve bir arada tutabilmek yaşama bilincini geliştirmek için eğitimi araç olarak görmüşler.sosyal bilgiler programı hazırlamışlar bu program Amerikan topraklarında vatandaşlık bilincini geliştirecek şekilde oluşmuş.

Bir devletin hayatiyetini devam ettirebilmesi açısından sosyal bilgiler dersinin katkısını abd deki örneğe bakarak anlayabiliriz.çok kültürlü yapıya sahip olan abd de vatandaşlık bunalımının aşılmasında sosyal bilgiler dersinin başarısı göz ardı edilemez.buna bakıldığında sosyal bilgiler dersinin bireyler için vatandaşlık normları oluşturarak ortak bir kimlik oluşturmaya çalıştığı görülmektedir.

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KİMLİK

Türkiye de de sosyal bilgiler dersinin amacının abd olduğu gibi vatandaşlık üzerine kurulu olduğu görülmektedir.yeni kurulan bir devletin vatandaşa yeni ideolojiler yüklemesi için eğitimin rolünü artmıştı. Eğitim sistemi bu rolünü çeşitli derslere yükleyerek yerine getirmekteydi.içeri itibariyle sosyal bilgilere ait dersler bu işlevi yerine getirmekte daha uygundu.bu anlamda sosyal bilgiler dersinin devletin ideolojik beklentilerini yerine getirecek amaçlara ve içeriğe sahip olması büyük önem taşır.devletin vatandaşlarında oluşturmak istediği özellikler aslında bireylerin belirli bir kimliği kazanmaları ile açıklanabilir.kimlik oluşumu sürecinde Türkiye de sosyal bilgilerin tarihçesine bakmak gerekir.

1926-30-32-48 programlarında tek disiplinli program anlayışına sahipti (tarih,coğrafya,yurt bilgisi)

1962 ilkokul programında tarih coğrafya yurt bilgisi derslerinin toplum ve ülke incelemeleri adında

1974 - 4,5,6,7. Sınıflarda sosyal bilgiler dersinin okutulmasına karar verilmiş

1985 de milli tarih milli coğrafya vatandaşlık bilgisi olarak verilmeye başlanmış.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4,5,6,7. Sınıflarda yeni sosyal bilgiler programı uygulamaya konulmuş.

Sağlıklı,güçlü,sorumluluğunun bilincinde bir toplum yetiştirilmesinde ortak bir kimliğe sahip olan bireylerin varlığı önemlidir.sürekli olarak belirli bir toplumda yaşamak o toplumun tüm bireylerine özgü ortak bir dinamik örgütlenmeyi gerekli kılmaktadır.bu ortak dinamik örgütlenme ise kimlikten başka birşey değildir.toplumu oluşturan bireylerin o toplumun kalkınması ve ilerlemesi için güvence olduğu düşünüldüğünde bir devletin ekonomisinin,teknolojisinin,refah düzeyinin ve sosyal hayatının iyi olmasının buna bağlı olduğu görülmektedir.toplum kendi kimliğine sahip çıkmazsa sağlıklı bir ekonomi oluşturamaz.ve toplumun bireyleri arasında yabancılaşma yaşanır.

Sosyal bilgiler iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik vizyonu ve misyonuyla ülkemizin ve milletimizin geleceğine bir yatırımdır.

SORULAR

1)Aşağıdakilerden hangisi kimliğin tanımlarından biri değildir? (d)

a)ben kimim? Sorusuna verilen yanıttır.

b)insanın kendini diğer insanlara göre algılayışıdır.

c)toplumsal,ekonomik,politik baskılara göre şekillenen bir olgudur

d)toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı değerler tümüdür.
2)Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için bireylerin ortak hareket etmeleri gereği düşünüldüğünde ……… ihtiyacının ilk ve en önemli ihtiyaçlardan biri olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (a)

a)güvenlik b)kültür c)kimlik d)tarih
3)Gelişmiş ülkelerin kendi ülkelerinin kültürünü gelişmekte olan ülkelere medya yoluyla benimsetmeye çalışması hangi kimlik çeşidinin oluşturulmaya çalışıldığının göstergesidir?(b)

a)milli kimlik

b)evrensel kimlik

c)kültürel kimlik

d)bireysel kimlik
4)Kimlik kavramının sosyal bilimler alanının nesnesi haline gelmesi hangi olayla başlamıştır?(c)

a)Rönesans b)reform c)coğrafi keşifler d)kavimler göçü

5)Kimlik algısı en çok hangi yönüyle sosyal bilgiler dersiyle ilişkilendirilebilir?(b)

a)bireyleri tanıma yönüyle

b)ortak bir kimlik oluşturma yönüyle

c)bir devletin hayatiyetini devam ettirebilmesi yönüyle

d)iyi bir vatandaş yetiştirmesi yönüyle


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com