T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa5/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

D) 1975 yılında Sosyal Bilgiler, Milli Tarih, Milli Coğrafya ve

Vatandaşlık Bilgisi dersleri olarak verilmiştir.

E) 1968 yılında Toplum ve Ülke İncelemeleri Sosyal Bilgiler adını almıştır.
4. ABD’de Sosyal Bilgilerin konu alanı olarak eğitim programına girmesi hangi akımın görüşü etkisiyle gerçekleşmiştir.

A) Esasicilik

B) Yeniden kurmacılık

C) Daimicilik

D) İlerlemecilik ve Yeniden kurmacılık

E) İlerlemecilik
5. I. Öğrencilerin yakın toplumsal çevresini ve önemli kurumları tanıması amacıyla bu disiplinden faydalanılır.

II. Bilinçli üretici ve tüketici bireyleri yetiştirmek amacıyla bu disiplinden faydalanılır.

III. Öğrencilerin, kendilerine ve başkalarına ait kişilik özelliklerini, duyguları ve davranışları keşfetmelerini ve açıklamalarını sağlamak için veri ve araçlarından faydalanılır.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Sosyal Bilgiler ile ilişkili disiplinler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji

B) Antropoloji, Ekonomi, Psikoloji

C) Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji

D) Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi

E) Sosyoloji, Ekonomi, Antropoloji

CEVAP ANAHTARI:

1.C

2.D

3.D

4.E

5.C

indir

T.C

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

ADI-SOYADI: Gülsüm YOLDAŞ

FAKÜLTE NO: 2014234004

DERS: Özel Öğretim Yöntemler II – Erkan YEŞİLTAŞ

KONU: Sosyal Bilgiler Tanımı, Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi ve Önemi
ADI:Muhammed Hüseyin
SOYADI:Çoşkun
Numara:2014234032
Konu:Sosyal Bilgilerde Görsel Materyal Kullanımı

SOSYAL BİLGİLERDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI
Sosyal Bilimlerin doğası gereği sözel ve soyut sembollerin kullanılması, öğretim etkinliğinin azalmasında ve hatırlanma düzeyinin düşük olmasında önemli bir faktördür. Bu sebeple sosyal bilimler öğretiminde dersin araç-gereçler vasıtasıyla somutlaştırılması gerekir.
Sosyal Bilgilerin içeriği birçok öğretim yöntemini kullanmaya fırsat verirken uygulamada genel kavramların ve temel bilgilerin öğrenciye aktarılmasıyla sınırlı kalınmakta ve bu maksatla da geleneksel olarak öğretmen ve ders kitabına bağımlı sözlü anlatım yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin sözel anlatımdan daha çok görsel anlatımda öğrenmenin daha iyi geliştiği kanıtlanmıştır.
Reader’e göre insan zihni metinleri okumaktan çok görsel bilgileri zihninde canlandırıp onlar arasında ilişkiyi daha rahat kurmaktadır.

Öğrenciler okul dışında sürekli görsel uyarıcılarla muhatap oldukları için artık sözel anlatımlarla bir şeyler öğrenemiyorlar.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMIN AVANTAJLARI
-Öğrencinin dikkatini canlı tutar

-Kavramları somutlaştırır

-Şekiller yoluyla bilgilerin alınmasını kolaylaştırır

-Sözel olarak anlatılması çok zor bir kavram, görsel yollarla öğrenciye çok kolay bir şekilde anlatılır

-Sınıf ortamına taşınması kolaydır

-Öğretmen ve Öğrenci tarafından kolaylıkla üretilebilir
RESİM

En yaygın kullanılan görsel materyal türlerinden biridir.Resimler sözel yollarla ifade edilen kavramların öğrencilerin zihinlerinde canlanmasında etkili olur
Öğretmenler resimlerden 3 şekilde yararlanabilir

1-Resimleri Öğrencilere okutmak

2-Resimden hareketle bilgi vermek

3-Resimlerle konuyu zenginleştirmek
Nolen ve Goetz ders kitaplarında yer alabilecek resimleri 3 biçimde sınıflamıştır

1-Süsleyici Resimler:Okuma metni veya şiirlerden sonra verilir Çocuğun hayal gücünü harekete geçirmek amaçlanır. Abartılı,mizahi,fantastik resimler olabilir
2-Açıklayıcı Resimler:Resimler herhangi bir metni değişik biçimde açıklayabilir. Bu resimlere anlam çözücü resimlerde denir.
3- Metni Tamamlayıcı Resimler:Çocuk için yabancı olan herhangi bir isim,olgu ya da kavramın açıklanmasında kullanılır
Konsantrasyon Resimleri

