T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa8/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

KANIT TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

PARÇADAN BÜTÜNE BİREYSEL ANLAM OLUŞTURMA

Örnek: Bir cinayet yerine polis geldiğinde ilk iş olarak şerit çekecektir. Bunun sebebi kanıt toplamak. İşte bu kanıtlar bir parmak izi, bir bez parçası vs. olabilir. Yine aynı şekilde bir doktor bir hasta için nasıl tetkikler istiyorsa bunun sebebi sonuçlar doğrultusunda teşhisi koyabilmektir. İşte doktorun da kanıtlara ihtiyacı vardır. İşte biz de bu tekniği kullanırken kanıtları öğrencilere sunarak, kanıtları öğrenci boyutuna indiririz.

KANIT TEMELLİ ÖĞRETİM: TARİH ÖĞRETİMİ DENEYİMİNDEN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE

1970’LERE DEK TÜM DÜNYADA TARİH ÖĞRETİMİ

 • Tüm kronolojik süreç öğrenciye sunulur.

 • Siyasal Tarih/Savaş Tarihi baskındır.

 • Sultanın, kralın vb. tarihi vardır. Sıradan insan figürü siliktir.

 • Olayın öyküsü yer, vb. ezberlenmesi ön plandadır.

 • Öğretmen otoriter, öğrenciye ders anlatır.

 • Hep biz haklı öteki suçludur.

 • İstendik yönde insan, vatandaş yetiştirmeyi amaçlar.

Tüm sıkıntılara karşı 1972’de İngiltere’de yeni bir yaklaşım doğmaya başladı. İşte bu akım Kanıt Temelli Öğretim’e gelmiştir.

Temel Amacı: Aynı kanıtları kullansalar bile sosyal bilimlerin farklı bakış açıları ve yorumları üretebilecekleri.

TARİH KONULARIYLA ALAKALI KANITLAR

Tarihsel Birinci Elden Kaynaklar

 • Siyasi anlaşma metinleri

 • Anayasa metinleri

 • Günlükler

 • Anılar

 • Veciz sözler

 • Tapular

 • Fermanlar

 • Heykeller

 • Pullar

Tarihsel İkinci Elden Kaynaklar

 • Akademik tarihsel kitaplar

 • Dergi

 • Ders kitapları

 • Tarihi haritalar

 • Ansiklopedi

 • Belgeseller

Sosyal Bilgiler Konularıyla İlgili Kanıtlar

 • Akademik kitap

 • Uzman görüşleri

 • Parti programları

 • Mahkeme kararları

 • Meteoroloji verileri

 • Haritalar

 • Karikatür

Öğrencilerin Altı Temel Alanda Kanıtları Kullanmak Yoluyla İşlem Yapabilirler:

 • Kanıt anlama ve amaca yönelik bilgi elde etme

 • Kanıtı çevirip

 • Kanıtı karşılaştırma

 • Kanıttan özgün bir ürün yaratma

 • Kanıtlardaki yanlılığı ortaya koyabilme

 • Kanıtların nedenselliğini anlama

adsız çizim

dfsdf

SORULAR

1)Aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynaklara örnek olarak verilemez?

A) Siyasi anlaşma metinleri

B) Anayasa metinleri

C) Heykeller

D) Yıllıklar

E) Akademik, Tarihsel kitaplar

2) Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin altı temel alanda kanıtları kullanmak yoluyla işlem yapabilmelerinin yollarından değildir?

A) Kanıtla ilgili bilgi edinme

B) Kanıtı çeviri

C) Kanıtı karşılaştırma

D) Kanıtların nedenselliğini anlama

E) Yeni bir kanıt oluşturma

3) Kanıt Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi’nin temel amacı nedir?

A) Öğrenciyi ezbere zorlama

B) Farklı ve kişisel bakış açısı kazandırma

C) Öteki haksız biz haklı düşüncesi yerleştirme

D) Olay öyküsü, yer vb. ezberleme

E) Öğrenciyi sürece katma

4) Kanıt Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi yaklaşımı ilk hangi ülkede çıkmıştır?

