Yunus emre anadolu lisesi


k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ

ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO: 01

TOPLANTI TARİHİ: 10.09.2018

TOPLANTI SAATİ: 10.00

TOPLANTIYA KATILANLAR:
GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış.

 2. 5917 sayılı 25.09.2009 tarihinde kabul edilen Milli Eğitim Temel Kanunu hükmünce Milli Eğitim Temel Amaçlarının okunması.

 3. Türk Milli Eğitim kanunu:

 1. Müfredat programlarının yayınlandığı T.D. ve ilgili genelgeler

 2. 2104–2212–2488 sayılı T.D. ve 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı Talim Terbiye Komisyonu kararlarının incelenerek Atatürk İlke ve İnkılâplarını konularının yıllık ve günlük planlara alınması.

 1. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi ve yılık planların hazırlanması

 2. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı Sınıf Geçme Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi

 3. Dersin işlenişi ile ilgili esasların tespiti

 1. Öğretmenin hazırlığı

 2. Öğrencinin hazırlığı

 3. Uygulanacak metot ve teknikler

 1. Yazılı ve sözlü yoklamalar

 2. Performans ve proje konularının belirlenmesi ve yönetmeliği

 1. Yönetmenliğinin incelenmesi

 2. Konularının belirlenmesi

 3. Ödevlerin veriliş ve toplama tarihlerinin belirlenmesi.

 4. Ödevlerin değerlendirilmesinde temel alınacak esaslar.

 1. Ders araç-gereçlerinin ve laboratuarın kullanımı

 2. Ders kitaplarının, yardımcı kitapların ve kaynakların belirlenmesi

 3. Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: 1. 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesi temennisiyle toplantıyı açtı.

2. SİNAN BİLEN 5917 sayılı Milli Eğitimin Temel Amaçlarını okudu. Bu konuda gerekli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerimizi bu amaçlar doğrultusunda yetiştirmemizin önemi üzerinde durdu. Bu konuda söz alan Safiye PEHLİVAN özellikle Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk milliyetçiliği üzerinde durularak her öğrenciye bilimsellik ve planlılık ilkelerinin kazandırılması gerekliliğinin önemini anlattı.

Genel Amaçlar;

1. Türk devrim ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan, haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, yatkınlık ve yeteneklerini geliştirerek bilgi, beceri davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Karar: Genel amaçlara uygun olarak öğrencilerin hür ve bilimsel düşünme gücüne katkıda bulunacak performans ve proje görevlerine önem verilmesine karar verildi.

 1. Türk Milli Eğitim Temel kanunu Mustafa CANPOLAT tarafından okundu.

a) Müfredat programının yayınlandığı T.D. ve ilgili genelgeler incelendi.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Talim ve Terbiye kurulunun 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Orta Öğretim 11. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı incelendi, değerlendirildi.

b) 2104–2212–2457 ve 2504 sayılı T.D. ve 2488 sayılı T.D. yayınlanan 24.04.1998 tarih ve 64 sayılı Talim ve Terbiye Komisyonu Kararı incelendi ve Atatürk’ün “Bilim ve Teknik için sınır yoktur” ve “ Hayattaki rehberimiz ilim ve fen olacaktır” özdeyişleri yıllık plana alınarak ilgili konularda yer verilecektir. Atatürkçü düşünce sisteminde; “Akılcılık ve Bilime Verilen Önem”, “Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi”, “Akılcılığın Sorumlulukla Olan İlişkisi”, “Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi”, “Bilim ve Teknolojiyi Uygularken göz önünde Bulundurulacak Esaslar”, “Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji”, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibine yeri geldikçe temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçalarının sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

Karar: Derslerde önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılâplarının işlenmesine karar verildi.

 1. Bu seneki çalışma takvimine göre yıllık planlar Sinan BİLEN tarafından hazırlandı ve tüm öğretmenler inceledi.

 2. Sınıf geçme yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler okundu.

Karar: Yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci başarılarının değerlendirilmesi, sınavlar vb. iş ve işlemler değişen Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.

 1. Derslerde kullanılacak metot ve teknikler; konulara ve öğrencilerin başarı durumuna göre anlatım, soru-cevap, deney-gözlem tümevarım, örnekleme, görsel materyal kullanımı, vs şeklinde olacaktır.

