T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa7/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

PİAGET’İN YAPISALCI YAKLAŞIMI VE VYGOTSKY’NİN MODELİ
BENZERLİKLER

 • Her ikisi de çocuğun gelişimindeki bir seri niteliksel değişikliğin sadece becerilerin ve fikirlerin dağarcığının genişlemesi olarak görülmemesi gerektiğini belirtmektedirler.

 • Her ikisinde de çocuklar bilgiyi kazanmada aktiftir.

 • Her ikisinde de çocuklar kendi anlamalarını kendileri yapılandırır ve yaş ve tecrübeye dayalı olarak anlamaları zihinde tekrar yapılanır.

 • Her ikisi de bilginin kültürle iletimine inanmaktadır. Sadece buna verilen önem boyutunda ufak bir farklılık vardır.

 • Her ikisi de yetişkilerin çocukların düşüncelerinin gelişiminde önemli rolü olduğuna inanmaktadır.


FARKLILIKLAR

 • Piaget’e göre kültürel çevrenin durumu ne olursa olsun tüm çocuklar 14 yaşına geldiklerinde uygun bilişsel duruma ulaşırlar. Vygotsky ise kültürel çevrenin çok çeşitli etmenlerden oluştuğunu ve bu yüzden bilişsel süreci de değişikliklere uğrattığını belirtmektedir.

 • Piaget çocukların düşünmelerini geliştiren ve değiştiren etkileşimin fiziksel objelerle olduğunu belirtirken, Vygotsky ise bu etkileşimin insanlarla olduğunu vurgulamaktadır. Piaget’de insanlar ikinci plandadır.

 • Piaget, dilin bilişsel gelişimindeki etkisi olmadığını belirtir, vygotsky ise dilin bilişsel gelişiminde rolünün çok büyük olduğunu vurgular.

 • Piaget çocukları bağımsız araştırmacılar olarak görürken, Vygotsky, çocukların aşırı bağımsız bırakmalarının bilişsel gelişimi sekteye uğratacağını savunmuştur.

 • Piaget gelişimi evrelere ayırırken, Vygotsky bilişsel gelişimi evrelere ayırmamıştır.

 • Piaget’e göre bilişsel gelişim içten dışadır, Vygotsky’e göre ise gelişim dıştan içe doğrudur.WATSON’UN DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM VE VYGOTSKY MODELİ

BENZERLİKLERİ

 • Davranışçılarda olduğu gibi Vygotsky de psikolojide objektif metotlar kullanmıştır.

 • Vygotsky, tıpkı davranışçılar gibi içgözleminin bir deneysel metot olarak kullanılmasını eleştirmiştir.

 • Davranışçılar da Vygotsky de insanlarla hayvanların devam eden aynı evrimsel sürecin parçaları olduğunu ve şeklen tamamıyla birbirlerinden farklılık göstermediklerine inanmaktadır.

 • Hem davranışçılar hem de Vygotsky, öğrenme sürecine odaklandıkları gibi bu sürece farklı yönlerden bakmayı da başarmışlardır.


FARKLILIKLAR

 • Davranışçıların aksine Vygotsky, sadece görünen davranışların ölçülmesinde yana değildir. Ayrıca davranışçılar, görünen davranışçılardan ortaya çıkan kavramları kullanıp asla gözlem yapamazlarken Vygotsky, sadece gözlemin de yetmeyeceğini belirterek davranışları geniş teorik kategorileri kullanarak açıklamaya çalışmıştır.

 • Davranışçılar, uyarıcı ile davranış arasındaki ilişkinin tüm organizmalarda aynı olduğunu vurgularken, Vygotsky, insanların kendi kendilerine yarattıkları uyarıcılara da tepki gösterebileceklerini vurgulamıştır. Bu yaratılan uyarıcılarla yani “araçlar”la, insanlar kendi davranışları üzerinde kontrolü sağlayabilirler.

 • Davranışçılarda çocuk pasif bir şekilde bilgiyi alılar. Vygotsky’e göre ise çocuk bilgiyi aktif bir şekilde alır ve onu alırken de yapılandırır.

 • Davranışçılara göre düşünme “sessiz konuşma” dır. Vygotsky’e göre ise konuşma zihinsel gelişim sürecinde eşsiz bir rol oynamaktadır. Ayrıca düşünme içerik ve işlev açısından konumadan tamamen farklıdır.