Durumsal Resimler

Problem Resimleri

Yaratıcı Resimler

Hareketli Resimler

Eleştirici Resimler

Önce-Sonra Resimleri
Resimlerin sosyal bilgiler öğretimine katkıları:

-Hayal Gücünü Kullanmayı sağlama

-Zor kavramların öğrenilmesine yardımcı olma

-Soyutu Somutlaştırma

-Motivasyonu artırma

-Kalıcı Öğrenme sağlama
Öğretmenin Resim kullanırken dikkat etmesi gereken özellikler

-Resmin konuya uygun olması

-Konunun hedef ve davranışlarının hangi düzeyde olacağı belirtilmelidir

-Öğrencinin gösterilen resmi anlayıp anlamayacağı tespit edilmelidir

FOTOĞRAF

Fotoğraf somut geçmiş ile bilinmeyen gelecek arasında köprü görevi görür.1839 yılında icat edilen fotoğraf diğer görsel materyallerden daha etkili bir biçimde gerçekliğin tıpkı basımı olarak görülür.
Bir olayın ya da insanın görünümünü saklakayıp koruduğu için fotoğraf tarihsel bir nitelik taşır.
Tarihsel belge olarak ilk defa 1853-1856 yılları arasında meydana gelen Kırım Savaş’ında kullanılmıştır. O günden günümüze tarihsel bilgi kaynaklarımız arasında önemli bir yer tutar.
Fotoğraf yoluyla geçmişte kullanılan giysilerin eşyaların örf ve adetlerin tarihini öğrenmiş oluruz.
Tarihsel araştırmalarda fotoğraf kullanımı

1-Fotoğrafların kendilerini anlatabilmelerini sağlayan belirli sınırlar olması nedeniyle dışşal verilerin kullanılması(doğrulanması gerekir)

2-Fotoğrafların yalnızca hoş ya da güzel olduğu için öyküye katılmamaları gerekir.Fotoğraflar anlatılan konuyla ilgili olmalıdır

3-Bir olayı anlatan fotoğrafların başlık ya da açıklama yazısı olmalıdır
Stradling tarih öğretimnde fotoğraflardan yararlanmaya yönelik olarak;

-Toplumdaki sosyal yönelimlere paralel olarak farklı dönemlere ait fotoğraflar kullanmak

-Teknoloji,mimari,eğitim,sanat gibi dallarda gerçekleşen gelişimleri görmek için fotoğraf kullanmak

- Öğrencilere aynı olgunun farklı dönemlerde çekilmiş fotoğraflarını kullananak karşılaştırma yapmalarını sağlamak
KARİKATÜR

Mizahın resimle ifade ediliş biçimidir.Karikatür toplumdan aldığı olayları,konuları,durumları vb. yeniden üreterek onlara dinamizm katar.Karikatürler daha ilk bakışta o dönemin sosyal ve politik yaşamının görüntüsünü gözümüzde canlandırır.
Karikatürde bulunması gereken 3 öğe vardır;

Çizgi

Güldürme

Düşündürme
Karikatürde öğretmen konunun çabuk kavranmasını istiyorsa güdülemeyi uzatmadan, yazılı karikatürün yardımıyla verebilir. Konu üzerinde tartışma yaratmak istiyorsa yazısız karikatür verebilir. Yazılı karikatür için beynin tek lobu yeterli iken yazısız da iki lob da gereklidir.
MİNYATÜRLER

İlköğretim 6.-7.sınıf sosyal bilgiler programındaki tarih konularının temaları ve kronolojik içeriği itibari ile minyatülerin kullanımı gerekmektedir.

Minyatürde resmetme sanatının birçok ilkesi göz ardı edilmiştir fakat bunların yerine incelik,renklerin ahengi,mevzuunun sarihliği,boyaların dayanıklılığı gibi güzel şeyler konmuştur

Minyatürün genel özellikleri:

-Perspektif yoktur

-Figürler uzakta da olsa yakında da olsa aynı boyutta çizilir

-Hiçbir figür diğerini kapatmayacak şekilde çizilir

-Nakkaş mekana ve kişilere aynı sayfa düzeni içinde farklı açılardan bakabilir

-En ince ayrıntılar dahi atlamadan çizilir
Osmanlı Minyatüründe konular

-Portreler

-Tarih konuları ve Padişah yaşamları

-Topkapı Sarayı

-Genel Şenlikler

-Edebi Eserler

-Dinsel Konular

-Doğa ve Kent görünümleri

-Günlük Yaşam Sahneleri

-Kadınlar Erkekler
GAZETE

Gazeteler içerdikleri farklı konulardaki haberler,zengin görsel unsurlar ve her düzeyde içerdikleri bilgilerle her derste kullanılabilecek bir araçtır.