Ders içinde 9, 10 ve 11. Sınıflarda Milli Eğitim Yayınları kullanılacak ve öğrencilerin ders içinde/dışında bu yayını takip etmeleri istenecektir.

Ayrıca öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi ve kendi başına uygulama yapabilmesi için kitaplardan tekrar ödevleri verilecektir. Sonraki derste ödevler kontrol edilecek ve öğrencilerin yapamadıkları sorular çözülecektir. Öğrencilerin ödevlerini yapma performansları üzerinden dönem sonlarında öğrencilere performans notu verilecektir.

Bunun dışında sınıflarda gönüllü öğrencilere ders içinde anlatılan ve önemli olan konularda posterler, kartonlar gibi görsel malzemeler hazırlama görevleri verilecek ve bunlar da değerlendirilecektir.

 1. Milli Eğitim Mevzuatına göre tüm sınıflarda ikişer kimya yazılı sınavı uygulanacaktır. Sınav takvimi iki hafta önce öğrencilere verilecek ve bu tarihlerde öğrencilerin sınavlara girmesi sağlanacaktır. Gününde sınava giremeyen raporu/izinli öğrenciler bir sonraki hafta öğretmenin belirleyeceği bir günde yeni sınav soruları ile sınava alınacaktır. İki sıvavda başarılı olamayan veya ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencileri kurtarma sınavına alınacak, değerlendirmeler bu yönde yapılacak.

Performans notları tüm sınıflarda 2 tane olacaktır. Performans notları “Performans çalışması” ve ders içi performanstan verilecektir.

 1. Performans ve proje çalışması yönetmeliği Safiye PEHLİVAN tarafından okundu. Performans ve proje çalışması bu yönetmeliğe uygun olarak verilmesi ve takip edilmesi kararlaştırıldı. Performans ve proje çalışması konuları ilerleyen tarihlerde netleştirilecek ve gündemi takip eden öğrencinin aktif araştırmaya gideceği nitelikte olacaktır. Performans ve proje çalışması konularının değerlendirilmesi tüm derslerde ortak veya çoğunlukla ortak olarak kullanılacak ölçekler üzerinden yapılacaktır. Bu konudaki yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir;

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.”
Karar: performans ve proje çalışması konuları daha sonra belirlenecektir.

F. Ebru erdem performans ve proje çalışması yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesinin üzerinde durarak, verilen bu performans ve proje çalışması görevlerinin belirli zaman aralıklarında takip edilmesinin önemini anlattı.

Karar: performans ve proje çalışması görevlerinin öğrencilere verilmesinde, takibinde ve teslim alınmasında tüm ayrıntılara gereken önemin verilmesine karar verildi.

 1. 9-10 ve 11. Sınıflarda Kimya derslerinin Laboratuvarda yapılacağını belirtti. Bu bağlamda laboratuvarda Kimya dersinin sevdirilmesi için imkânlar ölçüsünde yapılabilecek bütün deneyler mutlaka yapılacaktır. Bunun dışında derslerde etkileşimli tahtalar kullanılarak olabildiğinde görsel imkânlardan faydalanılacaktır.

Karar: Laboratuvar çalışmalarının malzemeler uygun olduğunca yapılmasına karar verildi.

 1. Mustafa CANPOLAT tüm sınıflar için ders kitabı olarak MEB Yayınlarının kullanılacağını belirtti.

.

 1. Toplantıya başkanlık eden zümre başkanı Mustafa CANPOLAT mutlu ve başarılı bir yıl geçirme temennisiyle toplantıyı kapattı.

SİNAN BİLEN

Kimya Öğretmeni Kimya Öğretmeni

Okul Müdürü

İBRAHİM YAĞAN

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yunus emre anadolu lisesi iconAnadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi iconMevlana anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi icon9. siniflar anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi iconAnadolu lisesi 03 / 01 / 2012

Yunus emre anadolu lisesi iconKahta anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi iconMesleki ve teknik anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi icon2012 Anadolu Lisesi Mezunları

Yunus emre anadolu lisesi iconMesleki ve teknik anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi iconMesleki ve teknik anadolu lisesi

Yunus emre anadolu lisesi iconMesleki ve teknik anadolu lisesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com