 • Davranışçılara göre öğrenme gelişmedir. Burada zihinsel yapıda niteliksel bir değişiklik olmamıştır. Öğrenme sadece basit bir birkimdir. Vygotsky’e göre ise niteliksel değişikliklerin bir çocuğun bildiği şeylerin sayısının artmasıyla açıklanamayacağını vurgulayarak kesin öğrenmeler düşüncenin yapısındaki tekrar organize edilebilen ve niteliksel olarak değişebilen öğrenmelerdir.DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI


ÜST DÜZEY BECERİ

PROBLEM ÇÖZME

KARAR VERME

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

YARATICI DÜŞÜNME

AMAÇ

Bilinen bir zorluğun çözümü

En iyi alterna- tifleri seçme

Diğerlerinden farklı anlamlar kavrama

Daha özgün ve estetik fikirler

TEMEL BECERİ

Neden – sonuç ilişkisi dönüşümler

Sınıflandırmalar ilişkiler

İlişkiler dönüşümler neden- sonuç ilişkisi

Nitelendirme

İlişkiler

Dönüşümler

ÇIKTILAR


Çözüm genelleştirme

Cevap vermek

Güvenilir sebepler, kanıt, teori

Yeni anlamlar

Memnun edici ürünlerSOI (STRUCTURE OF INTELLECT PROGRAM) ZİHNİN YAPISI PROGRAM

Joy Guılford özellikle yaratıcı düşünme konusundaki çalışmaları ile tanınan bu konuda öncü bir araştırmacıdır. İnsan aklının prensiplerini yaratıcılıkla ilişkilendirerek bir teori geliştirmiştir. Guilford’un modeli daha çok yaratıcı düşünme becerisi ile ilgilidir.

Guılford daha çok diverjant düşünme ile ilgilenmiştir.

Diverjant Düşünme: Fikirleri üretme süreçlerle ilgilidir. Başkaları ile çalışmamızı sağlayan ve kafamızdaki fikirler ne olursa olsun çekinmeden belirtmemiz için bizi cesaretlendiren diverjant düşünmedir. Aynı zamanda farklı yönlerden düşünmedir. Birçok doğru cevapı olabilecek bir soruya değişik cevaplar aramaktır.BLOOM’UN TAKSONOMİSİ

GUİLFORD’UN ZİHİNSEL YAPISI

Bilgi

Üniteler

Anlama

Sınıflar

Uygulama

İlişkiler

Analiz

Sistemler

Sentez

Dönüşümler

Değerlendirme

Saklı Anlamlar

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE PROGRAMI

(PHİLOSOPHY FOR CHİLDREN)

Düşünme ve muhakame becerilerinin, sınıfta felsefi konuların tartışılması yoluyla geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Mathew Lipman tarafından geliştirilmiştir.

Amaçı : Çocukları düşünme hakkında düşünmeye ve kavramların önemini tartışmaya yönelterek, onların düşünme becerilerini geliştirmek.

Hedef Kitle: okul öncesinden orta öğretime kadar çocuklar

Varsayımlar: Çocuklar, doğruluk, hakkaniyet ve şahsi kimlik gibi felsefi konularla doğal olarak ilgilenirler.

THINK (STRATEGIC REASONİNG PROGRAM) STRATEJİK MUHAKEME PROGRAMI

Glade tarafından geliştirilmiştir. 4. Sınıf ve üzeri seviyeleri kapsamaktadır. Program konu alanına dahil edilerek uygulanmaktadır.

AMAÇ: Öğrencilere, düşünme becerilerini okulda ve gerçek haytta kullanabilmeleri için bilinçli bir şekilde öğretmektir.

VARSAYIMLAR: Düşünme programı, düzenli sınıf öğrenilmeden ayrılmadan onunla bütünleştirilmelidir.

HEDEF KİTLE: 4. Sınıf ve üzeri tüm öğrenciler
TIEP ( THE INSTUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM ) ARACILI ZENGİNLEŞTİRME PROGRAM

Feurest tarafından geliştirilmiştir. Altı temel amacı vardır ;

 • Bilişsel işlevlerdeki zafiyet ve eksikliklerini düzeltmek

 • Öğrencilerinin temel kavramları, bağlantıları, kelimeleri ve etkili düşünmeleri için son derece önemli olan işlemlerini öğrenmeleri ve uygulamalarına yardım etmek.