Gazeteler Sosyal Bilgiler dersinde tarih,coğrafya ve vatandaşlık derslerinin öğreniminde gerek yazılı gerekse görsel içerikleriyle önemli bir yer tutar.
Öğretmenin Gazete Küpürlerinden Yararlanırken Dikkat Etmesi Gereken Noktalar;

-Öğretmenler zümre öğretmenleri ve diğer ders hocalarıyla ortak bir karara varmalıdır.

-Gazetenin nasıl kullanılacağı hakkında öğrencilere bilgi verilir.

-Gazete küpürleri sınıf panosunda kullanılabilir.
Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete kullanımının yararları;

-Canlı ya da cansız varlıkların gerçek görünümlerinin sınıf ortamında görülmesi sağlanır.

-Öğrencilerin öğrenmeye karşı güdülenmeleri sağlanır

-Taşınması çok kolaydır.

-Öğretim faaliyetleri canlı ve görsel hale getirilebilir.
TARİH ŞERİTLERİ

İlköğretim de ilk 5 sınıf öğrencileri için bir tarihin ne kadar eski olduğunu kavramak oldukça güçtür işte burada tarih şeritleri devreye girer.
Tarih şeritlerini etkili bir biçimde kullanmak için öğrencilerden kendi hayatlarının önemli olaylarını tarih şeridine dökmeleri istenebilir.

cropped-kurumsal_logo-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (2) DERSİ
BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI VE REACT MODELİ KONUSU

SEZER ÖZTÜRK

2014234078

Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı: REACT Modeli
Konu İçeriği:

 • Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı
 • React Modeli
 • Sosyal Bilgiler Dersinde React Modelinin Kullanımının Önemi
 • React Modelinin 5E Modelinden Farkı
 • Sosyal Bilgilerde React Modeline Uygun Bir Ders Planı Hazırlama Tekniği


Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı:

Bağlam: Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsüdür. Bağlam temelli öğretim yaklaşımı, öğrencinin öğrendiği bilgilerden yola çıkarak günlük yaşamında karşılaşma ihtimali içinde bulunduğu sorunlara içinde yaşadığı ve çevreden aldığı bağlamlarla çözüm önerileri getirilmesini sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu öğrenme yaklaşımına göre; öğrenilen konular gerçek yaşam deneyimlerine uygun olduğunda öğrenenler için anlamlı hale gelir.

Piaget ve Dewey eğitimin uygun yaşantılarla desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Piaget’e göre eğitim bireyin yeteneklerini olabildiğince geliştirerek başarılı bir biçimde sosyal yaşama uyumunu sağlamalı ve okul yaşamının bir kesiti olmalıdır.

Bağlam temelli öğretim yaklaşımının geçmişi 1600’lere Jon Amos Comennius’a kadar dayanır.

1980’lerin sonunda büyük ilgi görmeye başlayan ve Salters yaklaşımı olarak bilinen bu yaklaşım; feni seçen öğrenci sayısının düşük olması, fen konularının öğrencilere zor gelmesi, öğrencilerin bu konuları günlük yaşamla ilişkilendirememeleri ve çalışılması en zor konulardan olduğu kanısı öğrenciler arasında yaygın olması gibi nedenlerden ortaya çıkmıştır.

Salters müfredatının tasarlanmasında 2 temel ölçüt ele alınmıştır. Bu ölçütlerden birincisi: öğrencilerin çevrelerindeki yaşamla kimyayı ilişkilendirmeleri, ikincisi ise: çevreyi daha iyi anlayabilmeleri için kimyanın katkı sağlamasıdır.

Bağlam temelli yaklaşımın dikkate alınarak oluşturulduğu projelerden bazıları şunlardır;

 • Fizik Öğretimi Programı Geliştirme Projesi

 • Salters İleri Kimya Projesi

 • Salter’ın Fen Dersi

 • Bağlamda Kimya

 • Bağlamda Fizik

 • Pratikte Kimya

 • Fen Eğitiminin Gerçekliği

 • Çağdaş Toplumda Fen, Teknoloji, Çevre


Ülkemizde Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı Gazi Üniversitesi’nde 2006 yılında yapılan 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matemetik Eğitimi Kongresin’nde Gilbert tarafından sunulan bildiri ile yoğun bir çalışma alanı bulmuştur.

Benckret’e göre bağlam temelli problemler daha fazla okumayı ve düşünmeyi gerektiren problemlerdir.

Bu nedenle Whitelegg ve Parry (1999) bağlam temelli öğretim yaklaşımının tek bir uygulaması olmadığını ve dört ayrı bağlam temelli öğretim yaklaşımının olduğunu belirtmektedirler.
Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımları:


 1. Kavramların Doğrudan Uygulanması olarak Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Bu yaklaşımda ilk önce kavramlar öğretilir. Sonra bu kavramlarla nerede karşılaşacağımız hakkında bilgi verilir.