A) Türkiye

B) Almanya

C) İngiltere

D) Fransa

E) Hollanda

5) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler konularıyla ilgili kanıtlara örnek gösterilemez?

A) Akademik kitap

B) Uzman görüşleri

C) Parti programları

D) Fermanlar

E) Meteoroloji verileri

CEVAP ANAHTARI

 1. E

 2. E

 3. B

 4. C

 5. D


B şubesi Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sokratik Yöntem/Sorgulayıcı Öğrenme
2014234070

Bahattin Kayıcı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği


 • İnsanlar konuşmaya başladıkları andan itibaren soru sormaya başlar.

 • İnsanlar etraflarındaki nesneleri anlamlandırabilmek için, merak duygularını giderebilmek için soru sorarlar.

 • Soru sorma eylemi "düşünmeyi ateşleyen bir metottur". Yani soru sormak beraberinde düşünmeyi de getirir.


SOKRATİK YÖNTEM

 • Sokrates’in, bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

 • Sokrates kendi yönteminin "önceden özenle düzenlenmiş sorularla karşısındakinin zihninde saklı doğruları açığa çıkarma ve böylelikle ona gerçeği buldurma yöntemi" olduğunu belirtmiştir.


Sokratik Sorgulamanın Felsefi Temelleri

 • Felsefi temeli Sokrates’e kadar uzanmaktadır.

 • “Hakikat öğrenilebilir mi?” sorusu Sokrates’in temel felsefi sorgulamasıdır.

 • Hakikatin araştırılması sorunsalında Sokrates’in önüne "Menon Paradoksu" çıkmıştır.


Sokratik Öğretimin Ana Öğeleri

 1. Yanlış Savları Ayıklamak

 • Diyalektik diye nitelenen karşılıklı konuşmayla yanlışı ayıklama, Sokratik yöntemin ilk öğesini "soru sorma ve yanıt alma" biçiminde tanımlamaktadır.

 • Sorgulanan konu ile ilgili örnekler koleksiyonu sunma ve örnekler koleksiyonunda dile gelen savları tek tek çürütme temeline dayanır.

 1. Doğurtma ya da Ebelik

 • Bu öğe insan zihninde her şeyin bilgisinin önceden var olduğu fikrine dayanır.

 • Sokrates kendisini bir ebeye benzetir. Nasıl ki bir ebe çocuğun doğmasına yardımcı oluyorsa kendisinin de bilginin doğmasına soru sormak yoluyla yardımcı olduğunu düşünür.

 1. Daimonion’un Yönlendirmesi ya da Esini

 • Daimonion, İlkçağ Yunan felsefesinde insanın yazgısını etkileme gücüne sahip olduğu düşünülen ruhsal bir varlığı, tanrısal bir gücü ifade etmektedir.

 • Daimonion’un, Sokrates’i ne yapmaması gerektiği konusunda uyarırken, ne yapması gerektiğini kesinlikle söylemediği dile getirilmektedir.

Sokratik Sorgulama ve Eğitim

 • Eğitim faaliyetlerini öğrenci merkezli bir eksene oturtabilmek için öğrenme-öğretme ortamlarında sık sık sorulara başvurmak yaygın bir uygulamadır.

 • Sadece hatırlatmayı gerektiren, bilgi düzeyinde sorular ezberci yaklaşımı devam ettirmekten öteye geçemez.("Sokratik Yöntem Nedir?" sorusu gibi…)

 • Öğrencilere üst düzey düşünmeyi sağlayıcı sorular sorulmalıdır.


Sokratik Sorgulamada Öğretmen ve Öğrencinin Rolü

 • Öğretmenlerin öğrenme yaşantılarını gerçekleştirebilmesi için öğreneni yönlendirmesi gerekmektedir.

 • Öğretmenler soru sorma etkinliğine başlamadan önce yeni bir soru havuzuna sahip olmak için ciddi bir hazırlık yapmalıdır.(Soru sorma becerisini geliştirmelidir.)

 • Öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi kazanması noktasında en önemli faktördür.

 • Tabii ki ilk önce öğretmenin bu beceriye sahip olması gerekir.

 • Soru sormak öğrencide merak uyandırmak için de kullanılmalıdır.

