Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ


k.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
ÇALIŞANLARA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş kazalarının %88'i çalışanların Tehlikeli Hareketlerinden meydana gelmektedir.

22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesine dayanılarak 7/4/2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği;

Madde 4: " İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlemesini,çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler" denilmektedir.

İşyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından verilmektedir.


YÖNTEM:
Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onaylı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma sağlanmaktadır. Çalışmalarımıza yasal eğitim kurallarına ilave olarak yapılan işin özelliğine uygun olarak, iş başı eğitim ve uygulamaları ile, çalışanlarımız da iş güvenliği kültürünün geliştiğini görmekteyiz. Böylece çalışma şartlarında çalışmalarımızda olumlu davranış değişiklikleri görülmektedir.

EĞİTİM KONULARI:
A)Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
B)iş kazaları ve meslek hastalıkların korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
C)Risk analizi ve değerlendirilmesi eğitimi,
D)Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
E)İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
F)Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
G)Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
H)İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
I)Kişisel koruyucu alet kullanımı,
İ)Ekranlı ekipmanlarla çalışma
J)Uyarı işaretleri,
K)Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
L)Temizlik ve düzen,
M)Yangın olayı ve yangından korunma,
N)Termal konfor şartları,
O)Ergonomi,
P)Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
R)İlk yardım, kurtarma.

EĞİTİM AŞAMALARI


Eğitimler Yeni, İlave ve İleri Eğitim olarak yapılır.

a)Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında çalışanların eğitim programlarından geçmelerini sağlamalıdır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenmeli ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

EĞİTİMLERE KATILACAK İŞÇİLERİN SEÇİMİ

İSG eğitimlerine katılacak işçiler seçilirken;

işyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır (iş analizleri ve görev tanımları). Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken eğitimler tespit edilir. Eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Sonuçlara göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir. Eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

İSG alanında eğitim, çalışanlara, güvenli çalışma yöntemlerini uygulama konusunda olumlu davranışların ve güvenlik kültürünün kazandırılması bakımından büyük önem arz eder. İşyeri eğitimi, okul eğitiminden farklı bir takım özellikler gösterir. Bunların başında, işyerlerinde eğitim için ayrılan zamanın kısıtlı olması gelir. Kısıtlı zamanda yapılacak eğitim faaliyeti kısa ve amaca uygun olmalı, sonuçları kısa sürede alınmalıdır. Bu nedenle işyeri eğitimleri iyi programlanmalı, hedef kitle iyi belirlenmeli ve optimum zamanda uygulanmalıdır.

a)İyi bir eğitim programı için, neyin, kime, nasıl, nerede ve ne zaman öğretileceği tespit edilmelidir.

b)Eğitime konusuna göre kimlerin katılacağı önceden belirlenerek, listesi çıkarılmalıdır.

c)Eğitimde kullanılacak materyal önceden hazırlanmalıdır.

ç)Koşullar el verdiği ölçüde bir eğitim salonu bu amaçla tahsis edilmelidir.

d)Eğitim için görüntülü araçların kullanımı (projeksiyon, bilgisayar vs.) her zaman yararlıdır.

e)Ancak bunlarla kullanılacak powerpoint sunusu, fotoğraf, video gibi görsel eğitim materyalleri daima amaca uygun ve öz bilgiler içermelidir. Örneğin, bir Powerpoint sunusunda amaç gerek dinleyicilerin gerekse eğiticinin belli başlı konu başlıklarını hatırlamasını, takip etmesini sağlamak ve dikkatlerinin dağılmasını engellemektir. Bu nedenle sayfalarda yer alan bilgiler çok kısa olmayacağı gibi çok ayrıntılı bilgiler de içermemelidir. Toplam sayfa sayısı, eğitim süresine uygun olmalıdır.

f) Eğitim salonu gürültüden arındırılmış bir mekânda olmalıdır.

g) Eğitim esnasında dinleyicilere soru sorma olanağı tanınmalıdır. Bu eğitim süresinin sonunda yapılabileceği gibi, tercihen anında soru alınmalı ancak soru ve cevapların eğitimin yerine geçecek şekilde uzaması engellenmelidir.

h) Konu mümkün olduğunca dinleyicilere dönük ve göz teması sağlanarak anlatılmalıdır.

ı) En fazla 45 dakikalık bir dersten sonra mutlaka mola verilmelidir. Bu, hem eğitici hem de dinleyicilerin dikkatini toplaması için yararlıdır.

i) Eğitimin sonunda eğitimin etkinliğini ölçmeye yönelik bir anket yapılmalıdır

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconKuralları 7 İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconİş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconBAŞvuru şartlari ilköğretim Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi,...

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconÇalişanlara verilmesi gereken eğİTİmler

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconRisk Değerlendirme Eğitimi (Risk Analizi Eğitimi)

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconFabrika İş Güvenliği Politikası ve prosedürleri, tüm çalışanlar tarafından...

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconFabrika İş Güvenliği Politikası ve prosedürleri, tüm çalışanlar tarafından...

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconFabrika İş Güvenliği Politikası ve prosedürleri, tüm çalışanlar tarafından...

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ iconTurizm iŞletmeciLİĞİ EĞİTİMİ

Çalişanlara iŞ GÜvenliĞİ EĞİTİMİ icon1 gerilanin pratiksel egitimi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com