 • Anlık düşünme alışkanlıklarını ve çıkan sesleri yöneterek daha büyük merak, özgüven ve motivasyonu sağlamak.

 • Öğrencilerde yansıtıcı ve anlamlı düşünme sürecini arttırarak geliştirmek.

 • Öğrencileri düşüncesizce yapılan nesnel davranışlardansa ödev temelli soyut amaçlara yönelik motive etme

 • Öğrencileri, eski bilgiyi tekrarlayan ve edilgen bir şekilde alan zayıf öğrenmelerden, aktif bir şekilde yeni bilgiyi yaratanlar haline dönüştürme.SOMERSET YAKLAŞIMI
Bu yaklaşım ya da düşünme becerileri öğretme dersi Feursetein’in programanının, Birleşik krallık, okullarında uygulanması üzerine tasarlanmış, yerel ve ülkeden kaynaklı farklılıkların göz önüne alınmasının ardından, uygulayıcılar tarafından “ Aracılı Zenginleştirme Programı” nın kullanılan öğretim araçlarının daha ilgi çekici hale getirilmesi ve “ Aracılı Zengilleştirme Programı” ile diğer müfredat konularının “ Köprülünmesi “nin gerçekleştirilmesi denenmiştir.

SORULAR

Soru 1-) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı birey özelliklerinden biri değildir ?

A-) Problem çözmekten ve araştırmaktan hoşlanırlar.

B-) Güçlü sezgilere sahiptirler .

C-) Tek başına çalışmaktan hoşlanırlar.

D-) Mizah anlayışına sahiptirler.

E-) Ön yargıları vardır ve eleştiriye kapalıdırlar.

Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bireyler için söylenemez ?

A-) Konuları yüzeysel incelemeyi tercih eder.

B-) Sorgulayıcı ve şüphecidir.

C-) Çok yönlü düşünceye sahiptirler.

D-) Tarafsız düşünürler.

E-) Fikirleri analiz eder ve değerlendirir.

Soru 3-) Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky”nin bilişsel kuramına göre yanlış bir ifadedir ?

A-) Bilişsel gelişimi evrim, bireysel özellikler ve kültür etkiler.

B-) Öğretmenin asıl görevi içsel denetimin ööğrencilerde oluşmasını sağlamaktır.

C-) Bilişsel gelişimi besleyen bireysel psikolojik süreçlerdir.

D-) Birey tek başına öğrendiğinden çok daha fazlasını sosyal çevreden öğrenir.

E-) Yakınsal gelişim önemlidir.

Soru 4-) Bir yetişkin ya da akranın, çocuğu yakın gelişim alanına çekerken kullandığı örnekler, benzetmeler, sorulardır. Başka deyişle, çocuğu yakın gelişim alanına geçerken kullanılan öğretim ve tekniklerdir.

Yukarıdaki kavram Vygotsky”nin modelinde kullandığı kavramdır ?

A-) İçselleştirme

B-) Destekleme

C-) Yakınsal Gelişim Alanı

D-) Kavramlaştırma

E-) Analiz
Soru 5-) Bireyin yeni, farklı, orijinal ve özgün ürünleri ortaya koyması hangi düşünme becerisiyle ilgilidir?

A-) Eleştirel düşünme

B-) Karar verme becerisi

C-) Yansıtıcı düşünme

D-) Yaratıcı düşünme

E-) İkonik düşünme


CEVAPLAR
1-E 2-A 3-C 4-B 5-D

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE
TARİHSEL ZAMAN VE KRONOLOJİ BECERİLERİ

2014234012 KÜBRA ERÇOBAN


Çocuklar okulda olduğu gibi sosyal bilgiler dersinde de zihinsel açıdan boş bir levha olarak gelmezler. Bebeklikten itibaren edindikleri bilgi, deneyim, beceri, değer ve tutumlarını ilköğretimin her basamağında biraz daha geliştirerek sağlamlaştırırlar.

Türkiye’de yeni sosyal bilgiler programının beceri temelli olduğu görülür.sosyal bilgiler dersiyle kazandırılması amaçlanan bu beceriler;eleştirel düşünme,yaratıcı düşünme, teknolojilerini kullanma, gözlem, mekanı algılama,zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım ve empatidir.Bu becerilerden “zaman ve kronolojiyi algılama” ile “değişim ve sürekliliği algılama”nın çocuklarda sağlıklı bir zaman algısının oluşması için amaçlandığı söylenebilir.