 • Öğrenciler ise sorgulayarak farklı fikirleri karşılaştırabilmelidir.


Sokratik Süreçte Kullanılan Soru Tipleri ve İşlevleri

 1. Bilgi Edinmeye Dönük Sorular

 • Sorunu tanımlamaya yönelik sorulardır. (Ne, nerede, ne zaman, kiminle, nasıl)

 • Örnekler: Bunun sorun olan yanı ne? Geçmişte ne yaptınız?

 1. Çeviri Soruları

 • Olayın anlamını sorgulayan sorulardır.

 • Örnekler: Bundan ne sonuç çıkardınız? Bu ne anlama geliyor?

 1. Yorum Soruları

 • Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri açığa çıkarmak için sorulan sorulardır.

 • Örnek: Bu düşünceler ne zamanlar daha fazlalaşıyor?

 1. Geçmişteki Benzer Durumlara İlişkin Uygulama Soruları

 • Gözden kaçan veya unutulan ve ele alınan konuyla ilgili önemli bilgilere dikkat çekmek için kullanılan sorulardır.

 • Örnek: Daha önce böyle bir durum yaşadınız mı?

 1. Analiz Soruları

 • Kişilerin; sorunu, düşünceleri ve başa çıkma stratejileriyle ilgili inançlarına dönük sorulardır.

 • Örnekler: Bunun kanıtı ne? Bu soruna başka bir biçimde nasıl bakabilirsiniz?


SORULAR

 1. Aşağıdakilerden hangisi çeviri sorularına örnek olarak verilebilir?

 1. Size göre neden oldu?

 2. Bu durumun bir örneğini anlatır mısınız?

 3. Bu düşünceler ne zamanlar daha fazlalaşıyor?

 4. Aynı durumu yaşayan diğer insanlar ne yaparlar?

 5. Bunun olmadığı oldu mu hiç?

 1. Aşağıdakilerden hangisi Sokratik Öğretim’in üç ana öğesinden biridir?

 1. Öğrencide merak uyandırmak

 2. Yanlış savları ayıklamak

 3. Hakikate ulaşma arzusu

 4. Eleştirel düşünme becerisi

 5. Öğrencilere soru yöneltmek

 1. Sorgulanan konu ile ilgili örnekler koleksiyonu sunma, örnekler koleksiyonunda dile gelen ve öne sürülerek savunulan düşünceleri tek tek çürütmektir.


Yukarıda verilmiş olan tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 1. Sokratik Sorgulama

 2. Doğurtma ya da ebelik

 3. Daimonion’un yönlendirmesi ya da esini

 4. Yanlış savları ayıklamak

 5. Menon Paradoksu

 1. Aşağıdakilerden hangisi Sokratik Yöntem anlayışıyla sorulan sorulardan biri olamaz?

 1. Bunun sorun olan yanı ne?

 2. Geçmişte ne yaptınız?

 3. Bu ne anlama geliyor?

 4. Bu düşünceler ne zamanlar daha fazlalaşıyor?

 5. Osmanlı Devleti’ni kim kurmuştur?

 1. "Bunun sorun olan yanı ne?" sorusu ne tür bir soruya örnektir?

 1. Analiz sorusu

 2. Çeviri sorusu

 3. Yorum sorusu

 4. Geçmişteki benzer durumlara ilişkin uygulama sorusu

 5. Bilgi edinmeye dönük soru


CEVAP ANAHTARI

 1. A

 2. B

 3. D

 4. E

 5. E


ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

WEB 2.O TEKNOLOJİLERİ VE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

2015234002 ASUMAN YASAK

WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

Web 1.0 ve Web 2.0 Nedir? Farklılıkları Nelerdir?

Web 1.0 ve web 2.0 internette yer alan uygulamaların belirli özelliklere göre bir araya getirilmesi sonucu yapılan bir tür sınıflandırma, gruplandırmadır. Günümüzde kullanılan internet uygulaması olan facebook ya da twitter birer web 2.0 uygulaması örneğidir ve internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilmektedirler. Web 1.0 uygulamasına örnek ise bir öğretmenin Frontpage ve Dreamveawer gibi bir programda hazırladığı web sayfalarıdır. Bunlar internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilmektedir.
Web 2.0 kavramı ilk kez Tim O’relly ortaya atmıştır. Web 2.0’ın en önemli özelliği internet ağında etkileşimi arttırabilmek ve kullanıcıların bilgi yönetiminde söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır. Web 2.0 uygulamaları dünya çapında kabul görmüş ve her yıl bu konuda kongreler düzenlenmektedir.

