OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi


k.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar

ORTAÖĞRETİM FEN LİSESİ 10.SINIF KİMYA KAZANIM LİSTESİ

SINIF

İÇERİK TÜRÜ

ÜNİTE ADI,KONULAR VE KAZANIM AÇIKLAMALARI

10.SINIF

ÜNİTE

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

10.SINIF

ANAHTAR KAVRAMLAR

Analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum)tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim

10.SINIF

KONU

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

10.SINIF

KAZANIM

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar ve sabit hacim oranları kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

10.SINIF

KONU

10.1.2. Mol Kavramı

10.SINIF

KAZANIM

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Mol hesaplamaları yapılır.

10.SINIF

KONU

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

10.SINIF

KAZANIM

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Magnezyum şeridinin yanması deneyi yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

d. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

10.SINIF

KONU

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

10.SINIF

KAZANIM

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

10.SINIF

ÜNİTE

10.2 . KARIŞIMLAR

10.SINIF

ANAHTAR KAVRAMLAR

Adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişik, derişim, diyaliz, emülsiyon, faz oluşturma, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), iyon değiştirici, koagülasyon, koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, osmotik basınç, özütleme (ekstraksiyon), ppm, seyreltik, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)

10.SINIF

KONU

10.2.1. Karışımların Sınıflandırılması

10.SINIF

KAZANIM

10.2.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı karışımları, çözünen ve çözücünün birbiri içinde dağılma özelliklerine göre sınıflandırır.

10.SINIF

KONU

10.2.2. Homojen Karışımlar

10.SINIF

KAZANIM

10.2.2.1. Homojen karışımları açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanarak günlük hayattan çözelti örnekleri verilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.2.2.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

10.SINIF

KAZANIM

10.2.2.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Derişik ve seyreltik çözeltilere örnekler verilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm-derişimleri tanıtılır; ppm hesaplamalarına girilmez. .

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

10.SINIF

KAZANIM

10.2.2.4. Çözeltilerin koligatif özelliklerini yorumlar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Çözeltilerin donma noktası, kaynama noktası ve osmotik basınç özelliklerinin çözücülerin özelliklerinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Çözeltilerin koligatif özellikleriyle ilgili günlük hayattan örnekler verilir. Hesaplamalara girilmez.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Su kaybına uğrayan hastalar için içme suyu yerine serum kullanmanın önemi osmotik basınç ile ilişkilendirilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Kütlece yüzde derişimleri farklı çözeltiler için kaynama noktası tayini deneyi yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

d. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini dinlemenin, görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi hatırlatılır.

10.SINIF

KONU

10.2.3. Heterojen Karışımlar

10.SINIF

KAZANIM

10.2.3.1. Heterojen karışımları açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre sınıflandırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Heterojen karışımlar dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Kolloid ve çözeltilerin Tyndall olayı ile ayırt edilmesi deneyi yaptırılır.

10.SINIF

KONU

10.2.4. Karışımların Ayrılması

10.SINIF

KAZANIM

10.2.4.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Koagülasyon, iyon değiştirici ve ters osmoz gibi su arıtma yöntemleri okuma parçası olarak verilir.

10.SINIF

ÜNİTE

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

10.SINIF

ANAHTAR KAVRAMLAR

Aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal

10.SINIF

KONU

10.3.1. Asitler ve Bazlar

10.SINIF

KAZANIM

10.3.1.1. Asitleri ve bazları günlük deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle ilişkilendirilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür

çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

d. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez.

10.SINIF

ALT KAZANIM

e. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin asitlik-bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

f. Fenolftalein, metil oranj indikatörleri ile asit ve bazların renginin tayini deneyleri yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

g. Bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak çeşitli indikatörlerin farklı pH aralıklarındaki renk değişimleri gösterilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler verilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2, SO2 ve N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit-baz tanımına girilmez.

10.SINIF

KONU

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

10.SINIF

KAZANIM

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Asit ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına örnekler verilir; aktif metal, yarı soy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Mg, Fe, Cu, Al ve Zn metallerinin asit ve bazlarla tepkime deneyleri yaptırılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır.

10.SINIF

KONU

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar

10.SINIF

KAZANIM

10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Asit yağmurlarının oluşumuna, çevreye ve tarihi eserlere etkilerine değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi deney yapılarak açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Öğrencilerin asit ve bazların fayda ve zararları hakkında bilişim teknolojileri kullanarak araştırma yapmaları ve sunmaları sağlanır. Bilişim teknolojilerini kullanırken siber güvenlik kurallarına uymanın gerekliliği hatırlatılır.

10.SINIF

KAZANIM

10.3.3.2. Günlük hayatta asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler verilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından sakıncaları üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenme ve metal eşyaların paslarını gidermek için yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Asit/baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına değinilir.