Yeni sosyal bilgiler öğretimi programında çocuklarda bir zaman algısının oluşturulması ve geliştirilmesi için “zaman ve kronolojiyi algılama”,”değişim ve sürekliliği algılama” becerilerinin yanında bir de “zaman,süreklilik ve değişim” adlı öğrenme alanının varlığından da bahsetmek mümkündür.

Zaman ve kronolojiyi algılama;

1)Takvim bilgisi edinmeyi,

2)Zamanın boyutlarını(geçmiş-şimdiki zaman-gelecek),

3)Zaman ifadelerini doğru kullanmayı,

4)Kronolojik sıralama yapmayı,

5)Zaman şeridindeki veriyi yorumlama,

6)Zaman şeridi oluşturmayı kapsar.

Değişim ve sürekliliği algılama becerisinde ise;

1)Benzerlik ve farklılıkları bulma,

2)Zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama,

3)Geçmişteki problemleri neden-sonuç ilişkisi içinde tanıma,

4)Bugünkü çağdaş medeniyetin uzun bir zaman diliminin birikimiyle oluştuğunun farkında olma amaçlanmıştır.
Çocuklarda Zaman Algısının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Zaman algısı zihinsel bir olgudur ve oluşması uzun bir süreci gerektirir. Bunun için bireyin zaman algısını geliştirmesi erken yaşlardan itibaren eğitimle derslerle desteklenmelidir.

Yapılan araştırmalara göre çocuklarda zaman kavramına ilişkin gelişimler 5-12 yaş arasında meydana gelmektedir.

Çocukta zaman gelişiminin ilk basamağı saate ilişkin olanıdır. Çocuk zamanı öğrenirken onu somut temsil eden saatle başlamakta, takvimle devam etmekte ve kronoloji ile tamamlanmalıdır.

Çocukta Geçmiş Zaman Algısı

Çocukların kendilerini ve çevrelerini fark etmeleri yavaş bir süreçtir. Fakat çocuklar anne-babalarının “çocukluk resmini görme” örneğinde olduğu gibi geçmiş kavramıyla erken yaşlarda karşılaşmaktadırlar.

Muir’e göre çocuklar geçmiş zaman kavramını kişisel hafızalarıyla bir dönem olarak sınırlandırdıkları ve kendilerinden önce olayların meydana gelmiş olabileceğine inanmadıkları için anlayamamaktadırlar.

Tarihsel Zaman Kavramı ve Öğrenimi

Daha karmaşık bir yapıda olmasından ki birçok araştırmacı kişide zamanı anlama sisteminin en üst basamağının “tarihsel zaman” olduğunu ortaya koymuşlardır.Tarihsel zaman kavramı yaşa bağlı gelişimin yanında çocuklara uygun yöntem ve tekniklerle özel öğretim sonucunda kazandırılabileceğini söyleyenler olmuştur. Zaman kavramı ve kronoloji becerisinin derslerde özel yöntem ve tekniklerle desteklenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Kronoloji öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları önemli sorunları ve bunlara yönelik öneriler;

*Çocuklar erken yaşta “şimdi” ile karşılaştıklarında uzak geçmişi yakın geçmişten daha iyi ayırt edebilirler.

*Zamanın görsel sunumları, ilkokul yıllarında artan bir karışıklıkla sürekli olarak verilmelidir.

*Tarih hakkında öğretim sistematik olması gerektiği kadar sürekli de olmalıdır.

Tarihsel zaman kavramının öğretimi için 4 temel etkinlik kategorisi belirlemek mümkündür. Bunlar ;zaman şeritleri,zaman kapsülleri,hikayeler,tarihi niteliği olan görsel kanıtlardır.
a) Zaman Şeritleri

Zaman içinde olayların ardışıklığının kronolojik algısı için tarihsel zaman şeritleri en önemli araçtır. Zaman şeritlerinin pek çok avantajı vardır.Bunlar;

*Tarihsel olayların hafızada karışmasını önler.

*Birçok farklı tarihsel döneme uyarlanabilir.

*Bir bakışta farklı ülkelerin tarihlerini gösterebilir.

*Özet olarak biçimlendirildiği için kolaylıkla hatırlanabilir.

*Çocuğun zaman dönemlerini hayalinde canlandırmasına imkan verir.

Bir Tarih Şeridi Nasıl Oluşturulabilir?

