Ders saati


k.ogren-sen.com > Kimya > Ders

SÜRE

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONULAR

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Kazanımlara Ulaşım Düzeyi)


EYLÜL

3

4

11.1. MODERN ATOM TEORİSİ

11.1.1. Atomun Kuantum Modeli

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar.

a. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlılıkları vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur.

b. Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile ilişkilendirilir.

c. Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır.

ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir.

d. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler4

4

11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

11.1.2.1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.

a. Hund Kuralı, Pauli İlkesi ve Aufbau Prensibi açıklanır.

b. Atomların ve iyonların elektron dizilimlerine örnekler verilir. Atom numarası 36 ve daha küçük türlerin elektron dizilimleri esas alınır.

c. Değerlik orbital ve değerlik elektronu kavramları açıklanır.

ç. Elektron dizilimleriyle elementin ait olduğu blok ilişkilendirilerek grup ve periyot belirlenir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerEKİM

1

4

11.1.3. Periyodik Özellikler

11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

a. Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları üzerinde durulur.

b. Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık eğilimleri üzerinde durulur. Periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez.

c. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.1.3. Periyodik Özellikler

11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

a. Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları üzerinde durulur.

b. Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık eğilimleri üzerinde durulur. Periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez.

c. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.1.4. Elementleri Tanıyalım

11.1.5. Yükseltgenme Basamakları

11.1.4.1. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.

a. s, p, d bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve yaptıkları kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir.

b. f blok elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarıyla ilgili özel durumları vurgulanır.

c. Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.

11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

a. Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları arasındaki fark örneklendirilir.

b. d bloku elementlerinin birden çok yükseltgenme basamağında bulunabilmeleri, elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.


Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerEKİM

4

4

10.1.2. Mol Kavramı

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur.

b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır.

c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır.

ç. Mol hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler
5

4

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişi

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez.

b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır.

c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır.

ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

Cumhuriyet Bayramı

KASIM

1

4

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri”

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur.

b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

Atatürk’ü anma günü

ve Atatürk Haftası

2

4

11.2. GAZLAR

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları


11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.

a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.

b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler
3

4

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları


11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar.

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, GayLussac ve Avogadro) üzerinde durulur.

b. Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler4

4

11.2.2. İdeal Gaz Yasası 1.YAZILI YOKLAMA

11.2.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.

a. Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir.

b. İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.

c. Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerARALIK

1

4

11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori

11.2.3.1. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

a. Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur.

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.

c. Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.2.4. Gaz Karışımları

11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.

Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.2.5. Gerçek Gazlar

11.2.5.1. Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.

a. Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.

b. Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki fark vurgulanır.

c. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.

ç. Günlük hayatta yaygın kullanılan ve gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulamaları olan soğutma sistemleri (Joule-Thomson olayı) örnekleriyle açıklanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler4

4

11.3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

11.3.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri

11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerOCAK

1

4

11.3.2. Derişim Birimleri
2.YAZILI YOKLAMA

11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.

a. Derişim birimleri olarak molarite ve molalite tanıtılır.

b. Normalite ve formalite tanımlarına girilmez.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.3.2. Derişim Birimleri

11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.

Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.3.3. Koligatif Özellikler

11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.

a. Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi), kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç üzerinde durulur.

b. Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.

c. Ters osmoz yöntemiyle su arıtımı hakkında kısaca bilgi verilir.

ç. Saf suyun ve farklı derişimlerdeki sulu çözeltilerin kaynama noktası tayini deneyleri yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerŞUBAT

1

4

11.3.4. Çözünürlük

11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.

a. Seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti kavramları üzerinde durulur.

b. Çözünürlükler g/100 g su birimi cinsinden verilir.

c. Çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

a. Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

b. Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır.

c. Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur; çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

ç. Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
11.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

11.4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi

11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

a. Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

b. Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır.

c. Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur; çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

ç. Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.

a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.

b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler4

4

11.4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi

11.4.2. Oluşum Entalpisi

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.

a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.

b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.

a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.

b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.

c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerMART

1

4

11.4.2. Oluşum Entalpisi

11.4.3. Bağ Enerjileri

11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.

a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.

b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.

c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

11.4.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.4.3. Bağ Enerjileri

11.4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

11.4.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır.

