Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


k.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
.......................OKULU FİZİK DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

ÜNİTE

KONULAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

KAVRAMLAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

2 SAAT

Fizik Bilimine Giriş

9.1. FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 9.1.1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ 9.1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI

9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar. 9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir

Fiziğin evren ve evrendeki olayların anlaşılması ve açıklanmasındaki rolü üzerinde durulur.a) Fiziğin mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği alt dalları, uygulama alanlarından örneklerle açıklanır. Alt dallar ile ilgili mesleklere örnekler verilir. b) Fiziğin felsefe, biyoloji, kimya, teknoloji, mühendislik, sanat, spor ve matematik alanları ile olan ilişkisine günlük hayattan örnekler verilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: Fizik bilimi, temel-türetilmiş büyüklükler, vektörel-skaler büyüklükler, bilim araştırma merkezi.


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

2 SAAT

Fizik Bilimine Giriş

9.1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.

a) Niceliklerin temel ve türetilmiş olarak tanımlanması ve sınıflandırılması sağlanır. b) Temel büyüklüklerin birimleri SI birim sisteminde tanıtılır. Türetilmiş büyüklükler için fen bilimleri dersinde geçmiş konulardan örnekler verilir. c) Niceliklerin skaler ve vektörel olarak tanımlanması ve sınıflandırılması sağlanır. ç) Skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemlerine (tek boyutta) günlük hayattan örnekler verilerek, karşılaştırma yapılması sağlanır. Vektörlerde toplama işlemlerinin tek boyutta yapılması sağlanır.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEKİM

3.HAFTA(02-08)

2 SAAT

Fizik Bilimine Giriş

9.1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

9.1.4.1. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.

a) Bilim araştırma merkezleri TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA ve ESA ile sınırlandırılır. b) Bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uymanın önemi vurgulanır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEKİM

4.HAFTA(09-15)

2 SAAT

Madde ve Özellikleri

9.2. MADDE VE ÖZELLİKLERİ 9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE

9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.

a) Kütle ve hacim için birim dönüşümleri yapılır. Dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerinden faydalanılabileceği belirtilir. b) Düzgün geometrik şekilli ve şekli düzgün olmayan cisimler için hacim hesaplamaları yapılır. Kum-su karışımları ile ilgili hesaplamalar yapılır. c) Sabit sıcaklık ve basınçta ölçüm yapılarak kütle-hacim grafiğinin çizilmesi; kütle, hacim ve özkütle kavramları arasındaki matematiksel modelin çıkarılması sağlanır. ç) Kütle-özkütle, hacim-özkütle grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması sağlanır. d) Eşit kollu terazi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. e) Karışımların özkütleleri ile ilgili hesaplamalar yapılması sağlanır. f) Archimedes ve el-Hazini’nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalara kısaca değinilir.

Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme, Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi, kılcallık.
EKİM

5.HAFTA(16-22)

2 SAAT

Madde ve Özellikleri

9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE

9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir.

Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru yapımı gibi özkütleden faydalanılan çalışma alanlarına değinilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEKİM

6.HAFTA(23-29)

2 SAAT

Madde ve Özellikleri

9.2.2. DAYANIKLILIK

9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar.

Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve kürenin kesit alanının hacme oranı dışında dayanıklılık kavramı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

2 SAAT

Madde ve Özellikleri

9.2.3. YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA

9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

a) Yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının yapışma ve birbirini tutma olayları ile açıklanması ve günlük hayattan örnekler verilmesi sağlanır. b) Yüzey gerilimini etkileyen faktörlerin, günlük hayattaki örnekler ile açıklanması sağlanır. c) Adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarKASIM

8.HAFTA(06-12)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3. HAREKET VE KUVVET 9.3.1. HAREKET

9.3.1.1. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar. 9.3.1.2. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.

Gözlemlerle hareketin göreceli olduğu çıkarımının yapılması sağlanır. Deneylerden veya simülasyonlardan yararlanarak öteleme,dönme ve titreşim hareketlerine örnekler verilmesi sağlanır.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB)

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri.


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.1. HAREKET

9.3.1.3. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

2 SAAT

Hareket ve KuvvetHareket ve Kuvvet

9.3.1. HAREKET9.3.1. HAREKET

9.3.1.4. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir9.3.1.4. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla veriler toplamaları, konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini çizmeleri, bunları yorumlamaları ve çizilen grafikler arasında dönüşümler yapmaları sağlanır. b) Öğrencilerin grafiklerden yararlanarak hareket ile ilgili matematiksel modelleri çıkarmaları ve yorumlamaları sağlanır.a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla veriler toplamaları, konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini çizmeleri, bunları yorumlamaları ve çizilen grafikler arasında dönüşümler yapmaları sağlanır. b) Öğrencilerin grafiklerden yararlanarak hareket ile ilgili matematiksel modelleri çıkarmaları ve yorumlamaları sağlanır.

Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinliklerProblem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.1. HAREKET

9.3.1.5. Ortalama hız kavramını açıklar.

Trafikte yeşil dalga sisteminin çalışma ilkesi üzerinde durulur.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarARALIK

12.HAFTA(04-10)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.1. HAREKET

9.3.1.6. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir

a) Sabit ivmeli hareket ile sınırlı kalınır.b) İvmenin matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.c) Sabit ivmeli hareket için hız-zaman ve ivme- zaman grafiklerini çizmeleri, yorumlamaları ve grafikler arasında dönüşüm yapmaları sağlanır. Konum-zaman grafiği çizdirilmez.ç) Anlık hız kavramına değinilir.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarARALIK

13.HAFTA(11-17)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.2. KUVVET

9.3.2.1. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.

a) Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek verilmesi sağlanır. b) Dört temel kuvvetin hangi kuvvetler olduğu belirtilir. c) Kütle çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. ç) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler hatırlatılır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarARALIK

14.HAFTA(18-24)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI

9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.

İbn-i Sina’nın hareket konusunda yaptığı çalışmalara değinilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarARALIK

15.HAFTA(25-31)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI

9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

a) Net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel model verilir. b) Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden kuvvetler gösterilir. Net kuvvetin büyüklüğü hesaplanarak yönü gösterilir. c) Hesaplamalarda yatay düzlemde tek kütle ile sınırlı kalınır. Bileşenlere ayırma hesaplamalarına girilmez. ç) Yer çekimi ivmesi açıklanarak ağırlık hesaplamaları yapılır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarOCAK

16.HAFTA(01-07)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI

9.3.3.3. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.

a) Yatay ve düşey düzlemlerde etki-tepki kuvvetlerinin gösterilmesi sağlanır. b) Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA(08-14)

2 SAAT

Hareket ve Kuvvet

9.3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ

9.3.4.1. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlardan elde ettiği verilerden çıkarım yapmaları ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. b) Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırılması sağlanır. c) Serbest cisim diyagramları üzerinde sürtünme kuvvetinin gösterilmesi sağlanır. ç) Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. d) Sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajlarına örnekler verilmesi sağlanır. e) Kayarak ve dönerek ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvvetinin yönü, örnekler üzerinden açıklanır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarOCAK

18.HAFTA(15-21)

2 SAAT

Enerji

9.4. ENERJİ 9.4.1. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

9.4.1.1. İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir

a) İş ile enerji arasındaki ilişki kavramsal olarak verilir. b) Öğrencilerin iş ve güç kavramlarının matematiksel modellerini incelemeleri sağlanır. c) Fiziksel anlamda iş ve güç ile günlük hayatta kullanılan iş ve güç kavramlarının farkları vurgulanır.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: iş, enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji.


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(05-11)

2 SAAT

Enerji

9.4.1. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.

Hareket ile aynı doğrultudaki kuvvetlerle sınırlı kalınır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA(12-18)

2 SAAT

Enerji

9.4.2. MEKANİK ENERJİ

9.4.2.1. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

a) Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modelleri verilir. Deney veya simülasyonlar yardımıyla değişkenlerin analiz edilmesi sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. b) Esneklik potansiyel enerjisinde tek yaylı sistemler dikkate alınmalıdır. c) Mekanik enerjinin kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına eşit olduğu vurgulanır

Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB)

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarŞUBAT

21.HAFTA(19-25)

2 SAAT

Enerji

9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.

a) Sürtünmeden dolayı enerjinin tamamının hedeflenen enerji biçimine dönüştürülemeyeceği vurgulanır. b) Enerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarŞUBAT-MART

22.HAFTA(26-04)

2 SAAT

Enerji

9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

9.4.3.2. Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi karşılaştırır.

Canlıların fiziksel anlamda iş yapmadan da enerji harcayabildikleri vurgulanır.

Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMART

23.HAFTA(05-11)

2 SAAT

Enerji

9.4.4. VERİM

9.4.4.1. Verim kavramını açıklar.

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki ilişki enerji kimlik belgeleri üzerinden açıklanır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMART

24.HAFTA(12-18)

2 SAAT

Enerji

9.4.4. VERİM

9.4.4.2. Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler geliştirir.