Önce zaman şeridi üzerinde kaç yıl gösterileceğine karar verilir. Çizilecek alan ölçülür,hesaplanır,aralık birimi seçilir. Şerit üzerine M.Ö-M.S işaretleri eklenir. Düzenli aralıklarla yıllar yerleştirilir.

Tarih şeritleri ünite ya da konu başında fikir vermesi için bir giriş olarak veya ünite sonunda özet olarak verilebilir.

b)Zaman Kapsülleri

Zaman kapsülleri belirli bir zaman periyodu için nesnelerin ve kanıtların toplanmasıyla oluşur. Çocukların tarihsel çağ ile ilgili anlayışları anlamalarını sağlar ve konuya yönelik ilgilerini artırır.

Çocuk zaman kapsüllerini altı farklı konuda oluşturulabilir.

*Kişisel zaman kapsülü

*Kişisel değişim zaman kapsülü

*Aile zaman kapsülü

*Ünlü kişi zaman kapsülü

*Kültür zaman kapsülü

*Saat kültür kapsülü

c) Hikayeler

Tarihsel hikayeler ve tartışmalı edebiyatın öğretimde kullanılmasına dayanan son araştırma bulgularına göre 3 ve 7 yaş arası çocuklar,zaman birimlerine ait terimleri kullanmayı denemekte ve değişim ve süreklilik tarihsel kavramlarının anahtarını kavramaktadırlar.

Çocuklar, aile ve toplum hikayeleri gibi geçmişten hatırlanmaya değer şeyleri topladıkça kendi yaşamlarıyla ilgili olan tarih algısını kazanmaya başlarlar. Böylelikle “sonra, şimdi” kavramları kadar değişim ve süreklilik kavramları da gelişir.

d)Tarihsel Niteliği Olan 3 Boyutlu Kanıtlar

Bazı araştırmacılar görsel malzemelerin çocukların ardışıklığı anlama ve kronoloji algılarının gelişmesinde çok yönlü bir uyarıcı olduğunu söylemişlerdir. Müzeler ve tarihi yerlere yapılacak geziler ve çevreden toplanacak resim ve eşyalar tarihsel niteliği olan 3 boyutlu kanıtlardır.
SORULAR

1)Aşağıdakilerden hangisi çocuğun oluşturduğu zaman kapsüllerinden biri değildir?

a)Kişisel zaman kapsülü

b)Toplumsal zaman kapsülü

c)Aile zaman kapsülü

d)Kültür zaman kapsülü

e)Ünlü kişi zaman kapsülü
2)Aşağıdaki becerilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde çocuklarda sağlıklı bir zaman algısının oluşmasını amaçlar?

a)Mekanı algılama

b)Bilgi teknolojilerini kullanma

c)Değişim ve sürekliliği algılama

d)Sosyal katılım

e)Problem çözme

3)Aşağıdakilerden hangisi zaman şeritlerinin avantajlarından değildir?

a)Tarihsel olayların hafızada karışmasını önler.

b)Birçok farklı tarihsel döneme uyarlanabilir.

c)Bir bakışta farklı ülkelerin tarihlerini gösterebilir.

d)Sadece ünite ya da konu başında fikir vermesi için giriş olarak verilebilir.

e)Çocuğun zaman dönemlerini hayalinde canlandırmasına imkan verir.

4)”Zaman, süreklilik,değişim” öğrenme alanına ilişkin hangisi söylenemez?

a)Öğrencilerin kendi köklerini ve zamanda bulunduğu yeri anlama ihtiyacını karşılar.

b)Geçmiş-bugün-gelecek bağlantısını kurabilmelerine yardımcı olur.

c)Geçmiş ile bağlantı kurmayı, dünyanın değişimini ve gelecekteki durumunu anlarlar.

d)İnsanların tarih boyunca bulundukları yerleri kronoloji, değişim ve süreklilik perspektifi ile açıklamaya çalışır.

e)Öğrenciler geçmişi dikkate almadan geleceğe odaklanmaları amaçlanır.

5)Zaman ve kronolojiyi algılama hangisini kapsamaz?

a)Benzerlik ve farklılıkları bulma

b)Takvim bilgisi edinmeyi

c)Zamanın boyutlarını ayırt etmeyi

d)Zaman şeridindeki veriyi yorumlama

e)Kronolojik sıralama yapmayı

Cevaplar

1-b 2-c 3-d 4-e 5-a

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com