10.SINIF

KONU

10.3.4. Tuzlar

10.SINIF

KAZANIM

10.3.4.1. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat, amonyum klorür tuzları üzerinde durulur.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Asidik, bazik ve nötr tuzların özellikleri örneklerle açıklanarak tuzların pH kâğıdı ile asitlik ve bazlıklarının tayin edilmesi sağlanır.

10.SINIF

ÜNİTE

10.4. KİMYA HER YERDE

10.SINIF

ANAHTAR KAVRAMLAR

Ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, hijyen, organik gıda, geri dönüşüm

10.SINIF

KONU

10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları

10.SINIF

KAZANIM

10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Yapısal ayrıntılara girmeden sabun, deterjan ve çamaşır sodasının kirleri nasıl temizlediği belirtilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddelerinin (şampuan, diş macunu, katı sabun, sıvı sabun) fayda ve zararları vurgulanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri (çamaşır suyu, kireç kaymağı, UV ile sterilizasyon) tanıtılır.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Polimerleşme olayı açıklanarak -mer, monomer ve polimer kavramları tanıtılır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Kauçuk, polietilen (PE), polietilen teraftalat (PET), polipropilen (PP), kevlar, polivinil klorür (PVC), politetraflor eten (TEFLON) ve polistirenin (PS) yapısal ayrıntılarına girilmeden başlıca kullanım alanlarına değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Polimerlerin farklı alanlarda kullanımlarına ilişkin olumlu ve olumsuz özellikleri vurgulanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. İçerisinde polimer malzeme kullanılan oyuncak ve tekstil ürünlerinin zararlarına değinilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

Polimerlerin kullanım alanı ve geri dönüşümü ile ilgili öğrencilerin kısa bir film çekmeleri sağlanır.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jöle üzerinde durulur.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Piyasadaki farklı ilaç formlarının (hap, şurup, iğne, merhem) temel özelliklerine (enjekte edilir ilaçların osmotik basıncı; hapların koruyucu/dolgu bileşenleri; şurupların vücut tarafından kabul edilebilir tatta olması) değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının israf olduğu belirtilerek insan sağlığına, ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zararlar açıklanır.

10.SINIF

KONU

10.4.2. Gıdalar

10.SINIF

KAZANIM

10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Hazır gıdaların doğal gıdalardan başlıca farklarına (koruyucular, renklendiriciler, emülsiyonlaştırıcılar, tatlandırıcılar, pastörizasyon, UHT sütün işlenmesi) değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Gıdaların en uygun saklama şartları açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve son kullanım tarihlerinin önemi vurgulanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

ç. Koruyucular, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcıların kullanılmasının sağlık üzerindeki etkilerine değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

d. Günlük tüketim maddelerindeki katkı maddesi içeriği ve katkı maddesi kodlarına ilişkin okuma parçası verilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

a. Yağ türlerinden katı (tereyağı, margarin, palmiye) ve sıvı (zeytin yağı, ayçiçek yağı, balık yağı, kanola yağı, mısır özü yağı, fındık yağı) yağlara değinilir.

10.SINIF

ALT KAZANIM

b. Yağ endüstrisinde kullanılan sızma, rafine, riviera ve vinterize kavramları açıklanır.

10.SINIF

ALT KAZANIM

c. Yenilebilir yağların yanlış kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine değinilir.

10.SINIF

KAZANIM

10.4.2.3. Atık yağların yönetimiyle ilgili proje tasarlar.

10.SINIF

ALT KAZANIM

Öğrencilerin atık yağların yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalar ya da projeleri araştırmaları, bireysel ya da grup olarak konuyla ilgili özgün bir proje tasarlamaları sağlanır. Bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uymanın gerekliliği hatırlatılır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconOrtaöĞretim fen lisesi 11. Sinif kimya kazanim listesi

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconÖĞretim yili: 2017-2018 okulu: Özel asfa fen lisesi ders: Kİmya sinif: 11

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconÖsys yerleşTİrme sonuçlari edirne süleyman demirel fen lisesi (EDİrne...

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconAşağıdaki sınıf, ünite ve kazanım ayrımları kademeli olarak uygulanan...

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi icon8. sinif fen ve teknoloji dersi performans görevleri Lİstesi

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconYalova termal fen lisesi 2014 lys yerleşTİrme listesi

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconEreğLİ anadolu lisesi DÖnem 10. Sinif kimya yazili 1

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconEĞİTİM ÖĞretim yili lisesi 12. Sinif kimya dersi DÖnem yazili sorularidir

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconLİsesi 2014-1015 EĞİTİM-ÖĞretim yili sinif kimya dersi II. DÖnem I. Yazili

OrtaöĞretim fen lisesi 10. Sinif kimya kazanim listesi iconLİsesi 2016-2017 ÖĞretim yili 12. Sınıf Kimya Dersi Dönem Yazılı Yoklama Soruları


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com