11.4.4.1. Hess Yasasını açıklar.

Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

11.5. KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

11.5.1. Tepkime Hızları

Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşları

11.4.4.1. Hess Yasasını açıklar.

Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.

11.5.1.1. Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

18 Mart Çanakkale Zaferi”
4

4

11.5.1. Tepkime Hızları
1.YAZILI YOKLAMA


11.5.1.2. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.

a. Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile tepkime hızı ilişkilendirilir.

b. Ortalama tepkime hızı kavramı açıklanır.

c. Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler
NİSAN

1

4

11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

a. Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri verilir.

b. Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.

c. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.

ç. Oktay Sinanoğlu’nun kısa biyografisini ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmaları tanıtan okuma parçasına yer verilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

7 Nisan Kimya Günü
2

4

11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

a. Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri verilir.

b. Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.

c. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.

ç. Oktay Sinanoğlu’nun kısa biyografisini ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmaları tanıtan okuma parçasına yer verilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerNİSAN

3

4

11.6. KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

11.6.1. Kimyasal Denge

11.6.1.1. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.

a. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimleri üzerinden denge açıklanır.

b. İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.

c. Tersinir reaksiyonlar için derişim ve basınç cinsinden denge ifadeleri türetilerek hesaplamalar yapılır.

ç. Farklı denge sabitleri arasındaki ilişki incelenir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler4

4

11.6.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişi

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

a. Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi denge ifadesi üzerinden açıklanır.

b. Le Chatelier İlkesi örnekler üzerinden irdelenir.

c. Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramı
MAYIS

1

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri

11.6.3.1. pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.

11.6.3.2. Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler2

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri

11.6.3.3. Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar.

a. Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.

b. Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri üzerinde durulur.

11.6.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.

Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler3

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri
Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı

11.6.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.

a. Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.

b. Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH-] = (Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.

c. Poliprotik asitlere girilmez.

11.6.3.6. Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.

a. Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine girilmez.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı
4

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri

b. Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.

11.6.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.

a. Asidik, bazik ve nötr tuz kavramları açıklanır.

b. Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.

c. Katyonu NH4+veya anyonu HSO4olan tuzların asitliği üzerinde durulur.

ç. Hidroliz hesaplamalarına girilmez.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerMAYIS

5

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri
2. YAZILI YOKLAMA

11.6.3.8. Kuvvetli asit/baz derişimlerinititrasyon yöntemiyle belirler.

a. Titrasyon deneyi yaptırılıp sonuçların grafik üzerinden gösterilerek yorumlanması sağlanır.

b. Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir.

c. Öğrencilerin titrasyon yöntemine yönelik hesaplamaları elektronik tablolama programı yardımıyla kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerHAZİRAN

1

4

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri

11.6.3.9. Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.

a. Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç) ve çözünürlük (s) kavramları ilişkilendirilir.

b. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden, sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde durulur.

c. Ortak iyon etkisi hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı,

Akıllı tahta

Slaytlar,

PDF dosyaları,

Yaprak testlerNot: Kimya dersi yıllık planı talim ve terbiye kurulu başkanlığının 19.01.2018 tarih ve 30sayılı 11. Sınıf kimya dersi öğretim programı, TD. 2300 (ödev yönt.),

TD. 2488 (Atatürkçülük konuları) ve TD. 2551 (yıllık plan) sayılı tebliğler dergisinden yararlanılarak yapılmıştır. UYGUNDUR

.../09/2018
Nurgül KAYGAS İrem Ekmel KARA Neslihan AÇIKYILDIZ Ali GÜRLEK

Kimya Öğretmeni Kimya Öğretmeni Kimya Öğretmeni Alp Oğuz Anadolu Lisesi Müdürüsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati icon6 ders saati

Ders saati iconDers Saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com