Web 1.0 ve Web 2.0 Arasındaki Farklılıklar

Web 1.0 Web 2.0


1-Durağan içerik vardır. Odak noktası içeriktir.

1-Dinamik içerik vardır. Odak noktası etkileşimdir.

2-E- posta yoluyla mesaj iletilir. Eşzamansız etkileşim vardır.

2-Bilgi RSS yoluyla bağlantılandırılır. Eşzamanlı ve eş zamansızdır.

3- İçerik üretilir. İlkelere uygun düzenlenir.

3-Günlük wikiler ve diğer katılımlı sitelerden ilişkilendirilen içerik kullanılır.

4-Teknoloji kontrolünde bilgi teknolojileri kontrol edilir.

4-Yeni teknolojilerin bireysel kullanımı ve içeriğin oluşturulması söz konusudur.

5-Bilginin aranması ve göz atılması söz konusudur.

5-Bilgi yayınlanır ve yapılandırılır.

6-Akışın takip edildiği bir etkileşim söz konusudur.

6-Karşılıklı ilişkilerin bulunduğu etkileşimler mevcuttur.

7-Örgütsel taksonomi vardır.

7-Folksonomi yer almaktadır.

8-Herkes için tek bir uygulama söz konusudur.

8-Bireysel ve sohbet odaları vardır.Web 2.0 Araçları

-Sosyal ağ siteleri -Sanal müzeler ve google earth
-Açık site paylaşımları -Postcast
-Anlık mesajlaşma programları -Wikiler
-Bloglar -RSS

Günümüzde Web 2.0 teknolojileri eğitim başta olmak üzere iş yaşamında kullanılabilecek öneme sahiptir. Web 2.0 teknolojileri sosyal bilgiler öğretiminde de etkili bir şekilde kullanılabilir. Web 2.0 teknolojileri yapılandırmacı eğitim kuramını desteklemektedir. Öğrenciler web 2.0 ile bizzat bilginin oluşumu ve paylaşımı sürecine dahil olurlar.

Web 2.0 Teknolojilerinde Teknik Bilgi Gereksinimi
Web 2.0 teknolojileri web 1.0 teknolojilerindeki gibi teknik bilgi gerektirmemektedir. Sıradan bir internet kullanıcısı web 2.0 teknolojilerini kontrol edebilir. Web 1.0 hem teknik bilgi hem ücret gerektirmektedir. Web 2.0 teknolojileri hem kullanımı kolay hem de ücretsizdir.

Önemli Web 2.0 Araçları Ve Bu Araçların Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanımı
Sosyal Bilgiler Ağ Paylaşım Siteleri
Sosyal ağ paylaşım siteleri resim, video, yorum, görüş, etkinlik paylaşımının yapılabildiği sohbet etme fırsatını da sunan en çok kullanılan web 2.0 araçlarından biridir. En çok sosyal ağ sitelerinden biri twitter olmasına karşın en çok kullanıcı sayısına sahip olan sosyal ağ paylaşım sitesi ise facebooktur. Bu nedenle eğitim amaçlı kullanım konusunda facebook ele alınmıştır.
Facebook eğlence, iletişim dışında eğitim amaçlı da kullanılır. Sosyal Bilgiler öğretiminde facebook bir öğretim ortamına dönüştürülebilir. Öncelikle grup kurulur ve öğrenciler bu guruba davet edilir. Kabul eden öğrenciler paylaşımlardan haberdar olma, video, resim, belge ve etkinlik daveti ekleme gibi bilgileri alabileceklerdir. Facebook sosyal etkileşimin önemli olduğu felsefesine dayanan sosyal yapılandırmacı kuramın işlevselliği adına önemli bir web 2.0 ortamıdır.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com