T. C. Okan üNİversitesi


k.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
T.C.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

……………………….. ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZ/PROJE ÖNERİSİ
HAZIRLAYAN


TEZ DANIŞMANI
İSTANBUL, 2015


T.C.

OKAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZ/PROJE ÖNERİSİ


Öğrencinin Adı Soyadı: İmza


Danışman Öğretim Üyesi: İmza


Programın Adı:

Tezin / Projenin Konu Başlığı:


Eski Başlığı (konusu değişmişse):
Başlangıç Tarihi ve Süresi:


Konusu ve Amacı: Seçilen Konunun Bilimsel Önemi, Gerekçesi (konu ile ilgili literatüre dayalı olarak yazılmalıdır):

Gereç ve Yöntem:

(Araştırma tipi, evreni, örneklemi, veri toplama ve analiz yöntemi, istatistikî yöntem ayrıntılı yazılacak)

*İnsanlarda ve deney hayvanlarında yapılacak çalışmalar için ilgili etik kurul kararı gerektiği unutulmamalıdır

Kaynakça:

Tez/Proje Öneri Formu doldurulurken aşağıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır.


  1. Tezin Başlığı: Başlık seçimi çok önemlidir; konuya uygun olmalı, çalışmayı tam olarak yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Başlıkta bilim dünyasında genel kabul görmüş standart kısaltmalar dışında kısaltmalardan kaçınılmalı, italik yazı tipi, tablolar, şekiller, grafikler, fizik, kimya veya matematik formülleri, semboller, alt veya üst simgeler (subcript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. Başlık, kelime aralarındaki, virgül, nokta ve boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir. Seçilen kelimelerin indekslere uygun olmasına dikkat edilir.
  1. Konunun Önemi, Çalışmanın Amacı ve Bilimsel Dayanağı: Konunun önemi kaynaklara dayalı olmalıdır. Yüksek lisans (programının amacı, öğrencin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Konunun kendisi ve önemi bu amaçlara uygun olmalıdır. Çalışma, yeterli kaynakla desteklenmelidir. Çalışmanın gerekçesi (problemin tanımı) ve amaç açık bir biçimde belirtilmelidir.
  1. Gereç ve Yöntem: Yöntem kısmında, çalışmanın tasarımı ve başka bir araştırmacının çalışmayı tekrar edebileceği şekilde ayrıntılar verilir. Bu bölümde; araştırmanın tipi, modeli (hipotezler/bağımlı-bağımsız değişkenler), yeri, zamanı, evreni ve örneklemin hesaplanması ile yöntemi belirtilmelidir. Kullanılan veriler, verilerin elde ediliş yöntemi ve istatistiksel analiz yöntemleri yazılmalıdır. Anket, araştırmacı tarafından hazırlanmışsa ‘’araştırmacı tarafından hazırlanmıştır’’ denilerek; başka bir kaynaktan alınmışsa, alındığı kaynak belirtilmelidir. Araştırma yapılan yerle ilgili izin, etik, komite izni, bilgilendirilmiş onam kaydı alınmışsa bu bölümde bildirilmelidir. Gereç ve Yöntem bölümünde; araştırmanın tipi, araştırmanın modeli, evren, örneklem, istatistiksel analiz gibi alt başlıklar bulunabilir.
  1. Kaynakça: Metin içinde kullanılan her kaynak mutlaka kaynaklar listesinde yer almalıdır. Gerek metin içinde kaynaklara atıfta bulunma gerekse kaynakça listesinin yazımı, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bilimsel çalışma yazım kurallarına (bkz: SBE Tez / Proje yazım kılavuzu) uygun olmalıdır. Metin kısmı yazılırken doğrudan ve dolaylı kaynak kullanımı etik kurallara göre gerçekleştirilmeli ve “intihal” durumuna düşmemeye çok dikkat edilmelidir.
  1. Etik Konular: İnsan veya hayvanlar üzerinde fiziksel, psikolojik veya ilaç uygulamasını gerektiren araştırmalarda mutlaka etik kurula başvurulacak ve etik kurul onayı gerekli olduğu durumlarda veri/materyal toplama ve deneylerin yapılışı ve etik kurul onayı alındıktan sonra yapılacaktır. Ayrıca bu tip çalışmalarda kişilerden bilgilendirilmiş onam alınacaktır. Başka bir kurum laboratuvar veya cihazlarının kullanılması durumunda kurum yetkilisinden yazılı izin alınacaktır. Tez çalışmasında patent ve telif haklarını ihlal edici davranışlarından kaçınılmalıdır. Tezle ilgili olarak bu konularda aşağıya açıklayıcı bilgi verilecektir.
  1. Ekler: Anket formu, Etik kurul kararı, Anabilim dalı dışı olanaklar için ilgili kurum yazılı izni, yazılı bilgilendirilmiş onam formu ve benzeri ekler burada belirtilecek ve forma eklenecektir.
LÜTFEN KONTROL ( ) EDİNİZ:

AMAÇ ………………………………...………………...... ( )
GEREÇ VE YÖNTEM ………………………………...... ( )
KAYNAKÇA…………………………………….............. ( )
ANKET/TASLAĞI……………………………………… ( )
ETİK KURUL ONAYI…………………………………. ( )
İLGİLİ KURUMDAN KABUL YAZISI……………… ( )sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Okan üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ

T. C. Okan üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconTrakya Üniversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Okan üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com