Ders kitabi-akilli tahta-eba


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3
.......................OKULU KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

ÜNİTE

KONU

KAZANIM

YÖNTEM-TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

KAVRAMLAR

AÇIKLAMALAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.1. Simyadan Kimyaya

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

imya, kimya, madde, element, bileşik, sembol, formül, laboratuvarda güvenlik

a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır. b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir. c. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles, Democritus, Aristo, Câbir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır. ç. Atatürk’ün bilime verdiği önemle ilgili okuma parçası verilir.


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili

9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır. b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir. c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır.a. Element tanımı yapılır. b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.a. Bileşik tanımı yapılır. b. H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3, NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın ve sistematik adları tanıtılır. Sistematik adlandırılma kurallarına girilmez.
EKİM

3.HAFTA(02-08)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 9.1.4.2. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır.b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır.a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir. b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır.Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır.
EKİM

4.HAFTA(09-15)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.1. Atom Modelleri

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

atom, model, elektron, proton, nötron, absorbsiyon (soğurma)/emisyon (yayma), periyodik sistem, grup, periyot, metal, ametal, yarı metal, izotop, izoton, izobar, izoelektronik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik

a. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur. b. Atom modellerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.
EKİM

5.HAFTA(16-22)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.2. Atomun Yapısı

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
a. Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramları tanıtılır.
EKİM

6.HAFTA(23-29)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.2. Atomun Yapısı

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
b. Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez.
EKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
a. Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları üzerinde durulur.
KASIM

8.HAFTA(06-12)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
b. Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına girilmez.


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır.


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

2 SAAT

Atom ve Periyodik SistemAtom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözmeBeyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBADERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
a. Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.a. Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA
b. Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez.c. Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.
ARALIK

12.HAFTA(04-10)

2 SAAT

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

9.3.1. Kimyasal Tür

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

molekül, iyon, değerlik elektronu, kimyasal bağ, iyonik bağ, kovalent bağ, polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ, metalik bağ, bağ enerjisi, moleküller arası etkileşim, hidrojen bağı

Radikal kavramına girilmez.  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı(meb), Etkileşimli Tahta, yardımcı kaynaklar, eba portal

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabi-akilli tahta-eba iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com