Tarihsel süreçte tasarlanmış olan çeşitli verim artırıcı sistemlerin çalışma prensibine değinilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMART

25.HAFTA(19-25)

2 SAAT

Enerji

9.4.5. ENERJİ KAYNAKLARI

9.4.5.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.

a) Enerji kaynaklarının maliyeti, erişilebilirliği, üretim kolaylığı, toplum, teknoloji ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulur. b) Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın gerekliliği vurgulanır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMART-NİSAN

26.HAFTA(26-01)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5. ISI VE SICAKLIK 9.5.1. ISI VE SICAKLIK

9.5.1.1. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 9.5.1.2. Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.

a) Entalpi ve entropi kavramlarına girilmez. b) Isı ve sıcaklık kavramlarının birimleri ve ölçüm aletlerinin adları verilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, enerji iletim hızı, genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen sıcaklık, küresel ısınma.
NİSAN

27.HAFTA(02-08)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5.1. ISI VE SICAKLIK

9.5.1.3. Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 9.5.1.4. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir

oC, oF, K için birim dönüşümleri yapılması sağlanır.Günlük hayattan örnekler (denizlerin karalardan geç ısınıp geç soğuması gibi) verilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarNİSAN

28.HAFTA(09-15)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5.1. ISI VE SICAKLIK 9.5.2. HÂL DEĞİŞİMİ

9.5.1.5. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 9.5.2.1. Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB),

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarNİSAN

29.HAFTA(16-22)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5.3. ISIL DENGE 9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI

9.5.3.1. Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. . 9.5.4.1. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak ısıl dengenin sıcaklık değişimi ve ısı ile ilişkisinin belirlenmesi sağlanır. b) Isıl denge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarNİSAN

30.HAFTA(23-29)

2 SAAT

Isı ve SıcaklıkIsı ve Sıcaklık

9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI

9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. . 9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. . 9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. b) Günlük hayattan örnekler (ısı yalıtımında izolasyon malzemelerinin kullanılması, soğuk bölgelerde pencerelerin küçük, duvarların daha kalın olması gibi) verilir. c) Enerji iletim hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. a) Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısının önemi vurgulanır. b) Öğrencilerin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu problem için çözümler üretmeleri sağlanır. c) Yapılacak tasarımlarda finans bilincinin geliştirilmesi için bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. b) Günlük hayattan örnekler (ısı yalıtımında izolasyon malzemelerinin kullanılması, soğuk bölgelerde pencerelerin küçük, duvarların daha kalın olması gibi) verilir. c) Enerji iletim hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. a) Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısının önemi vurgulanır. b) Öğrencilerin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu problem için çözümler üretmeleri sağlanır. c) Yapılacak tasarımlarda finans bilincinin geliştirilmesi için bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinliklerYapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli, Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarEBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA(30-06)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI

9.5.4.4. Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebeplerini yorumlar. 9.5.4.5. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.

a) Öğrencilerin projelerini poster, broşür veya elektronik sunu ile tanıtmaları sağlanır. b) Küresel ısınmanın sebeplerine dikkat çekilir. c) Çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği ve bireysel olarak yapılabilecek katkılar hakkında tartışılması sağlanır.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

1 Mayıs İşçi Bayramı

MAYIS

32.HAFTA(07-13)

2 SAAT

Isı ve Sıcaklık

9.5.5. GENLEŞME

9.5.5.1. Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar.

a) Katı ve sıvıların genleşmesi ve büzülmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantaj ve dezavantajların tartışılması sağlanır. b) Su ve buzun özkütle, öz ısıları karşılaştırılarak günlük hayata etkileri üzerinde durulur. c) Genleşme ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMAYIS

33.HAFTA(14-20)

2 SAAT

Elektrostatik

9.6. ELEKTROSTATİK 9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ

9.6.1.1. Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.

a) Yük, birim yük ve elektrikle yüklenme kavramları verilir. b) Elektrikle yüklenmede yüklerin korunumlu olduğu vurgulanmalıdır. c) Elektroskopun yük cinsinin tayininde kullanılmasına örnekler verilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, Sorgulayıcı Araştırma,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Kavramlar: elektrik yükü, birim yük, elektrikle yüklenme, yük korunumu, iletken, yalıtkan, yük dağılımı, elektriksel kuvvet, elektrik alan.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS

34.HAFTA(21-27)

2 SAAT

Elektrostatik

9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ

9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yük dağılımlarını karşılaştırır.

a) Öğrencilerin karşılaştırmayı deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak yapmaları sağlanır. b) Faraday kafesi, kullanım alanları ve önemi açıklanır. c) Topraklama olayı açıklanarak günlük hayattaki öneminden bahsedilir.

Problem Çözme Yaklaşımı (PÇB), Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarMAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA(28-03)

2 SAAT

Elektrostatik

9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ

9.6.1.3. Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.

a) Deneyler veya simülasyonlardan yararlanılarak elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimin (Coulomb Kuvveti) bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. Matematiksel model verilir. b) Yüklerin etkileşimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli TahtalarHAZİRAN

36.HAFTA(04-10)

2 SAAT

Elektrostatik

9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ

9.6.1.4. Elektrik alan kavramını açıklar.

Elektrik alan kavramı ile elektriksel kuvvet arasındaki ilişki açıklanır ve matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Araştırma, Performans Değerlendirme, Çoklu zekâ kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

EBA Eğitim Portalı, Etkileşimli Tahtalar

Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fiZİk dersi 9 sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu araç teknolojiSİ dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fen biLİmleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com