Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3
.......................OKULU KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

ÜNİTE

KONU

KAZANIM

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM-TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

KAVRAMLAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.1. Simyadan Kimyaya 9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların günümüzdeki çalışma alanlarını açıklar.9.1.2.2. Kimya projelerini bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirir.

a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır. b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm uygarlıklarının bilime yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir. c. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles, Democritus, Aristo, Câbir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) çalışmaları kısaca tanıtılır. ç. Atatürk’ün bilime verdiği önemle ilgili okuma parçası verilir.a. Organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya, polimer kimyası, endüstriyel kimya disiplinleri tanıtılır. b. İlaç, gıda, temizlik, adli kimya, enerji, madencilik, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilerek kariyer bilincinin oluşmasına katkı sağlanır. c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır. ç. Nanoteknoloji ve yarı iletken teknolojileri kimya ile ilişkilendirilir. d. Bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak kimya disiplinleri tanıtılır.a. Devlet kurumları (TÜBİTAK, T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, KOSGEB) tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen proje yarışmalarında dereceye giren projeler esas alınır. Kimya alanında Nobel ödülü alan bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıtan okuma parçası verilir. Çalışkanlık, fedakârlık ve açık fikirliliğinin bilimsel çalışmaların başarıya ulaşmasındaki önemi vurgulanır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

imya, kimya, madde, element, bileşik, sembol, formül, laboratuvarda güvenlik


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.

a. Element tanımı yapılır. b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.a. Bileşik tanımı yapılır. b. H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO, NH3, NaCl, NaHCO3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, KNO3, CaCO 3 ve CuSO 4 bileşiklerinin yaygın ve sistematik adları tanıtılır. Sistematik adlandırılma kurallarına girilmez.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBAEKİM

3.HAFTA(02-08)

2 SAAT

Kimya Bilimi

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.9.1.4.2. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.

a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır. b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır.a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir. b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır.Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBAEKİM

4.HAFTA(09-15)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.1. Atom Modelleri

9.2.1.1. Atom modellerini açıklar.

a. Dalton, Thomson ve Rutherford atom modelleri, bu modellerin ortaya konulmasında faydalanılan bulgular ile ilişkilendirilir. b. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur. c. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlılıkları vurgulanır ve modern atom teorisine (bulut modeline) geçiş yapılarak orbital tanımlanır. ç. Atom modellerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) ve grafik düzenleyicilerden (kavram haritası, şema vb.) yararlanılır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

atom, model, elektron, proton, nötron, absorbsiyon (soğurma)/emisyon (yayma), periyodik sistem, grup, periyot, metal, ametal, yarı metal, izotop, izoton, izobar, izoelektronik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik
EKİM

5.HAFTA(16-22)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.2. Atomun Yapısı

9.2.2.1. Atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğuna işaret eden bulguları değerlendirir.

a. Statik elektriklenme ve elektroliz olayı atomun bölünebilirliği ile ilişkilendirilir. b. Elektrolitik hücre ve elektroliz ile ilgili hesaplamalara girilmez.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBAEKİM

6.HAFTA(23-29)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.2. Atomun Yapısı

9.2.2.2. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır.

a. Elektron, proton ve nötronun yükleri, kütleleri ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırılır. b. Atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramları tanıtılır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBAEKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

a. Mendeleyev’in elementlerin sınıflandırılmasına yönelik sistem oluşturma mantığı ve Moseley’in katkıları üzerinde durulur.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBAKASIM

8.HAFTA(06-12)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

b. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda yer alan gruplar ve periyotlar açıklanır. c. İlk 20 elementin katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine ve özelliklerine göre sınıflandırır.

a. Elementler; metal (alkali metaller, toprak alkali metaller, geçiş metalleri), ametal, yarı metal ve soy gazlar olarak sınıflandırılır. b. Periyodik sistemde yer alan lantanitler ve aktinitler terimsel olarak tanımlanır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

2 SAAT

Atom ve Periyodik SistemAtom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine ve özelliklerine göre sınıflandırır.9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine ve özelliklerine göre sınıflandırır.

Bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak periyodik sistem tanıtılır.Bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak periyodik sistem tanıtılır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözmeBeyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBADERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA

Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

2 SAAT

Atom ve Periyodik Sistem

9.2.3. Periyodik Sistem

9.2.3.3. Periyodik özelliklerdeki genel değişim eğilimlerini açıklar.

a. Metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez. b. Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Beyin fırtınası, problem çözme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, deney, gözlem, soru-cevap à Araştırma – inceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinin Uygulanması Problemin hissedilmesi Problemin tanımlanması Hipotez kurma Veri toplama – Yöntem geliştirme Hipotezleri test etme Problemi çözme

DERS KİTABI-AKILLI TAHTA-EBA


  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fen biLİmleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu araç teknolojiSİ dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com