 1. Kavram ve Karşılığı Uygulama Karşılığı Olan Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Kavramları daha anlaşılır kılmak için kavramların uygulamalarına odaklanılır.

 1. Kişisel Zihinsel Aktivite ile Sağlanan Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Öğrencilerin geçmişteki deneyimleri göz önüne alınarak geçmiş yaşam ve yaşantıların (anı) ilgili bağlamlar kullanılır.

 1. Sosyal Durumlar Olarak Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Kavramların öğretilmesinden önce öğrenciler bağlamlar hakkında bilgiler alır. Öğrenciler anlamlarını oluşturmak için bağlamın geçtiği sosyal çevrenin içerisine girerler.
Jong’a göre bağlamlar öğretim esnasında ilişkili kavramların sırasının değişebileceğini ve bu nedenle fonksiyonunun da değişebileceğini belirtmiştir.

Bu nedenle bağlamların kullanıldığı öğretim yaklaşımları; geleneksel yaklaşım, modern öğretim yaklaşımı ve güncel öğretim yaklaşımı olarak 3’e ayrılır.


 1. Geleneksel Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Bağlamlar kavramlardan sonra sunulur. Bu yaklaşımda bağlamların genellikle iki türlü işlevi vardır. Birincisi: bağlamlar yeni öğretilmiş kavramlara örnek teşkil eder, İkincisi ise: bağlamlar öğrencilerin kavram bilgisini uygulamalarını mümkün kılmak için sunulur.


 1. Modern Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

Bağlamlar, kavramlar öğretilmeden önce sunulur. Bağlamların amacı kavramları öğretmede bir başlangıç noktası ya da mantıklı bir geekçe oluşturmaktır.


 1. Güncel Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı

En güncel olanıdır. Bu yaklaşımda bağlamlar kavramlardan önce gelmez aynı zamanda bu kavramlar da başka bağlamlardan önce gelebilir.
Bağlam temelli öğretim yaklaşımının derslerde kullanılmasında sağladığı birçok yarar vardır. Bu yararlar;

 • Güncel olduğundan bilimdeki gelişmelerin takibinin yapılmasını

 • Konu ile ilgili kavram ve ilkelerin anlaşılmasının sağlanması

 • Öğrencilerin kendilerini idare ettirebilecek bacerilerin artmasını

 • Derste öğrenilen bilgiler ile gerçek yaşam arasında ilişki kurulmasını sağlar.

 • Aynı zamanda öğretmen ve öğrenciler için ilgi çekici ve heyecan vericidir.


Bağlam Temelli öğretim yaklaşımının öne çıkan modellerinden biride React modelidir.
REACT Modeli:
Bu model öğrencilerin kavramsal değişim süreçlerini dikkate almaktedır. React modeli 5 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu temel aşamalar şunlardır;


 1. İlişkilendirme (Relation) Aşaması: Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenin, öğrencilerin ön bilgilerini ve hayat tecrübeleri arasında ilişkiler kurmalarını sağlayacak düzenlemeleri yaptığı aşamadır. Öğretmenler gerçek durumlarla paralellik gösteren durumları belirleyerek bu süreci öğrenciler için dikkatli planlamalı ve örneklendirilen olayları gerçek yaşam kesitinden almalıdır.
 1. Tecrübe Etme (Experiencing) Aşaması: Bu aşamada öğrencilerin soyut kavramları somut hale getirmesi amaçlanır. Yaparak yaşayarak öğrenme etkinliklerinin yer aldığı bu aşamada öğrencinin ön bilgi ve tecrübe açısından yeterli olması gerekir.
 1. Uygulama (Applying) Aşaması: Uygulama aşaması kullanılacak kavramları ortaya koyarak öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Öğrenciler bu aşamada günlük hayattan örnekler bulurlar.
 1. İşbirliği (Cooperating) Aşaması: Günlük hayattan verilen gerçekçi problemleri öğrenciler bireysel olarak çözmekte zorlanabilir. Öğrencilerin bazı durumlarda gruplar halinde haraket etmeleri onlar için daha faydalı olacaktır. Öğrenciler grup olarak bir projeye yöneldiklerinde kendilerini daha güvenli ve daha motivasyonlu bularak rahat çalışabilecektir. Gruptaki herkesin bir rolü olacağı için herkes görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacaktır.
 1. Transfer Etme (Transfering) Aşaması: Öğrenciler hiç önceden karşılaşmadıkları gerçek hayattan problemlere öğrendikleri bilgileri kullanarak bir çözüm önerisi getirmeye çalıştıkları aşamadır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com